Skip to main content
فهرست مقالات

چالش های رویاروی پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری فرامرزی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 9 تا 32)

کلیدواژه ها :

چالش ها ،جرائم سایبری ،فرامرزی ،پیشگیری موقعیت مدار ،پناهگاه امن داده ،چالش های پلیسی

کلید واژه های ماشینی : جرائم سایبری ، موقعیت مدار از جرائم سایبری ، جرائم سایبری فرامرزی ، پیش‌گیری موقعیت مدار از جرائم ، اطلاعات ، بزه ، چالش ، پیش‌گیری ، رویاروی پیش‌گیری موقعیت مدار ، پیش‌گیری از جرائم سایبری

با گسترش ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطاتی، شمار فراوانی از افراد به فضای سایبر دسترسی یافته و گردش آزادانة اطلاعات آسان شده است. لیکن، به موازات تسهیل ارتباطات فرامرزی سایبری، تامین امن یت فضای برخط و پیشگیری از بزه دیدگی احتمالی کاربران اهمیتی دوچندان یافته و هرگونه خللی در این امر، منجر به خسارات کلان خواهد شد. ماهیت فرامرزی غالب جرائم سایبری سبب میشود که کاربست تدابیر پیشگیرانة موقعیت مدار فرامرزی یا شناسایی موقعیت های پ یش جنا یی و پیشگیری فوری از آن ها، نیازمند همکاری کشورهای درگیر در قضیه باشد. لیکن؛ عدم تبعیت همگان از معیار قانونی هماهنگ (و نه یکسان )، قوانین متشتّت سایبری و شکاف های علمی و فن ی موجود بین طرفین درگیر در قضیه، فرآیند پیشگیری را با چالش های اساسی مواجه میسازد. بنابراین، هرگونه موفقیت در این فرآیند، در گام نخست نیازمند آشنایی با خلاهای علمی و فنی رویاروی پیشگیری از این جرائم و سپس، تدوین راه بردهای علمی و عملی برای رفع آن ها است. در اثر پیشرو، به این نتیجه رسیده ایم که چالش های حقوقی و پلیسی به عنوان مهم ترین چالش های پیشگیری از جرائم فرامرزی به حساب می آیند. از همین رو، بر آن هستیم تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با رجوع به اسناد منطقهای و بین المللی، جایگاه فعلی جامعة جهانی در زمینة پیشگیری از جرائم سایبری فرامرزی و چالشهای موجود را مورد ارزیابی قرار دهیم و سپس راهکارهای پیشنهادی برای غلبه بر آن ها را ارائه دهیم.

خلاصه ماشینی:

"دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال ٢٠١٣ طرح پژوهشی را بـا عنوان «بررسی جامع جرائم سایبری » انجام داده است و با استفاده از مطالعات میدانی ، به ارزیابی مانع و مشکلات موجود در میان ٦٩ کشور پرداخته و اذعان داشته است که در هر دو بعد داخلی و بین المللی موانع قانونی و اجرایی فراوانی برای مبارزه بـا جـرائم سـایبری وجود دارد. ١- وجود پناهگاه های امن داده ها١: مشکل اولیه در روند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم فرامرزی ، از آنجایی آغاز می شود که هرگونـه پیشـگیری از ایـن جـرائم ، مسـتلزم وجـود معیارهایی هماهنگ در قوانین طرفین درگیر برای همکاری است و این امر اختصاص بـه جـرائم سـایبری نـدارد. Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice پیشگیری از بزه احتمالی در صلاحیت کشوری است که میزبان (سرور) در آن قرار دارد؟ یا کشوری که نام دامنه در آن به ثبت رسیده است ؟ یا کشورهایی که هر یک از بزهکاران احتمالی در آن قرار دارند؟ یا کشوری که رایانه ها و دستگاه هـا از آنجـا شـروع بـه حملـه کرده اند؟ همواره در مرحلة پیشـگیری موقعیـت مـدار از جـرائم سـایبری وجـود دارنـد. یکـی از اهداف این مرکز، غلبه بر چالش یاد شده است و برای نیـل بـه ایـن منظـور، از اقـداماتی همچون «توسعة راه حل های عملی برای همکاری بین نیروهـای پلـیس ، آزمایشـگاه هـای تحقیقاتی جرائم سایبری ، مجامع دانشگاهی و بخش هـای عمـومی و خصوصـی ، ارتقـای آگاهی نیروهای پلیس کشورها از طریق انجام تحقیقات مختلف و در اختیار نهادن نتـایج آن در دسترس آن ها و همچنین ، آموزش جدیدترین شیوه های پیشگیری از جرائم » بهره می برد (گیرنو- هییلی ٤، ٢٠١٣،ص ٢٨٢)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.