Skip to main content
فهرست مقالات

نقش مشارکت نهادهای مردمی در پیشگیری اجتماعی از جرم

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 33 تا 52)

کلیدواژه ها :

مشارکت اجتماعی ،پیشگیری ،مشارکت اقتصادی ،مشارکت فرهنگی ،سازمان های مردم نهاد

کلید واژه های ماشینی : مشارکت ، مشارکت نهادهای مردمی در پیش‌گیری ، مردم ، پیش‌گیری اجتماعی از جرم ، نقش مشارکت نهادهای مردمی ، پلیس ، مشـارکت ، سازمان ، پیش‌گیری از جرم ، مشـارکت سـازمان هـای مردم نهاد

امروزه ایدههای جدیدی تحت عنوان نوآفر ینی حکومت و گرایش به سمت حکومت جامعه محور (توانمندسازی به جای خدمات رسانی) باعث شده دول تمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی هایی که درگذشته به شهروندان ارائه می دادند، تشکلهای محلی و سازمان های اجتماعی مردمی را به گونه ای توانمند سازند تا امور مربوط به جامعه خویش را سازمان دهی کنند. اقدامات پلیس جامعه محور برای جلب مشارکت نهادهای مردمی در پیشگیری از جرم از جملة این ایده هاست. تاثیر مشارکت سازمان های مردم نهاد خرم آباد در پیشگیری اجتماعی از جرم در همین راستا مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از نظر ی ه ها ی علمی ، چهار فرضیه در خصوص تاثیر مشارک تهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نهادهای مردمی بر پیشگیری از جرم مطرح و با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامة محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفت . جامع ة آماری شامل کارکنان و کارشناسان اجتماعی، قضایی و انتظامی پلیس و مدیران و کارکنان سازمان های مردم نهاد بودند که به صورت تمام شمار 180 نفر پاسخگو بودند. روایی ابزار تحقیق با اخذ نظر اساتید و نخبگان و پایایی آن با محاسبة آلفای کرونباخ (مشارکت اجتماعی0/83 ، اقتصادی 0/79 و فرهنگی 0/73) صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که مشارکت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نهادهای مردمی در پیشگیری از جرائم نقش داشت و در این بین، مشارکت اجتماعی از تاث یرگذارتر ین عوامل و بعد از آن، مشارکت ها ی فرهنگی و اقتصادی قرار داشتند. مشارکت سازمان های مردم نهاد میتواند موجب کاهش جرائم شود . به هر میزان که سمنها در پیشگیری از جرم مشارکت کنند فرهنگ مشارکت در پیشگیری از جرائم را در جامعه رواج داده و ارتباط بهتری بین پلیس و مردم به وجود میآید که به نوبة خود باعث کاهش جرائم خواهد شد.

خلاصه ماشینی:

"جدول ٨ - رتبه بندی فریدمن ؛ نقش فعالیت های اجتماعی نهادهای مردمی در پیشگیری از جرائم ردیف فعالیت ها ضریب تأثیر 1 نظارت پس از خروج از زندان و پشتیبانی مادی و معنوی 1/92 2 تقویت خودکنترلی و اعتمادبه نفس در جوانان و آموختن نه گفتن به آنان 1/80 3 تشویق جوانان و نوجوانان به عضویت در کانون های تربیتی ، فکری و غیره 1/64 4 بسترسازی برای ایجاد اشتغال مفید در زندان 1/59 5 حضور در نمایشگاه های مشارکتی و یا پیشگیرانه 1/56 6 دایر نمودن مراکز مددکاری و مشاوره برای مردم همسو با پیشگیری از جرم 1/42 7 ترویج سبک زندگی اسلامی و ارائه آموزش های مذهبی و تربیتی 1/42 8 بازگرداندن زندانیان به دامان خانواده و پالایش و پیرایش آنان 1/36 9 مشارکت در برنامه های اجتماعی ، تربیتی و آموزشی با سایر سازمان ها 1/34 10 کمک به آزادی مشروط زندانیان در قالب طرح های اجتماعی 1/18 11 سرکشی به خانواده زندانیان و بررسی مشکلات آنان و کمک به آن ها 1/14 جدول ٩ - نتیجه آزمون فریدمن جمع بندی نقش فعالیت های اجتماعی نهادهای مردمی در پیشگیری از جرائم سطح معناداری درجة آزادی کای اسکوئر تعداد نمونه 180 19/46 10 0/029 جدول ١٠ - نتیجة آزمون تی تک نمونه ای ؛ نقش فعالیت های اجتماعی نهادهای مردمی در پیشگیری از جرائم حداکثر حداقل میانگین سطح معناداری درجة آزادی آزمون تی تعداد نمونه 180 42/72 0/919 0/029 3/67 2/53 3/80 نتایج آزمون فریدمن و T تـک نمونـه ای (٤٢/٧٢) کـه بـزرگ تـر از T جـدول اسـت ، بـا معناداری حدود ٩٥ درصد، تأییدکنندة نتایج به دست آمده و فرضیة سوم است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.