Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شیوه های موثر پیشگیری وضعی از سرقت به عنف

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 137 تا 160)

کلیدواژه ها :

جرم ،پیشگیری ،سرقت ،موقعیت جغرافیایی ،سرقت به عنف ،بافت محیطی

کلید واژه های ماشینی : سرقت ، سرقت به عنف ، جرم ، پیش‌گیری وضعی از سرقت ، شهر ، پیش‌گیری ، سارقان ، شهر ارومیه ، مجرمان ، پلیس

پدیده سرقت، امروزه امنیت اجتماعی - اقتصادی شهروندان را تهدید و به نوع ی، با نظم و امنیت کشور در ارتباط است. بنابراین، باعث ایجاد ناامنی در جامعه می شود و لطمات روحی و جسمی که شهروندان از این رهگذر متحمل می شوند، حتی بعد از کشف سرقت و دستگیری سارق یا سارقان تا مدت طولانی مرتفع نخواهد شد. مقایسة آماری موجود در معاونت آگاهی و مرفوک ارومیه از تعداد کل وقوع سرقت در سال 1394 ، نشان می دهد که افزایش روزافزون سرقت به عنف در سطح کشور عل ی الخصوص در شهر ارومیه موجبات تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت و انجام برنامه ریزی های گسترده ای در راستای مقابله با فعالیت سارقان به عنف و پیشگیری از این جرم در این شهر شده است. لذا این پژوهش باهدف شناخت و بررسی عوامل و شیوه های موثر پیشگیری بر وقوع سرقت های به عنف در شهر ارومیه انتخاب شده است. تحقیق حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر ماهیتی، علّی - مقایسه ای به صورت پیمایشی صورت گرفته است. جامعة آماری شامل پرسنل معاونت آگاهی و دوایر پیشگیری کلانتری های سطح شهرستان ارومیه که هر یک از این افراد به طور مستقیم در مشاغل مرتبط با پیشگیری و برخورد با جرائم سرقت های خشن، از نزدیک دخیل بوده اند و حجم نمونه با استفاده از فرمول و جدول مورگان به تعداد 125 نفر محاسبه شد . یافته ها نشان داد که 64 درصد پاسخ دهندگان معتقدند راهکارهای اثربخش پیشگیری وضعی در حد زیاد و میزان 36 درصد نیز در حد خیلی زیاد، باعث پیشگیری از سرقت به عنف می شوند. نتایج تحقیق حکایت از این دارد که پاسخ گویان به ترتیب، نقش مراقبت های پلیسی (رسمی و غیررسمی) را در کاهش سرقت های به عنف و نقش بافت محیطی نامناسب را در افزایش سرقت های به عنف و نقش رفتار افراد بزه دیده را در افزایش سرقت های به عنف شهر ارومیه دخیل دانسته اند.

خلاصه ماشینی:

"جدول٣- میزان تأثیر کاهش منافع سرقت بر پیشگیری سطوح طیف فراوانی درصد فراوانی درصد پاسخ های صحیح کم 1 0/8 0/8 متوسط 18 14/4 14/4 زیاد 91 72/8 72/8 خیلی زیاد 15 12/0 12/0 مجموع 125 100 100 مجموع امتیازی که پاسخ دهندگان به ایـن سـؤال تحقیـق داده انـد ٢٣١٨ و میـانگین امتیازات داده شده ١٨/٥٤٤ که این میانگین در مقایس طیف لیکرت معدل ٣/٩٦ است و همان طوری که جدول ٣ نشان می دهد، ٠/٨ درصـد از پاسـخ دهنـدگان معتقدنـد فنـون پیشگیری وضعی در حد کمی می تواند باعث کاهش منافع سرقت به عنف شـود و ١٤/٤ درصد نیز میزانش را در حد متوسط ٧٢/٨ درصد در حد زیاد و ١٢ درصد در حد خیلـی زیاد دانسته اند. عنوان ٥- میزان تأثیر حذف بهانه های سرقت بر پیشگیری سطوح طیف فراوانی درصد فراوانی درصد پاسخ های صحیح متوسط 6 4/8 4/8 زیاد 51 40/8 40/8 خیلی زیاد 68 54/4 54/4 مجموع 125 100 100 مجموع امتیازی که پاسخ دهندگان به ایـن سـؤال تحقیـق داده انـد ١٥٩٨ و میـانگین امتیازات داده شده ١٢/٧٨٤٠ که این میانگین در مقایس طیـف لیکـرت معـدل ٤/٤٩٦٠ است و همان طوری که جدول ٥ نشان می دهد، ٤/٨ درصد از پاسـخ دهنـدگان معتقدنـد فنون پیشگیری وضعی در حد متوسطی می تواند باعث حذف بهانه های سرقت بـه عنـف شود و ٤٠/٨ درصـد نیـز میـزانش را در حـد زیـاد و ٥٤/٤ درصـد در حـد خیلـی زیـاد دانسته اند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.