Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر سنندج

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 161 تا 180)

کلیدواژه ها :

حقوق ،حقوق شهروندی ،مشارکت اجتماعی ،متغیرهای جمعیتی ،انسجام اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : شهر ، آگاهی از حقوق شهروندی ، سیاسی ، میزان آگاهی از حقوق شهروندی ، سن ، پژوهش ، بررسی عوامل اجتماعی موثر ، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، زنان ، شـهروندی

حقوق شهروندی از جمله پدیده هایی است که در عصر تحولات سیاسی – اجتماعی در جهان ب یش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. ارائه نظریه ها و گفتمان های روزافزون از سوی جامعه شناسان، فیلسوفان سیاسی و حقوقدانان در زمینة حقوق شهروندی، نشان دهندة نیاز دنیای مدرن امروز به سازوکار چگونگی اجرای حقوق شهروندی در سطح جوامع است. پژوهش حاضر که با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان بالای 18 سال سنندجی است، از نظر نوع هدف، یک بررسی کاربردی، از نظر دامنه، خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق ، روش میدانی با استفاده از تکن یک پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است . همچنین ، حجم نمونه در این تحقیق 383 نفر است . پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده ها، سن به عنوان متغیرهای مستقل و آگاهی از حقوق شهروندی به عنوان متغیر وابسته است که یافته های پژوهش حاکی از این است که بین میزان مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده و میزان آگاهی از حقوق شهروندی ارتباط وجود دارد، درحالی که بین سن و میزان آگاهی از حقوق شهروندی ارتباط وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"یافته ها به شـرح زیر است : H0: ρ = 0 H1: ρ ≠ 0 جدول ٢ - نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه اول همبستگی پیرسون آگاهی از حقوق شهروندی شدت رابطه 0/35 مشارکت اجتماعی سطح معناداری 0/000 تعداد 383 با توجه به مقدار سطح معناداری محاسبه شده بین دو دامنه که برابر بـا ٠/٠٠٠ اسـت و چون این عدد کوچکتر از ٠/٠٥ است ، لذا بین دو متغیر مشارکت اجتمـاعی و آگـاهی از حقوق شهروندی رابطة معناداری وجود دارد. یافته ها به شـرح زیر است : H0: ρ = 0 H1: ρ ≠ 0 جدول ٣ - نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیة دوم همبستگی پیرسون آگاهی از حقوق شهروندی شدت رابطه 0/16 انسجام اجتماعی سطح معناداری 0/004 تعداد 383 با توجه به مقدار سطح معناداری محاسبه شده بین دو دامنه که برابر بـا ٠/٠٠٤ اسـت و چون این عدد کوچک تر از ٠/٠٥ است ، لذا بین دو متغیر انسـجام اجتمـاعی و آگـاهی از حقوق شهروندی رابطة معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که هرچه میـزان مشارکت اجتماعی بیشتر باشد میزان آگاهی از حقوق شهروندی بیشتر می شود که نتیجة پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط بین مشارکت اجتماعی و آگاهی از حقـوق شـهروندی بـا یافته های پژوهش های نوروزی و گل پرور (١٣٩٠)، شیانی (١٣٨١)، اسماعیلی (١٣٨٣) و شاه رکنی (١٣٨١) همخوانی دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.