Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل اثرات اقتصادی - اجتماعی قاچاق کالا بر روستاهای مرزی منطقه سیستان

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 1 تا 14)

کلیدواژه ها :

اثرات اقتصادی ،قاچاق کالا ،اجتماعی ،سیستان ،روستاهای مرزی

کلید واژه های ماشینی : قاچاق کالا ، قاچاق کالا بر روستاهای مرزی ، روستاهای مرزی منطقه سیستان ، قاچاق کالا بـر روستاهای مرزی ، مرزی ، اجتماعی قاچاق کالا ، قاچـاق ، امنیت ، قاچـاق کالا بر روستاهای مرزی ، سیاسی

شهرها و مناطق مرزی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی مهم‌ترین مبادی ورود و خروج کالای قاچاق محسوب می‌شوند. قاچاق کالا پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی را برای مناطق مرزی به همراه دارد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی قاچاق کالا بر روستاهای مرزی منطقه سیستان می‌باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر بررسی منابع اسنادی، بررسی‌های میدانی و تکمیل پرسشنامه بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در سطح 95 درصد اطمینان (96/1=T) برابر با 380 سرپرست خانوار تعیین گردید که در 11 روستای بالای 50 خانوار در حاشیه مرز انتخاب و تکمیل گردید، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون T نشان می‌دهد نتایج نشان می‌دهد از مجموع مولفه‌های موردبررسی 4 مولفه بعد اقتصادی (رضایت از زندگی، رضایت از شغل، بیکاری، تورم، امنیت درآمد،) و 4 مولفه بعد اجتماعی (مشارکت اقتصادی، تعاون و همکاری در امور روستا، کاهش جمعیت جوان، میزان مشارکت اعضای خانواده در فعالیت‌های کشاورزی) کوچک‌تر از 306/2 Zα= و 025/0 =α، و مابقی بزرگ‌تر می‌باشند. بنابراین فرض 3 ≥µ H0: برای 22 مورد از متغیرها رد و فقط برای 8 مورد از متغیرها مورد تایید قرارگرفته است. در بین مولفه‌های اقتصادی موردبررسی موثر بر روستاهای مرزی، بالاترین رتبه را کاهش سطح زیر کشت، میزان پس‌انداز، استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی دارا می‌باشند که بیانگر آن است که، قاچاق انواع کالا ازجمله مواد سوختی، نفت، گازوئیل، بنزین، آرد، موکت، سیمان، گونی خالی، وسایل پلاستیکی، مواد شوینده و.... باعث روی آوردن بیشتر افراد به این شغل گشته است

خلاصه ماشینی:

"به منظور تعیین میزان تأثیر هر یک از مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی قاچاق کالا بـر روستاهای مرزی، از آزمون T تک نمونه ای با مقدار ٣ =μ (میانگین مورد انتظار) انجام شد نتایج نشان می دهـد از مجمـوع مؤلفـه هـای موردبررسـی ٤ مؤلفـه بعـد اقتصـادی (رضایت از زندگی، رضایت از شـغل ، بیکـاری، تـورم ، امنیـت درآمـد،) و ٤ مؤلفـه بعـد اجتماعی (مشارکت اقتصادی، تعاون و همکاری در امور روستا، کاهش جمعیـت جـوان ، میزان مشارکت اعضای خانواده در فعالیت های کشاورزی ) کوچک تـر از ٢. 107 12 مأخذ: یافته های تحقیق ،١٣٩٤( *معنی داری در سطح ٥ درصد) در بین متغیرهای اجتماعی همان گونه که جدول (٤)، نشان مـیدهـد شـاخص هـای مشارکت اجتماعی، میزان مسافرت سالانه و کاهش امنیت جانی و مالی بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده اند، که نشانگر این است که ، قاچاق کالا در روستاهای مـرزی بـه دلیل تردد خودروهـای قاچـاق سـوخت و سـایر مـوارد کـاهش امنیـت جـانی و مـالی روستاییان این منطقه را در پی داشته است . نتایج حاصـل از آزمون T نشان میدهد در بین مؤلفه های اقتصادی موردبررسی مـؤثر بـر روسـتاهای مرزی، بالاترین رتبه را کاهش سطح زیر کشت ، میزان پس انداز، استفاده از ماشـین آلات کشاورزی دارا می باشند که بیانگر آن است که ، قاچاق انواع کالا ازجمله مـواد سـوختی، نفت ، گازوئیل ، بنزین ، آرد، موکت ، سیمان ، گونی خالی، وسایل پلاستیکی، مواد شوینده و...."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.