Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه ی تقویم آسایش اقلیمی فعالیت یگان های نظامی و انتظامی (مورد مطالعه: استان هرمزگان)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 7 تا 28)

کلیدواژه ها :

سیستم اطلاعات جغرافیایی ،استان هرمزگان ،آسایش اقلیمی

کلید واژه های ماشینی : آسایش اقلیمی ، استان هرمزگان ، استان ، شرایط آسایش اقلیمی ، ماه ، پهنه‌بندی آسایش اقلیمی استان هرمزگان ، آسـایش اقلیم ، شاخص TCI ، شرایط آسایش اقلیمی استان هرمزگان ، آسـایش اقلیمـی در استان هرمزگان

آب و هوا در تمام فعالیت های انسان از جمله عملیات نظامی ، تاثیر عمده ای دارد و در هر نوع عملیات نظامی باید به طور دقیق بررسی شود. طراحان و برنامه ریزان مسایل راهبردی که توجه خود را به ماه یا سال بعد و یا آینده نامعلوم معطوف می دارند، استفاده کنندگان اصلی اقلیم شناسی هستند؛ چون اقلیم شناسی برای نیروهای مسلحی کـه خـود را برای انجام ماموریت در سرزمین های ناشناخته آماده می سـازند، بیشـترین اهمیـت را دارد. بـا توجـه بـه موقعیـت راهبردی ایران در خلیج فارس و منطقه خاورمیانه و وجود تهدیدهای خـارجی ، اتخـاذ تمهیـدات لازم در حفـظ و حراست از تمامیت ارضی کشور یک ضرورت است . یکی از اقداماتی که می تواند مانع بروز آسـیب پـذیری هـای داخلی شود، شناخت شرایط اقلیم دفاعی مناطق مختلـف کشـور اسـت . بـا توجـه بـه اهمیـت تنگـه هرمـز و اسـتان هرمزگان در این پژوهش به ارزیابی شرایط آسایش اقلیمی نیروهای نظامی در این استان پرداخته شده است . بـرای ارزیابی وضعیت آسایش اقلیمی ، داده های مربوط به مولفه های میانگین حداکثر ماهانه دمای روزانه ، میانگین دمای روزانه ، حداقل رطوبت نسبی ، میـانگین رطوبـت نسـبی روزانـه ، بـارش ، کـل سـاعات آفتـابی و سـرعت بـاد بـرای ایستگاه های سینوپتیک استان طی دوره آماری ٢٠ ساله از سازمان هواشناسی دریافت شد. در ادامه شرایط آسـایش اقلیم با استفاده از شاخص TCI محاسبه شده و سپس نتایج حاصله وارد محیط GIS شـد و بـا اسـتفاده از سیسـتم اطلاعات جغرافیایی ، پهنه بندی آسایش اقلیمی استان هرمزگان در ماه های مختلف انجام شـد. نتـایج ایـن بررسـی نشان داد که آسایش اقلیمی استان در تمام طول سال دارای تنوع زیادی است . به گونه ای که بهترین مـاه هـا از نظـر دارا بودن شرایط اقلیم آسایشی برای نیروهای نظامی ، ماه های دسامبر و فوریـه بـا دو طبقـه ( ایـده آل و عـالی )، مـاه مارس با سه طبقه ( ایده آل ، عالی و بسیار خوب )، ماه های نوامبر و ژانویه با دو طبقـه (عـالی و خیلـی خـوب ) و مـاه آوریل با سه طبقه (خوب ، خیلی خوب و عالی ) است . به طور کلی مـی تـوان گفـت کـه دوره آسـایش اقلیمـی در استان هرمزگان از ماه نوامبر شروع شده و در ماه آوریل به اتمام می رسـد و بهتـرین مـاه هـا بـرای نیروهـای نظـامی ماه های دسامبر و فوریه است . در مقابل ماه های آگوست و سپتامبر با طبقات (نامطلوب و حد بحرانی )، ماه جـولای با طبقات (نامطلوب ، بحرانی و قابل قبول ) و ماه ژوئن با طبقات ( بحرانی ، قابـل قبـول و خـوب ) از بـدترین شـرایط آسایشی برخوردارند.

خلاصه ماشینی:

"همپوشانی مقادیر عددی و رتبه های مربوط به بارش ، سرعت بـاد، سـاعات آفتـابی ، شاخص CIA و CID در ماه مارس نشان می دهد که نمره اقلیم آسایش استان بین ٧٧ تا ٩٢ در ایستگاه های مختلف متغیر است به گونه ای که بیشترین شرایط آسایش اقلیمی در بندرلنگه و کمترین آن در میناب وجود دارد. در ماه آوریل نیز شرایط آسایش اقلیمی مناسبی در استان حاکم است ولـی بـه علـت شروع فصل بهار و گرم تر شدن هوا در این منطقه نمره اقلیم آسایشی نسبت به ماه هـای / قبل کاهش پیدا کرده است ؛ به گونه ای که ایـن عـدد بـین ٦٧ تـا ٨٩ متغیـر اسـت کـه بیشترین مقدار آن در حاجی آباد و کمترین مقدار آن در میناب و بنـدرعباس اسـت . همان طوری که در شکل دیده می شود، نمره آسایش اقلیمی در این ماه بین ٣٨ تا ٥٧ در بخش های مختلف استان متغیر است ؛ به گونه ای که بیشترین مقدار شاخص TCI مربوط به حـاجی آبـاد در شـمال اسـتان و کمتـرین مقـدار شـاخص TCI مربـوط بـه ایستگاه های بندرعباس ، بندرلنگه و قشم می باشـد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.