Skip to main content
فهرست مقالات

رتبه بندی اهمیت مولفه های سبک زندگی در احساس امنیت شهروندان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 9 تا 32)

کلیدواژه ها :

سلامت ،سبک زندگی ،احساس امنیت ،شهروندان

کلید واژه های ماشینی : سبک زندگی ، احساس امنیت شهروندان ، سبک زندگی در احساس امنیت ، رتبه‌بندی اهمیت مولفه‌های سبک زندگی ، احساس امنیت شهروندان دارا ، سلامت ، مولفه‌های سبک زندگی در احساس ، فازی ، احساس امنیت شهری ، رتبه‌بندی اهمیت مؤلفه‌های سبک زندگی

امروزه مفهوم امنیت به تدریج و با گسترة بیشتری تحول یافته و دارای ابعاد تازهای شده است . به گونه ای که دولتها، امنیت را در جلب رضایت مردم و نه کسب قدرت، سراغ میگیرند. سبک زندگی در این پژوهش در قالب ده بعد و همچنین، احساس امنیت شهروندان در قالب چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، نوامیس و جانی مورد سنجش قرار گرفته است. در همین راستا، پژوهش حاضر به رتبه بندی اهمیت مولفه های سبک زندگی در احساس امنیت شهروندان با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی پرداخته است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر دادهها، کمی و از نظر نوع مطالعه ، توصیفی - پیمایشی است . ابزار سنجش این پژوهش با بهره گیری از سنجش نظرات نمونه های آماری کارشناسان خبره با ابزار اندازه گیری متغیرهای زبانی فازی و روش تاپسیس فازی صورت گرفته است. نظرات 15 تن از خبرگان در خصوص اهمیت هر یک از گزینه ها (مولفه های سبک زندگی) در نظر هر یک از معیارها (ابعاد احساس امنیت)، در قالب تابع عضویت متغیرهای زبانی، جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که مولف ة معن وی با شاخص نزدیکی نسبی (0/51) بالاترین رتبه را در احساس امنیت شهروندان دارا است. همچنین، به ترتیب اولویت مولفة سلامت اجتماعی، پیشگیری از حوادث، پیشگیری از بیماری ها، سلامت روا نشناخت ی، ورزش و تندرستی، سلامت جسمانی، اجتناب از داروها و مواد مخدر، کنترل وزن و تغذیه، رتبه ها ی بعدی را دارا م ی باشند . سلامت محیطی با شاخص نزدیکی نسبی (0/16) ، پایین ترین اولویت را در احساس امنیت شهروندان دارا است. همچنین، در میان ابعاد احساس امنیت، بعد امنیت جانی بیشترین وزن را در احساس امنیت شهروندان دارا است. سپس به ترتیب معیارهای احساس امنیت نوامیس، اجتماعی و اقتصادی در رتبه های بعدی اهمیت قرار می گیرند.

خلاصه ماشینی:

"جدول ٧ - شاخص نزدیکی نسبی و رتبة گزینه ها شناسه مؤلفه سبک زندگی شاخص نزدیکی نسبی (CCi) رتبه A1 سلامت جسمانی 0/28 6 A2 ورزش وتندرستی 0/31 5 A3 کنترل وزن و تغذیه 0/19 8 A4 پیشگیری از بیماری ها 0/34 4 A5 سلامت روان شناختی 0/34 4 A6 بعد معنوی 0/51 1 A7 سلامت اجتماعی 0/46 2 A8 اجتناب ازداروهاوموادمخدر 0/22 7 A9 پیشگیری از حوادث 0/35 3 A10 سلامت محیطی 0/16 9 یافته های تحقیق در پاسخ به سؤال های پژوهش نشان داد که : - رتبة بعد معنوی در احساس امنیت شهروندان چیست ؟ مؤلفه معنوی با شـاخص نزدیکـی نسـبی (٠/٥١) بـالاترین رتبـه را در احسـاس امنیـت شهروندان دارا است . همچنین ، با توجه به نتایج تحقیق در میان ابعاد احساس امنیت ، معیار امنیت جانی با مقدار (٠/٨٣٧٥)، بیشترین وزن را در احساس امنیت شهروندان دارا است و به ترتیـب ، معیارهـای احسـاس امنیـت نـوامیس ، اجتماعی و اقتصادی در رتبه های بعدی اهمیت قرار می گیرند که با نتایج تحقیـق نبـوی ، حسین زاده و حسینی (١٣٨٧)، بمانیان و محمودی نژاد (١٣٨٧)، مشکی ، توکلی زاده و بحری (١٣٨٩)، منصوریان ، قربانی ، شفیعیان ، آسایش ، رحیم زاده برزکی ، شفیعیان ، عارفی راد و مقصودلو (١٣٩١) و عابدی ، هوانگ سولی ، کندای ، میرنالینی ، یاسین ، شجاعی زاده و حسینی (١٣٩٠) هم خوانی دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.