Skip to main content
فهرست مقالات

تدابیر پیشگیرانه نظارتی و کنترلی ناظر بر جرائم کارکنان دولتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 83 تا 102)

کلیدواژه ها :

پیشگیری وضعی ،تدابیر کنترلی ،کارکنان دولتی ،تجهیزات نظارتی

کلید واژه های ماشینی : تجهیزات ، جرائم کارکنان دولتی ، کنترل ، تدابیر ، دوربین ، تجهیزات ثبت ورود و خروج ، پیش‌گیری از جرائم کارکنان ، جرائم کارکنان دولتی با تجهیزات ، فساد اداری ، آزمون

برای بررسی علت وقوع جرم در زمان یا مکان خاص و نوع خاصی از جرائم توسط افراد، باید به موقعیت فرد و دسترسی او به سیبل های مجرمانه توجه کرد. در کشورهای درحال توسعه، بسیاری از امو ر توسط کارکنان دولتی و با صرف کم ترین نظارت از سوی قوة حاکمه و مردم صورت می پذیرد. در این کشورها علت اصلی وقوع جرائم، بزرگ بودن دولت و اختیارات بیش از حد کارکنان دولتی است. ماموران دولتی هم به اموال دولتی و هم به اموال مردم عادی و شرکت های خصوصی دسترسی دارند. پژوهش حاضر به بررسی تدابیر پیشگیرانة وضعی نظارتی و کنترلی ناظر بر جرائم کارکنان دولتی می پردازد . جامع ة آماری تحقیق حاضر، کارکنان شعب بانک ملی شهرستان بناب به تعداد 68 نفر است. به علت کم بودن تعداد جامع ة آماری، کل جامعة آماری با استفاده از روش سرشماری به عنوان نمونة آماری انتخاب شده اند . پژوهش از لحاظ روش، پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی است. روش آزمون فرضیه ها، آزمون پیرسون و رگرسیون خطی است . یافته های پژوهش نشان می دهد که هر پنج فرضیة تحقیق مورد تایید قرار گرفته اند. لذا عملا تجهیزات کنترلی و نظارتی می توانند در پیشگیری از فساد اداری موثر واقع شوند

خلاصه ماشینی:

"تجهیزات روشنایی در محیط کـاری ، علاوه بر اینکه محیطی مناسب برای نظارت کارکنـان بـا چشـم غیرمسـلح یـا از طریـق دوربین های مداربسته ایجاد می کند، به یک عامل مؤثر جهت تشویق ارباب رجوع به تحت نظر قرار دادن کارکنان اداری تبدیل شده است . اطلاع کارکنان دولتی از وجود دوربین های مداربسته 68 68 تعداد پیشگیری از جرائم 68 68 جدول ٩ - تحلیل واریانس فرضیة اصلی مربوط به مدل رگرسیونی متغیر اطلاع کارکنان دولتی از وجود دوربین های مداربسته بر پیشگیری از جرائم ضریب تشخیص ضریب تشخیص R 2 خطای استاندارد (R) تعدیل شده 5/51797 0/595 0/601 0/775 میانگین منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات F سطح اطمینان سطح معنی داری مربعات رگرسیون 1 3023/315 3023/315 0/99 0/000 باقیمانده 67 2009/568 30/448 99/294 نتیجه آزمون : رد فرض H٠ کل 68 5032/882 ------ چنانچه در جدول ٨ ملاحظـه مـی شـود، در سـطح معنـاداری یـک دامنـه ای ، سـطح معناداری آزمون r پیرسون ٠/٠٠٠ بوده و این سطح از حداقل سـطح معنـاداری (٠/٠٥) کوچک تر است . تجهیزات ثبت ورود و خروج 68 68 تعداد پیشگیری از جرائم 68 68 جدول ١٣ - تحلیل واریانس فرضیه اصلی مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تجهیزات ثبت ورود و خروج بر پیشگیری از جرائم R ضریب تشخیص (R٢) ضریب تشخیص خطای استاندارد تعدیل شده 7/12176 0/325 0/335 0/579 منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F سطح اطمینان سطح معنی داری رگرسیون 1 1685/401 1685/401 0/99 0/000 باقیمانده 67 3347/481 50/719 33/23 نتیجه آزمون : رد فرض H٠ کل 68 5032/882 ------ چنان چه در جدول ١٢ ملاحظه می شود، رابطة معنـاداری بـین دو متغیـر پیشـگیری از جرائم و تجهیزات ثبت ورود و خروج وجود دارد، لذا کارکرد مثبت این تجهیزات مبـرهن است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.