Skip to main content
فهرست مقالات

بازارچه های مرزی و امنیت مرزهای سیاسی کشور (مورد مطالعه: بازارچه مرزی جلفا)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (36 صفحه - از 29 تا 64)

کلیدواژه ها :

مرز ،امنیت سیاسی ،بازارچه مرزی ،توسعه مرزی

کلید واژه های ماشینی : مرزی ، بازارچه مرزی جلفا ، امنیت ، امنیت مرزهای سیاسی کشور ، سیاسی ، توسـعه امنیـت مرزهای سیاسی کشور ، بازارچه‌های مرزی و امنیت ، مرزنشین ، استان ، مردم

مبادلات تجاری مرزی یکی از شاخص های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیـز امـرار و معـاش مردم مرزنشین است و از این طریق مردم ساکن در نواحی مرزی کشورهای همسایه می توانند در کنار هم و باهم از فرصت ها و منابع مشترک استفاده کنند که این امر می تواند منجر به استمرار ، پایداری دوستی و تفـاهم طـرفین در تثبیت جمعیت مرزنشین ، فراهم آوردن فرصت های شغلی و ایجاد امنیت ، رونق اقتصادی و شکل گیـری یـک نـوع مزیت نسبی ، در مناطق مرزی شود. با وجود ظرفیت ها و توانایی های موجود در مناطق مـرزی بایـد گفـت یکـی از ویژگی های اصلی این مناطق دوری از مرکز کشور است . این مسئله جغرافیایی که بیشـتر از طبیعـت منـاطق مـرزی ناشی می شود و این دوری به لحاظ سیاست های غیر آمایشی و مرکـز محـور بـودن ، پیامـدهای نـامطلوبی را بـرای مناطق مرزی به همراه دارد که مهم ترین آن محرومیت شدید و حاشـیه ای بـودن ایـن منـاطق اسـت کـه معضـلات نظامی -امنیتی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را فراهم مـی کنـد. در ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از الگـوی تلفیقـی کـه چارچوب نظری پژوهش حاضر را تشکیل می دهد، به تحلیل آثار اقتصادی بازارچه هـای مـرزی در توسـعه امنیـت مرزهای سیاسی کشور پرداخته شده و بر همین اساس بازارچه مرزی جلفا در شمال غرب کشور(استان آذربایجـان شرقی ) به علت موقعیت حساس ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آذربایجـان و بـه لحـاظ دروازه ورود و پـل ارتبـاطی ایران به اروپا و متاثر شدن از ویژگی های خاص جغرافیایی و تحرکات قومیتی پان ترکیسم ، به عنـوان نمونـه مـورد مطالعه انتخاب شده و با تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای Spss و با توجه به هدف پژوهش کـه از نوع کاربردی بوده و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی می باشد که بـه شـیوه کتابخانـه ای ، میـدانی و سـنجش متغیرها بر اساس پرسش نامه و مصاحبه اقدام به جمـع آوری اطلاعـات شـده اسـت . پیامـدهای امنیتـی و اقتصـادی قرارگرفته و نتایج به دست آمده ، حاکی از این واقعیت است که بازارچه مرزی جلفا توانسته است آثار قابل قبول در امنیتی نسبی و همچنین در تثبیت جمعیت مرزنشین مناطق پیرامون خود در مرزهای سیاسی شمال غرب کشور داشته باشد و راهکارها و پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"در ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از الگـوی تلفیقـی کـه چارچوب نظری پژوهش حاضر را تشکیل می دهد، به تحلیل آثار اقتصادی بازارچه هـای مـرزی در توسـعه امنیـت مرزهای سیاسی کشور پرداخته شده و بر همین اساس بازارچه مرزی جلفا در شمال غرب کشور(استان آذربایجـان شرقی ) به علت موقعیت حساس ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آذربایجـان و بـه لحـاظ دروازه ورود و پـل ارتبـاطی ایران به اروپا و متأثر شدن از ویژگی های خاص جغرافیایی و تحرکات قومیتی پان ترکیسم ، به عنـوان نمونـه مـورد مطالعه انتخاب شده و با تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای Spss و با توجه به هدف پژوهش کـه از نوع کاربردی بوده و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی می باشد که بـه شـیوه کتابخانـه ای ، میـدانی و سـنجش متغیرها بر اساس پرسش نامه و مصاحبه اقدام به جمـع آوری اطلاعـات شـده اسـت . ٧١ درصد از پاسـخگویان معتقد بودند که سرقت احشام در منطقه کاهش یافته و٨٤ درصد از آزمودنی ها نیز معتقد بودند که میزان آدم ربایی ها (خیلی زیاد) کاهش داشته است ، ٨٢ درصد در مورد این که تعداد گروهک ها موسوم به پان ترکیسم و پان آذریسم از مـرز از سـال ٨٢ بـه بعـد نیـز کاهش نشان داده ؛ گزینه زیاد را انتخـاب کـرده انـد و همچنـین ٨٧ درصـد از مـردم و مسئولان معتقد بودند که در طی ده سال گذشته امنیت (خیلی زیـاد) شـده اسـت و در / ادامة جدول ٦: گویه های متغیر مستقل بازارچه مرزی جلفا 4 کاهش مهاجرت افراد جوان 27 9."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.