Skip to main content
فهرست مقالات

نقش ساماندهی شناورهای تفریحی بر امنیت عمومی مرزنشینان استان مازندران

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 15 تا 38)

کلیدواژه ها :

دریای خزر ،ساماندهی ،کنترل ،امنیت عمومی ،جمعیت قایقرانان ،شناورهای تفریحی

کلید واژه های ماشینی : امنیت عمومی مرزنشینان استان مازندران ، ساماندهی شناورهای تفریحی ، ساماندهی شناورهای تفریحی بر امنیت ، دریا ، ارتقاء امنیت عمومی مرزنشینان استان ، شناورهای تفریحی ، نقش ساماندهی شناورهای تفریحی ، امنیت عمومی مرزنشینان اسـتان مازندران ، ساماندهی شناورهای تفریحی در ارتقاء ، میزان تاثیر ساماندهی شناورهای تفریحی

دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه روی زمین با دارا بودن شرایط مساعد زیست محیطی و خلق چشم اندازهای زیبای طبیعی و توریستی در سواحل جنوبی آن از موقعیت منحصر به فردی برخوردار می باشد. به همین دلیل این سواحل همه ساله پذیرای میلیونها گردشگر بوده که برای استفاده از این موهبت الهی با استفاده از قایقهای تفریحی به گردشگری دریایی می پردازند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی میزان تاثیر ساماندهی شناورهای تفریحی در ارتقاء امنیت عمومی مرزنشینان استان مازندران می باشد این پژوهش از نظر هدف کاربردی، روش تحقیق پیمایشی که برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری و روش نمونه گیری: جامعه آماری تحقیق، مالکان شناورهای تفریحی و مسئولانی که دخیل در امر ساماندهی هستند، در نظر گرفته شد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با خطای 05/0 و دقت آزمون 07/0 و روش نمونه گیری تصادفی ساده، حدود 180 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب ، که اثرات متغیر مستقل ( ساماندهی شناورهای تفریحی ) بر متغیر وابسته ( امنیت عمومی مرزنشینان استان مازندران) بررسی گردید که اعتبار روایی پرسشنامه 86% به روش آلفای گرونباخ مورد تایید قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده تایید گردیده که بین کنترل ، تعامل و مشارکت با سطح معنا داری 05/0 و احتمال 95/0 و ارتقاء امنیت عمومی ارتباط معنا داری وجود دارد که هر چه مقدار ساماندهی و کنترل شناورهای تفریحی توسط دریابانی استان مازندران و همچنین تعامل و مشارکت قایقرانان تفریحی با دریابانی افزایش یابد بالطبع میزان امنیت عمومی در نوار ساحلی استان مازندران افزایش می یابد.

خلاصه ماشینی:

"حال باتوجه به مطالب فوق محقق با طرح این سوال که ساماندهی شناورهای تفریحی چه تاثیری بر امنیت عمومی مرزنشینان اسـتان مازندران دارد ؟ به دنبال راه حلی است که بتوان به وسیله آن و با بـه کـار گیـری یـک الگوی مناسب ، ضمن قانونمندی تردد این شناورها را در دریا، بـا سـاماندهی و کنتـرل این شناورها و تعامل و مشارکت شرکت هـای تعـاونی قایقرانـان تفریحـی بـا دریابـانی استان ، با کاهش تخلفات و جرائم دریایی، زمینه بروز کجرویها و آسیب هـای اجتمـاعی از بین رفته و امنیت عمومی مرزنشینان و گردشگران را در سواحل استان مازندران در دریای خزر و به تبع آن امنیت را در مرزهای دریایی را برقرار نمود. بحث و نتیجه گیری بررسی نقش سـاماندهی شـناورهای تفریحـی بـر امنیـت عمـومی مرزنشـینان اسـتان مازنـدران و در چـارچوب نظریـه هـای گـات فردسـون و هیریشـی، لازاروس و لـنج و جاکوبسکی، آیزنک ، جوئل آرتور بارکر و رابینز با روش توصـیفی - پیمایشـی بـا هـدف کاربردی و به صورت میدانی مورد پژوهش قرار گرفت ، با توجـه بـه تجربیـات خـدمتی درمنطقه تحقیق و اطلاع از وضـعیت مرزبانـان ومسـائل مـرزی وسـوابق پرونـده هـای موجود، مولفه های ساماندهی، که به نظر می رسید بیشترین تاثیر را بـر ارتقـاء امنیـت عمومی در نوار ساحلی استان مازندران دارند را به عنوان فرضیه های تحقیق طراحـی و نمودار شماره ٣ :نمودار هیستوگرام مربوط به رابطه بین تعامل و ارتقاء امنیت عمومی با توجه به به جدول بالا و سطح معنی داری ٠."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.