Skip to main content
فهرست مقالات

نقش بسیج در تامین امنیت پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 1 تا 21)

کلیدواژه ها :

بسیج ،مناطق مرزی ،آذربایجان غربی ،امنیت پایدار

کلید واژه های ماشینی : مناطق مرزی استان آذربایجان ، امنیت پایدار مناطق مرزی ، بسیج ، استان آذربایجان غربی ، بسـیج ، تحقیق مناطق مرزی استان آذربایجان ، نقش بسیج در تأمین امنیت ، نقش بسیج در تامین امنیت ، سیاسی ، آمـاری تحقیق مناطق مرزی استان

تحقیق حاضر نقش بسیج در تامین امنیت پایدار مناطق مـرزی اسـتان آذربایجـان غربـی را موردبررسـی قرار میدهد. روش شناسی ایـن پـژوهش ، تحلیلـی - توصـیفی و پیمایشـی مـیباشـد. روش گـردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی (استفاده از ابـزار پرسـشنامه ) می باشد. در این پرسشنامه اطلاعات مربوط به سوالات عمومی به صورت باز و دو ارزشی و چند ارزشی و برای سوالات تخصصی از طیف لیکرت شامل پنج گزینه (خیلی کم – کم - متوسط -زیاد-خیلی زیاد) استفاده شد. در این راستا جامعـه آمـاری تحقیق مناطق مرزی استان آذربایجان غربی مـی باشـند و حجـم نمونـه تعـداد ٢٠٠ پرسشـنامه اسـت کـه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده بـا توزیـع پرسشـنامه از مـردم ایـن منـاطق جمـع آوریشـده اسـت . شاخص های موردبررسی نقش بسیج در تامین امنیت پایدار مناطق مرزی شامل ٥ مولفه : نقش فرهنگـی، نقش اجتماعی، نقش سیاسی، نقش اقتصادی و نقش امنیتی در قالـب ٢٥ گویـه هسـتند و بـرای تجزیــه تحلیـل داده ها از نرم افزارهای ٢٠ SPSS ,GIS١٠١ و LISREL٨٨ استفاده شد. نتایج تحقیـق تاییدکننده نقش بسیج در تامین مناطق مرزی در حالت معنی داری بسیار بالا است و نشان مـی دهـد کـه بسیج با کمک و سازندگی و شناسایی ضعف ها و تهدیـدها در ایجـاد همبسـتگی و تحـرک توسـعه در شهرها و روستاهای مناطق مرزی به ایفای نقش میپردازد و درنهایت در شکل گیری تامین امنیت پایدار مناطق میتواند نقش قابل توجهی داشته باشد.

خلاصه ماشینی:

"کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی گسترش رفاه و آسایش و رفع مشکلات مردم این مناطق / همکاری با مسئولان دولتی فرهنگی حفظ همبستگی قومیت ها در این مناطق غنیسازی اوقات فراغت مردم این مناطق کاهش تهدیدات فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی امربه معروف و نهی از منکر ترویج و حمایت از آموزه های ملی و فرهنگی اجتماعی / نهادینه کردن فرهنگ اسلامی، ایرانی شکوفایی فعالیت های فرهنگی حفظ و ترویج ارزش های ایرانی، اسلامی و انقلاب به مردم / آگاهی از مسائل سیاسی و تقویت بینش سیاسی مردم امنیت پایدار / تثبیت استقلال سیاسی سیاسی شهرها و / تقویت اعتماد و مشارکت مردم مناطق با حکومت مرکزی نقش بسیج روستاهای مناطق مرزی انطباق و سازگاری با تغییر شرایط جدید ترویج برنامه های توسعه تقویت زیرساخت های توسعه و مشارکت در سازندگی روستاها و شهرها تقویت روحیه کار و توانمندسازی تلاش در جهت پیشرفت همه جانبه مناطق اقتصادی / جلوگیری از تاراج ثروت های منطقه به دست اشرار جلوگیری و کاهش جرم و جنایت حفظ و دفاع از مرزهای مناطق جلوگیری از قاچاق کالا در این مناطق امدادرسانی هنگام بروز حوادث طبیعی و انسانی / ایجاد نظم و انتظام در مرزها امنیتی شکل شماره ٢: مدل مفهومی تحقیق بحث و یافته ها همان طور که مشخصه های برازنـدگی جــدول (شـماره ١) نــشان مـیدهـد شـاخص ریشـه میانگین مربعات خطای برآورد برابـر ٠."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.