Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین ویژگی های فردی فرماندهان مرزی و رضایت شغلی آنان (مورد مطالعه: هنگ مرزی سرخس)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 21 تا 41)

کلیدواژه ها :

رضایت شغلی ،انگیزه ،کارکنان ،مرزبانی ،هنگ مرزی سرخس

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، هنگ مرزی سرخس ، رضایت شغلی ، مرزی ، رضایت شغلی کارکنان ، فرماندهان مرزی و رضایت شغلی ، ارتقای رضایت شغلی کارکنان ، مورد مطالعه هنگ مرزی سرخس ، رضایت شغلی کارکنان مرزی ، کارکنان مرزی

هدف این مقاله ی تحقیقی ، شناخت رابطه بین رفتارهای ناشی از ویژگی های فردی کارکنان مرزی و ارتقای انگیزه و رضایت شغلی آنان است . تحقیق با توجه به ماهیت توصیفی تحلیلی، بر اساس هدف کاربردی و بر اساس شیوه ی اجرا، پیمایشی است . اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای ، منابع علمی الکترونیکی و هم چنین تجارب خدمتی محقق به دست آمده است . جامعه آماری تحقیق کلیه فرماندهان پاسگاهها و گروهانهای هنگ مرزی سرخس در استان خراسان رضوی است و چون نمونه گیری به صورت تمام شمار می باشد، نمونه آماری همان جامعه آماری است (٤٢=N=n). دادهها از طریق یک پرسش نامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تایید گردید جمع آوری شد. طبق اطلاعات به دست آمده چهار ویژگی فردی شامل : سن ، تحصیلات، تخصص کاری و سابقه خدمت شناسایی و فرضیات مطابق آنها تدوین گردیدند و پس از انجام آزمونهای T هر چهار فرضیه فرعی و در نتیجه فرضیه اصلی تحقیق تایید گردید و سپس با استفاده از آزمون «فریدمن » اولویت تاثیرگذاری این عوامل مشخص شد. به طوری که به ترتیب رفتار ناشی از عوامل : تخصص ، سن ، سابقه خدمت و تحصیل بیشترین تاثیر را بر رضایت شغلی کارکنان داشتند. سپس نتیجه گیری شد که بین رفتار ناشی از عامل های تخصص مرزی و سن با ارتقای رضایت رابطه مستقیم ولی بین رفتار ناشی از عوامل سابقه خدمت و تحصیل با ارتقای رضایت رابط معکوس برقرار است .

خلاصه ماشینی:

"لذا معمولا این قشر افراد هم در زمینه مسئولیت زندگی عمومی و فردی خود و هم در موضوع کار مرزبانی و سازمان فاقد تجربه بوده و اکثرا مستقیم از محیط خانواده، مدرسه و یا دانشگاه وارد این محیط خدمتی گردیدهاند و چه بسا از قبل یکسری انتظارات و توقعات برای خود پیش بینی کرده بودند و اینکه اختلاف زیاد بین آنچه می پنداشتند با آنچه به دست آوردهاند بازتاب رفتاری منفی در آنان به وجود آورده که تنزل رضایت شغلی را برایشان پدید می آورد. براساس یافته های این تحقیق حدود ٦٢٪ افراد سن کمتر از ٣٠ سال داشته اند 1 Davis 2 Katsle شغلی آنان (مورد مطالعه هنگ مرزی سرخس ) (تقریبا ١٢٪ زیر ٢٥ سال و حدود ٥١٪ بین ٣٠-٢٥ سال) طبق آزمون تی بین رفتار روانی ناشی از سن با رضایت شغلی خدمتی رابطه وجود دارد، ولی طبق آزمون فریدمن عامل سن رتبه دوم را به خود اختصاص داده یعنی تعداد پاسخ دهندگان مثبت به عامل سن زیاد بوده اند و چون بیشترین تعداد سنی نمونه آماری بین ٣٠-٢٥ سال بوده اند به نظر می رسد که آنان سن بالاتر را برای رضایت شغلی بهتر لازم دانسته اند. از طرفی براساس آزمون T رابطه بین عامل تخصص خدمتی و رضایت شغلی تایید شده و طبق آزمون فریدمن چون عامل تخصص مرزی رتبه اول را کسب نموده است رابطه بین آن دو مستقیم می باشد و چنین به نظر می رسد اکثر آنها به خدمت مرزی علاقه مند بوده و دارای انگیزه خوبی باشند و رضایت شغلی لازم را دارند و این افراد ستوانیکم و یا ستواندومهایی باشند که به ترتیب از ستواندومی و ستوانسومی خدمت مرزی را شروع کردهاند و هم چنان در مرز باقی ماندهاند و متخصص امور مرزی شدهاند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.