Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل صنفی تاثیرگذار برنارضایتی های کارگری استان کرمان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 163 تا 180)

کلیدواژه ها :

روابط کار ،اعتراض ،نارضایتی های کارگری ،عوامل صنفی ،عوامل اقتصاد کار ،عوامل نهادی کار

کلید واژه های ماشینی : نارضایتی ، هـای کـارگری معادن زغال‌سنگ کرمان ، هـای کـارگری ، معادن زغال‌سنگ کارگری کرمان ، شرکت معادن زغال‌سنگ مؤثر ، هـای کـارگری معـادن زغال‌سنگ استان ، کارگری معادن زغال‌سنگ ، کـارگری معـادن زغال‌سنگ استان کرمان ، بررسی عوامل صنفی تاثیرگذار ، کارگری استان کرمان

در سال های اخیر به دلیـل شـرایط اقتصـادی ، اجتمـاعی یـا صـنفی ، محـیط هـای کـارگری اغلـب دسـتخوش نارضایتی ، تنش و اعتراضات جمعی در قالب تجمع ، تحصن و غیره بوده است . این موضوع در اسـتان کرمـان که دارای بیشترین معادن ، از جمله معادن زغال سنگ است ، هر از چند گاهی شکل می گیرد. هدف این تحقیق بررسی عوامل صنفی تاثیرگذار بر نارضایتی های کارگری معادن زغال سنگ استان کرمـان بـوده و مـوثرترین آن ها را احصا کرده است . مسئله اصلی و آغازین این پژوهش عبارت اسـت از: عوامـل صـنفی تاثیرگـذار بـر نارضایتی های کارگری معادن زغال سنگ کارگری کرمان در سال های ١٣٩٢-١٣٨٨ کدم انـد و راهکارهـای مناسب جهت جلوگیری از نارضایتی ها چیست . روش تحقیق ؛ توصیفی - پیمایشی اسـت . جامعـة آمـاری ایـن تحقیق ١٢٠ نفر شامل ٦٠ نفر از خبرگان و کارشناسان کارگری معادن زغال سنگ و ٦٠ نفر از مسئولان حوزة کارگری استان بوده اند که به صورت تمام شمار انجام گرفته است . داده ها از طریق پرسشـنامه در قالـب طیـف لیکرت گردآوری و با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمـون هـای تـی ، تحلیـل واریـانس فریـدمن و آزمـون میانگین یک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نهـایی نشـان داد در اولویـت بنـدی متغیرهـای صنفی موثر بر نارضایتی ، روابط کار در اولویت اول قرار داشته و پس از آن ، عوامل نهادی کار، نیروی کـار و عوامل اقتصاد کار در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

خلاصه ماشینی:

"جدول ٤ - میزان تأثیر عوامل مرتبط با روابط کار بر نارضایتی های کارگری گزینه ها ٩٥% فاصله اطمینان از تفاوت متغیر میانگین آزمون تی درجه آزادی معناداری سطوح تفاوت ها پایین بالا روابط کار 98/721 119 0/000 45/7167 44/7997 46/6336 با توجه به اطلاعات جدول (٤)، ازآنجایی که (٠٠٠٠=Sig و ٩٨/٧٢١= t) و سـطح بـالا و پایین معناداری مثبت هستند، می توان گفت فرضیة صفر رد مـی شـود و فـرض تحقیـق مورد تأیید است و روابط کار بر نارضایتی های کارگری شرکت معادن زغال سـنگ اسـتان کرمان تأثیرگذار بوده است . جدول ٥ - آزمون کای اسکوئر؛ تأثیر عوامل مرتبط با روابط کار بر نارضایتی های کارگری گزینه ها روابط کار آزمون کای -اسکوئر 53/250 درجه آزادی 20 معناداری 0/000 بر اساس نتایج به دست آمده در جدول (٥)، ازآنجایی که مقدار خی دو ٥٣/٢٥٠ و ٠/٠٠٠ =sig (که این مقدار از ٠/٠١ کمتر است ) شـاخص هـای روابـط کـار دارای اولویـت هـای مختلفی هستند فرضیة سوم : عوامل مرتبط با نیروی کـار بـر نارضـایتی هـای کـارگری شـرکت معـادن زغال سنگ تأثیرگذار بوده است . جدول ٦ - تأثیر عوامل مرتبط با نیروی کار بر نارضایتی ها گزینه ها ٩٥% فاصله اطمینان از تفاوت متغیر میانگین آزمون تی درجه آزادی معناداری سطوح تفاوت ها پایین بالا نیروی کار 90/165 119 0/000 26/4833 25/9017 27/0649 با توجه به اطلاعات جدول (٦)، ازآنجایی که (٠٠٠٠=Sig و ٩٠/١٦٥= t) و سـطح بـالا و پایین معناداری مثبت هستند، می توان گفت فرضیة صفر رد مـی شـود و فـرض تحقیـق مورد تأیید است و نیروی کار بر نارضایتی های کارگری شرکت معادن زغال سنگ اسـتان کرمان تأثیرگذار بوده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.