Skip to main content
فهرست مقالات

مکان یابی مراکز انتظامی جدید در شهر مرزی زابل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 47 تا 68)

کلیدواژه ها :

AHP ،GIS ،مکان یابی ،زابل ،مراکز انتظامی

کلید واژه های ماشینی : مکان‌یابی مراکز انتظامی جدید ، مکان ، شهر مرزی زابل ، شهر زابل ، سیستم اطلاعات جغرافیایی ، فاصله ، مکـان ، شـهر ، امنیت ، جهت مکان‌یابی مراکز انتظامی

امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی های اجتماعی در شهرها مطالعه موضوع امنیت، عوامل زمینه ساز آن و راه کارهای تقویت امنیت در شهرها امری بدیهی است و این موضوع در شهرهای مرزی که بخشی از ناامنی آن ها مربوط به عوامل خارجی و برون مرزی می باشد،ضروری تر می نماید؛ بنابراین مکان یابی کلانتری های پلیس، یک تصمیم مهم در حوزه امنیت اجتماعی و عاملی اثرگذار درزمینه خدمت دهی پلیس است، هدف این پژوهش مکان یابی و تعیین موقعیت مراکز انتظامی جدید در شهر مرزی زابل است روش انتخاب شده برای این پژوهش روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم مختصات جغرافیایی (GIS) است. نتایج نشان داد از کل محدوده شهر زابل که 21 کیلومترمربع است تنها 8. 6 کیلومترمربع در طیف مناسب به بالا جهت مکان یابی مراکز انتظامی جدید می باشد؛ به این صورت که 4/8کیلومترمربع از محدوده شهر کاملا نامناسب، 4 کیلومتر مربع نامناسب، 5/8 کیلومتر مربع متوسط، 2/9 کیلومتر مربع مناسب و 3/9 کیلومتر مربع کاملا مناسب است.

خلاصه ماشینی:

"نتیجه گیری با توجه به هم مرز بودن شهر زابل با کشور ناامن افغانستان و وجود زمینـه لازم جهـت نـاامنی همچنین گسترش بیرویه این شهر در سال های اخیر به طورکلی به تعداد بیش تری از مراکـز انتظامی جهت حفظ امنیت شهر زابل نیاز میباشد، در این میان استفاده از تحلیل های سلسـله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی باعث افزایش سرعت ، دقت و کارایی مکان یـابی بهینـه مراکز انتظامی جهت کنترل سریع و به موقع بحران ها و ناامنیها میگردد، به طورکلی در این تحقیـق نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه از کـل محـدوده شـهر زابـل کـه (٢١ کیلومترمربـع ) میباشد، جهت مکان یابی مراکز انتظامی جدید ٤,٨ کیلومترمربع از محدوده شـهر در طیـف کاملا نامناسب ،٤ کیلومترمربـع در طیـف نامناسـب ، ٥,٨ کیلومترمربـع از محـدوده شـهر در طیف متوسط ، ٢,٩ کیلومترمربع در طیف مناسب و ٣,٩ کیلومترمربع در طیف کاملا مناسب قرار دارد؛ بنابراین در شهر زابل تنها ٦,٨ کیلومترمربـع از محـدوده شـهر جهـت مکـان یـابی مراکز انتظامی جدید در طیف مناسب به بالا قرار دارد که در شکل ١٢ محـدوده هـا نمـایش داده شده است . ازجملـه ایـن شـهرهای مرزی زابل است که واقع در استان سیستان و بلوچستان و هم مرز بـا کشـور نـاامن افغانسـتان میباشد به طوریکه این شهر دائما در معرض مهاجرت افغان ها و ناامنیهای مربوط به آن هـا میباشد علاوه بر این با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و گسترش بیرویه فیزیکی شـهر برآورده کردن نیازهای امنیتی جمعیت از سـوی کلانتـریهـای موجـود هـم ازنظـر تعـداد و هم مکان استقرار، پاسخ گوی نیاز کنونی و آینـده نیسـت ؛ بنـابراین بـا توجـه بـه ایـن مسـائل مطرح شده مکان یابی مراکز انتظامی جدید در شهر زابل امری ضـروری بـه نظـر مـیرسـد و سؤال مطرح شده این است که چه مقدار از محدوده کل شهر زابل بـرای مکـان یـابی مراکـز انتظامی جدید مناسب می باشد؟ جدول شماره ١٣-امتیازبندی فاصله از سازمان های دولتی ردیف فاصله امتیاز 1 500-0 1 2 1000-500 4 3 1500-1000 5 4 2000-1500 3 5 2000> 2 جمع 15 (منبع ، نگارندگان : ١٣٩٤)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.