Skip to main content
فهرست مقالات

نحوه ی ارتقای عملکرد یگان های مرزی در برقراری امنیت مرز

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 113 تا 134)

کلیدواژه ها :

مرز ،امنیت مرز ،یگان های مرزی ،تهدیدهای مرزی

کلید واژه های ماشینی : مرزی ، امنیت مرز ، اطلاعات ، یگـان هـای ، کارکنان ، یگـان هـای مرزی ، بـا عملیات امنیت مرزی ، نقـش یگـان هـای ، برنامه ، ملی

امروزه اهمیت مرز در برقراری امنیت به اندازه ای است که می توان آن را پایه و اساس مادی هـر کشـور دانست و اگر مرزهای کشوری دست خوش ناآرامی و ناامنی شود، چنین کشوری در نهایت محکوم بـه تزلزل و فناست . همچنین ، اگر محافظت از مرزهای یک کشور بر عهدة گروهی از نهادهای یک کشور باشد، یگان های مرزی را می توان مهم ترین نهاد تامین امنیت مرز در این حلقه دانست ؛ بنابراین ، توجـه و برنامه ریزی در یگان های مرزی کشور را می توان یک سرمایه گذاری مهم در مرزهای کشور و البته بـه دنبال آن امنیت خود کشور به شمار آورد؛ اما پیشرفت سریع علم در زمینـه هـای گونـاگون و دسترسـی مجرمان به این علوم باعث شده است که مجرمان با این پیشرفت همگام شوند و جرائم خود را به اشکال و طرق مختلف مرتکب شوند. امروزه خطرهای زیادی از قبیل قاچاق مواد مخدر، جرائم سـازمان یافتـه فراملی ، ورود غیر قانونی مهاجران ، تـردد اشـرار و مجرمـان ، حمـلات تروریسـت هـا و. . . کشـور مـا را تهدید می کند. تهدیدهای امروزی نسبت به گذشته علاوه بر اینکه افزایش چشمگیری داشته اند، از نظـر نوع ارتکاب نیز بسیار متفاوت از گذشته هستند. به همین دلیل دولت ها در برقراری و تداوم امنیـت کـه یکی از نیازهای حیاتی جوامع بشری محسوب می شود با خطرات و مشکلات بسیاری مواجه مـی باشـند. لذا فرماندهی و مدیریت انتظامی نمی تواند در یک وضعیت سـنتی و ثابـت پاسـخ گـوی نیازمنـدی هـای روزافزون جامعه باشد؛ بنابراین لازم است که یگان های مرزی ، کـه وظیفـه اصـلی حراسـت از مرزهـا را برعهده دارند، ضمن آشنایی با تهدیدها و خطرهای پیش روی خود به روش های متغیر و سـیال بـا آنهـا مقابله کند. به همین دلیل در این مقاله سـعی شـده نقـش یگـان هـای مـرزی در امنیـت مـرز، بـر اسـاس ماموریت های کلی مرزبانی کشور، به روش کتابخانه ای ، توصیفی و تحلیلی بررسی شود و نگاهی نو در مقابله با تهدیدهای نوظهور مرزی به خصوص مرزهای زمینی در شرق کشور ارائه شود؛ چراکه بسیاری از جرائم مرزی که در ابتدای بحث عنوان شد، در ایـن منطقـه از کشـور حـادث شـده و در نهایـت هـم باعث نا امنی جامعه می شوند.

خلاصه ماشینی:

"یگان مرزی نقشی اساسی در امنیت مرزهـا و شـهرهای مـرزی در برابـر تهدیـدات گوناگون دارد، یگان مرزی با تکیه بر یک برنامه راهبردی که بر سه اصل اطلاعـات ، اتحاد و پاسخ سریع جهت تأمین امنیت مرزها استوار است ، می تواند به اهداف خود در تأمین امنیت مرز دست پیدا کند که مهم ترین اهداف یگان های مرزی در اجـرای این برنامه راهبردی عبارت اند از:  جلوگیری از ورود تروریست ها به داخل کشور، از طریق عملیات های متمرکز و مؤثر؛  مدیریت بحران از طریق شناخت و توسعه تاکتیک ها و فنون و راهکارهای مؤثر؛ مقابله با سازمان های مجرمانه فراملی ، از طریق اجرای عملیات های هدفمند علیه تهدیدهای بزرگ و ارائه راهکارهایی جهت کاهش قاچاق و جرم ؛  افزایش آگاهی وضـعیتی فرمانـدهی مرزبـانی کشـور در شـهرهای مـرزی و بـه کارگیری یک رویکرد جامع و منسـجم در راسـتای اسـتفاده از تمـام ظرفیـت هـای ممکن ؛  استفاده از ظرفیت های جوامع مرزی در امنیت مرز. مسئولیت در قبال هر یک از اهداف این برنامه راهبـردی بـه ایـن معنـا است که یگان های مرزی باید اقدامات اجرایی و شاخص هـای تأثیرگـذار در مـوارد زیر را توسعه دهند: مدیریت و استفاده از سطوح مناسب قابلیت ها، جهت شناسایی مناطق پر خطـر در مرزهای ملی ؛ آگاهی وضعیتی مناسب از قابلیت های تحقیق و جستجو؛ آثار عملیاتی فناوری نظارت مرزی در جهت نیل به اهدف ؛ زمان پاسخ مؤثر، پویایی ، کارایی نیروی انسانی ؛ شناسایی افرادی که قصد ورود غیر قانونی و یا قصد قاچاق کـالا بـه کشـور را دارند؛ همکاری لازم جهت توقف چرخه قاچاق از طریق ارائه نظام مند نتایج ؛ ارائه آثار محسوس که به کاهش جرم و خشونت مرزی کمک می کند؛ توسعه و همکاری با مردم ؛ توانایی به کارگیری یک نیروی کار قوی از طریق استخدام ، آموزش فرصت هـا و برنامه های حمایتی مهم ؛ / توسعه و یکپارچگی فراینـدهای خودارزیـابی جهـت تضـمین نیـل بـه سـمت مأموریت ها و اهداف ؛ اجرای برنامه های مؤثر اقدامات به صورت محیطی ؛ رسمی کردن عملیات نجات در سواحل ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.