Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر جهانی شدن بر مرز در فضای سایبر

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 53 تا 72)

کلیدواژه ها :

جهانی شدن ،مرز ،فضای سایبر

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، مرز ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، فضای سایبر ، مرز در فضای سایبر ، سیاسی ، جهانی شدن ، کارکرد ، توسعه فنـاوری اطلاعات و ارتباطات ، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

مرز و تغییرهای مرزی از مهم ترین مباحث جغرافیای سیاسی است که در عصر جهانی شدن و توسعه فنـاوری اطلاعات و ارتباطات (TCI)، مفهوم و کارکرد آن دچار تغییر شده است . امـروزه ، دولـت هـا نمـی تواننـد از مرزهای خود بنا به تعاریف مرز در دوران گذشته ، انتظار واپایش انسان ، کالا و اندیشه را داشته باشند. در این تحقیق ، ضمن بررسی تاریخی ، به ماهیت و کارکرد مرز در دوران گذشته ، به یکی از پدیده های عصـر پسـت مدرن ؛ یعنی مرزهای مجازی و سایبرنتیک که با توسـعه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات مفهـوم پیـدا کـرده ، پرداخته می شود. این مقاله با رویکردی توصیفی - تحلیلی به مسئله فوق پرداخته و به این نتیجه رسـیده اسـت که مرزهای جغرافیایی از بین نمی روند و متناسب با پویایی جامعه بشری به لحاظ کارکرد و ماهیت ، تغییر یافته و نقش های جدیدی را ایفا می کنند. به نظر می رسد صیانت از هویت ها و ارزش ها، مهم ترین بعـد کـارکردی مرز در عصر جهانی شدن باشد.

خلاصه ماشینی:

"از این پدیده جغرافیای سیاسی ، دیگر نمی توان انتظار کنترل کالا، انسان ، اندیشه و حفظ برخی ویژگی های گذشته خود را داشت بلکه بایـد کارکردهـای جدیدی - در دنیای جهانی شدن متأثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات - در نظر گرفـت که با کارکردهای اولیه خود متفاوت است . تحلیل و بحث کارکرد مرزها کــارکرد مرزهــا در عصــر فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات در دو فضــای واقعــی و مجازی (سایبر) قابل مطالعه و بررسی است : ١-کارکرد مرز در فضای واقعی : با توسعه و تثبیت گفتمان حاکم علمی در دهه اخیـر یعنی نظریه جهانی شدن ، بحث های گسترده ای در خصوص تغییرهای ساختاری طبیعت مرزها و سرزمین شده است . ضمن اینکه در فرایندهای اقتصادی و تبادل اطلاعات ، سیسـتم هـای کـروی و جهانی به شدت فعال هستند و فرایند جهانی شدن در عرصه هـویتی ، محلـی گرایـی و منطقه گرایی به منظور حفظ ارزش های محلی و ملی نیز در جهان رو به گسترش است . سازمان های محلـی ، اتحادیـه هـای محلـی ، احـزاب ، NGOهـا، شوراهای محلی و حتی افراد با اندیشه های محلی گرایانه در فضای سایبر به دنبال ارائه ارزش های تاریخی ، مذهبی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی به همنوعان و همکیشان خود برای اتحاد و حفاظت از این ارزش ها در برابر پدیده جهانی شدن است ؛ یعنی افزون بر ایجاد مرز در فضای سایبر، به تقویـت مـرز در فضـای جغرافیـایی مـدنظرخود کمـک می کند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.