Skip to main content
فهرست مقالات

نقش مدیریت دانش در پیشگیری از جنایت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 121 تا 136)

کلیدواژه ها :

پیشگیری ،جنایت ،مدیریت دانش ،پلیس

کلید واژه های ماشینی : دانش ، مدیریت دانش ، کارکنان ، اطلاعات ، فرمانده‌ی انتظامی غرب تهران ، پلیس ، به‌کارگیری دانش و انتشار دانش ، به‌کارگیری دانش و اشتراک دانش ، جنایت در فرمانده‌ی انتظامی ، به‌کارگیری دانش

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس) با توجه به گستردگی و رسالت بزرگ پلیس که همان برقراری نظم و امنیت عمومی و مهم ترین بخش آن پیشگیری از وقوع و سپس مقابله با جرم و جنایت است را بر عهده دارد و برای تحقق این امر، نیازمند اطلاعات و دانش فراوان، صحیح و سریع و به هنگام است که این امر با به کارگیری تکنیک ها و اصول مدیریت دانش حاصل می شود، هدف از این تحقیق، بررسی تاث یر مدیریت دانش در پیشگیری از جنایت در فرماندهی انتظامی غرب تهران با رجوع به مدل های دانشی و تاثیر مولفه های کسب دانش، تسهیم دانش، به کارگیری دانش و انتشار دانش در پیشگیری از جنایت است . روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی - پیمایشی است. جامعة آماری و حجم نمونه به صورت تمام شمار و به تعداد 42 نفر از کارکنان آگاهی و تجسس و اطلاعات و فرماندهان غرب استان تهران است. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامة محقق ساخته بوده و برای روایی ابزار تحقیق از نقطه نظرات فرماندهان و اساتید مجرب استفاده شد. پایایی سوالات نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (4/ 91 ) مورد تایید و سپس داده ها از طریق آزمون رگرسیون و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیج ة حاصل از این تحقیق، تایی د سوالات تحقیق به ترتیب اولویت تاثیر کسب دانش، به کارگیری دانش و اشتراک دانش بر پیشگیری از جنایت در فرماندهی انتظامی غرب تهران و رد سوال تاثیر انتشار دانش است.

خلاصه ماشینی:

"نقش مدیریت دانش در پیشگیری از جنایت تاریخ دریافت : ٩٥/٠٢/١٤ تاریخ پذیرش : ٩٥/٠٥/٢٦ از صفحة ١٢١ تا ١٣٦ 1 محمد پوراسدی چکیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس ) با توجه به گستردگی و رسالت بزرگ پلیس که همان برقراری نظم و امنیت عمومی و مهم ترین بخش آن پیشگیری از وقوع و سپس مقابله با جرم و جنایت است را بر عهده دارد و برای تحقق این امر، نیازمند اطلاعات و دانش فراوان ، صحیح و سریع و به هنگام است کـه ایـن امـر بـا به کارگیری تکنیک ها و اصول مدیریت دانش حاصل می شود، هدف از این تحقیـق ، بررسـی تـأثیر مـدیریت دانش در پیشگیری از جنایت در فرماندهی انتظامی غرب تهران با رجوع به مدل های دانشی و تأثیر مؤلفه هـای کسب دانش ، تسهیم دانش ، به کارگیری دانش و انتشار دانش در پیشگیری از جنایت اسـت . مدیریت دانش در پیشگیری از جنایت در فرماندهی انتظامی غـرب تهـران بـه علـت جرائمی مانند اوباشگری و قمه کشـی ، سـرقت هـای مسـلحانه ، آدم ربـایی ، قتـل و غیـره می تواند در ابعاد زیر مفید و مؤثر باشد: ١- کسب دانش ، با شاخص های (به ترتیـب اولویـت ) افـزایش دانـش قضـایی کارکنـان ، بهره گیری از کارکنان دانش محور در ساختار پلیس جنایی ، ترویج فرهنگ دانایی محوری کارکنان ، تعامل دانشی با بهره گیری از دانش پلیس های جهان ، تعامل دانشی با پلیس های تخصصی ، تعامل دانشی با مراکز علمی و پژوهشی خارج از سازمان ، بهره گیـری از دانـش مشاوران برون سازمانی ، استفاده از دانش ضمنی (تجارب ) بازنشسـتگان ناجـا، اسـتفاده از دانش مشتریان با رویکرد انتقادی و پیشنهادی و تشویقی (سامانة ١٩٧) در پیشـگیری از جنایت در فرماندهی انتظامی غرب تهران تأثیر دارد و با عنایت به یافته های تحقیق ایـن سؤال مورد تأیید است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.