Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی شیوه های کنترل و مقابل های نیروی انتظامی با قاچاق دارو

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 103 تا 120)

کلیدواژه ها :

روش های کنترل ،قاچاق دارو ،شیوه های انتظامی ،شیوه های اطلاعاتی

کلید واژه های ماشینی : دارو ، نیروی انتظامی با قاچاق دارو ، قاچاق دارو ، ارز ، بـا قاچـاق دارو ، مقابله با قاچاق دارو ، شناسایی ، قاچـاق دارو ، نیروی انتظامی ، مبارزه با قاچاق دارو

متاسفانه در سال های اخیر قاچاق دارو در کشور روند رو به رشد بسیار داشته است. برای مقابله با قاچاق دارو، شناسایی شیوه های موثر کنترل و مقابله ای نیروی انتظامی و همچنین، تعیین نقاط قوت و ضعف آن ها می تواند طراحی و برنامه ریزی های صحیح را به دنبال داشته باشد. در این بررسی، ابتدا مبانی نظری از منابع مختلف جمع آوری و بر مبنای آن پنج فرضیه شامل تاثیر شیوه های انتظامی، شیوه های اطلاعاتی، آموزش عوامل انسانی، شیوه های رزمی- تاکتیکی و امکانات مالی و تجهیزاتی نیروی انتظامی در کنترل و مقابله با قاچاق دارو مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی با تکنیک پیمایشی است. از تعداد 150 نفر از پرسنل فرماندهی انتظامی استان کردستان که در زمینة مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت داشته یا درگیر آن بوده اند، برای تکمیل پرسشنامه ها استفاده شد. براساس نتایج این تحقیق، شیوة اطلاعاتی بیشترین تاثیر را در کنترل و مقابله با قاچاق داشته و در رتبة اول قرار دارد و پس از آن، شیوة انتظامی، امکانات مالی و تجهیزاتی، شیوة رزمی- تاکتیکی و آموزش عوامل انسانی به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند. از آنجا که تمامی این عوامل در امر مبارزه با قاچاق دارو موثر بوده اند، لذا نیروی انتظامی برای مبارزه با قاچاق دارو باید به همة آن ها اهمیت داده و علاوه بر آن، شیوه های اطلاعاتی را با قدرت بیشتری به سرانجام برساند.

خلاصه ماشینی:

"هـدف از انجـام این تحقیق ، شناخت شیوه های مؤثر کنترل و مقابله ای نیروی انتظامی با قاچاق دارو است و نتـایج آن مـی توانـد در طراحـی و برنامـه ریـزی صـحیح بـرای مقابلـه بـا قاچـاق دارو مورداستفاده قرار گیرد. جدول ٢ - آزمون تی در مورد فرضیة دوم Test Value = 0 فاصلة اطمینان ٩٥% اختلاف میانگین میزان خطا درجة آزادی T حد بالا حد پائین 23/254 145 0/000 4/39726 4/0235 4/7710 جدول ٢، آزمون تی در مورد فرضیة دوم (شـیوه هـای اطلاعـاتی نیـروی انتظـامی در کنترل و مقابله با قاچاق دارو مؤثر بوده است ) را نشان مـی دهـد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پنج فرضیة مطرح شده مورد تأیید قرار گرفتـه انـد و همة آن ها در کنترل و مقابله با قاچاق دارو تأثیر دارند و مهـم تـرین شـیوه در کنتـرل و نظارت بر قاچاق دارو، استفاده از شیوه های اطلاعاتی است و پس از آن ، به ترتیـب شـیوة انتظامی ، امکانات مالی و تجهیزاتی ، شیوة رزمی – تاکتیکی و آمـوزش عوامـل انسـانی در رتبه های بعدی قرار دارند. - با توجه به منطقی بودن و تأیید فرضیه های این تحقیق و همچنین ، براساس یافته های حاصل از پژوهش پیشنهاد می شود نیروی انتظامی بـه شـیوه هـای اطلاعـاتی ، انتظـامی ، امکانات مالی و تجهیزاتی ، رزمی - تاکتیکی و آموزش عوامل انسانی در مبـارزه بـا قاچـاق دارو اهمیت داده و علاوه بر آن ، شیوه های اطلاعاتی را بـا قـدرت بیشـتری بـه سـرانجام برساند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.