Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر آمایش سرزمینی پاسگاه های مرزی بر ترددهای غیرمجاز درمنطقه حصارچه

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 25 تا 46)

کلیدواژه ها :

آمایش سرزمینی ،سامانة اطلاعات جغرافیایی ،پاسگاه مرزی ،تردد غیرمجاز ،حصارچه

کلید واژه های ماشینی : آمایش سرزمینی پاسگاه ، مرزی ، ترددهای غیرمجاز در منطقه حصارچه ، ترددهای غیرمجاز ، هـای مـرزی بـر ترددهای غیرمجاز ، تأثیر آمایش سرزمینی پاسگاه ، ترددهای غیرمجاز تأثیر ، واپایش ترددهای غیرمجاز تأثیر ، فاصلة فعلی پاسگاه ، بـر ترددهـای غیرمجـاز

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی تاثیر آمایش پاسگاه های مرزی ، بر ترددهـای غیرمجـاز درمنطقـة حصـارچه خراسـان شـمالی اسـت . نـوع پـژوهش کـاربردی اسـت کـه از روش توصیفی – تحلیلی بر پایة آمار ترکیبی (توصیفی واستنباطی ) استفاده شده است . جامعة آماری به علت محدودیت ، تمام شماراست . بـرای جمـع آوری اطلاعـات از ابـزار مصاحبه ، پرسش نامه و مدارک قانونی مانند: قانون ناجا و مصوبات مجلس شورای اسـلامی درمورد مرز، نقشه ها، تصاویر ماهواره ای و سامانة اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است . در نهایت داده های به دست آمده ، به وسیله نرم افزار spss بر پایة مقیاس لیکرت ، تجزیه وتحلیـل شد. نتایج نشان داد که آمایش سرزمینی پاسگاه ها در تردد غیرمجاز منطقه تاثیر زیادی دارد. بنابراین پیشنهاد می شود نسبت به آمایش سرزمینی پاسگاه های مرزی منطقه مورد مطالعه ، بـا استفاده از فناوری های روز از قبیل GIS، نقشه ها و تصاویر ماهواره ای اقدام شود.

خلاصه ماشینی:

"50 / نقشه ٣: فاصلة پاسگاه ها با نوار مرزی نتیجه گیری ١- مطابق نظر پاسخ دهندگان و نتایج حاصله از ٦ سؤال طرح شده برای فرضـیه اول و تأیید فرضیه ، نتیجه گرفته می شود که موقعیت جغرافیایی پاسـگاه هـای مـرزی در حـد خیلی زیاد بر ترددهای غیرمجاز مؤثر بوده است . ٤- مطابق نظر پاسخ دهندگان و نتایج حاصله از ٦ سؤال طرح شده برای فرضـیه دوم و تأیید فرضیه ، نتیجه گرفته می شود که فاصلة پاسگاه های مرزی با نوار مرز در حد زیاد بر ترددهای غیرمجاز مؤثر بوده است . ١) است که با توجه به فاصلة زیاد پاسگاه تا مرز و نداشتن جاده مناسب از یک طرف و زیر کشت بردن زمین ها بدون در نظر گرفتن منابع طبیعی و حریم مـرز از گذشتگان دور و شرایط جغرافیایی منطقه از طرف دیگـر باعـث شـده تـا پاسـگاه از مأموریت اصلی خود که حراست از مرزها است فاصله بگیـرد؛ لـذا پیشـنهاد مـی شـود پاسگاه درکنار علامت مرزی ١٩٢. ١) است که با توجه بـه فاصـلة زیـاد پاسـگاه تـا مـرز و نداشتن جاده مناسب از یک طرف و زیر کشت بردن زمین ها بدون در نظر گرفتن منابع طبیعی و حریم مرز از گذشتگان دور و شرایط جغرافیایی منطقه از طرف دیگـر باعـث شده تا پاسگاه از مأموریت اصلی خود که حراست از مرزها است فاصله بگیرد؛ بنابراین پیشنهاد می شود پاسگاهی درکنار علامت مرزی ١٩٤ و یـک برجـک در کنـار علامـت مرزی ١٩٤."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.