Skip to main content
فهرست مقالات

همگرایی قومی-مذهبی مرزنشینان و نقش آن در امنیت پایدار مرز ایران و پاکستان

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 121 تا 144)

کلیدواژه ها :

همگرایی ،قومیت ،امنیت پایدار ،مرزنشین ،مرز ایران و پاکستان

کلید واژه های ماشینی : همگرایی ، مرز ، قومی ، امنیت پایدار مرز ایران ، امنیت پایدار مرز ، سیاسی ، مذهبی مرزنشینان ، مذاهب مرزنشین و امنیت پایدار ، مرز ایران و پاکستان ، آزمون

با توجه به مسائل و مشکلات موجود در مرزها و بروز ناامنی و تهدیدات امنیتی انتظامی مسئله اصلی این پژوهش مبتنی بر نقش همگرایی قومی -مذهبی مرزنشینان در امنیت پایدار مرز سراوان می باشد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق فرماندهان و سران طوایف، نخبگان و افراد صاحب نفوذ بوده است. جامعه آماری پژوهش،65 نفر که به صورت هدفمند (انتخابی) می باشد. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسشنامه و مصاحبه است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1393-1388 و قلمرو مکانی آن مرز مشترک ایران و پاکستان در محدوده هنگ مرزی شهرستان سراوان بوده است. برای تعیین روایی ابزار تحقیق ازنظر اساتید و به منظور بررسی میزان پایایی، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. جهت بررسی فرضیات تحقیق نیز از آزمون های آماری تی استیو دنت، همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد هر چهار فرضیه مطرح شده در این پژوهش مورد تائید قرار گرفتند؛ یعنی بین همگرایی سیاسی، فرهنگی و ارزشی اقوام و مذاهب مرزنشین و امنیت پایدار مرز رابطه معنی داری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"در این رابطه همگرایی قـومی و مـذهبی مرزنشـینان در اسـتان سیسـتان و بلوچستان خصوصا شهرستان سراوان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مـیتوانـد بـه عنـوان یک اقدام پیشگیرانه جهت تأمین امنیت در شرق کشور مطرح باشد با تحقق ایـن همگرایـی ضریب امنیتی منطقه شرق کشور و به ویژه شهرستان سراوان افزایش مییابد، این تحقیـق بـر آن است تا نقش همگرایی قومی و مذهبی را در کاهش یا افزایش امنیت در منـاطق مـرزی موردبررسی قرار دهد و درنهایت به این سـؤال اساسـی ایـن تحقیـق پاسـخ دهـد کـه رابطـۀ همگرایی قومی - مذهبی مرزنشینان با امنیت پایدار مرز سراوان چگونه است ؟ مبانی نظری چارچوب نظری در این تحقیق بررسی نظریـه هـا و دیـدگاه هـا در بـاب همگرایـی قـومی – مذهبی و موضوعات مرتبط با آن ، امنیـت و موضـوعات مـرتبط بـا آن و همچنـین در ادامـه تعدادی از مؤلفه های مرتبط با مفاهیم مرز و مرزبانی و ویژگیهای منـاطق مـرزی بیـان شـده است . همگرایی قومی – مذهبی مرزنشینان ١) مذهب و دین و به عنوان نیرومندترین علم همبستگی و وحدت ملـی ٢) آداب ورسـوم مشـترک ٣) ملیـت و حس ایرانی بودن ٤) دشمن مشترک ٥ ) منافع ملی ٦) رهبری واحد ٧) قانون اساسی مشترک ٨) ذهنیـت مثبـت از دولت مرکزی ٩) مقابله با عوامل بیرونی واگرایی ١٠) تقویت هم زمـان هویـت ملـی و هویـت محلـی ١١) طـرد تکثرگرایی نابرابر ١٢) محترم شمردن عقاید، آداب ورسـوم همـه اقـوام ١٣) تقویـت خودبـاوریهـای ارزشـی ١٤) رعایت کامل حقوق شهروندی اقوام همگرایی سیاسی همگرایی فرهنگی همگرایی ارزشی / امنیت پایدار مرز شکل شماره ١ : مدل تحلیلی پژوهش پیشینه پژوهش قیطاسی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مرزبـانی دانشـگاه علـوم انتظـامی بـا موضـوع نقش قومیت ها در تأمین امنیت مرزهای استان خراسان جنوبی (مطالعه موردی هنگ مـرزی گزیک سال های ٨٤-٨٣) کـه در آن بـه ایـن نتیجـه رسـید بـین قومیـت هـا در مـرز ایـران و افغانستان و امنیت مرز رابطه وجود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.