Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و تبیین عوامل موثر بر تقویت انگیزه شغلی کارکنان فرماندهی دریابانی چابهار در سال (94-1393)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (27 صفحه - از 23 تا 49)

کلیدواژه ها :

انگیزه ،انگیزه کاری ،تقویت انگیزه ،انگیزه کارکنان مرزبانی

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، تقویت انگیزه شغلی کارکنان ، انگیزش ، شغلی ، تقویت انگیزه کاری کارکنان مرزی ، کارکنان مرزی دریایی چابهار ، کارکنـان ، انگیزه شغلی کارکنان فرمانده‌ی دریابانی ، دریایی ، بـر تقویـت انگیزه کاری کارکنان

عوامل انسانی در محیط کاری در معرض فشارهای روانی و عصبی زیادی قرار دارند که آثار سوء فراوانی بـر عملکـرد آنان میگذارد. انگیزش شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است . انگیزه و رضایت شغلی عـاملی اسـت که سبب افزایش کارآیی و نیز احساس رضایت فردی میگردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین عوامل موثر بر تقویـت انگیـزه شـغلی کارکنـان کـادر فرمانـدهی دریابـانی چابهـار انجـام شـده اسـت . تحقیـق حاضـر ازنظـر هـدف جزءتحقیقات کاربردی واز نظر ماهیت جزء تحقیقات پیمایشی است . روش این تحقیق ، توصیفی- تحلیلی است . حجم کل جامعه ٥٥٠ نفر بوده که نمونه شامل ٢٣٠ نفر از کارکنان فرماندهی دریابانی چابهار بـه صـورت تصـادفی طبقـه ای انتخاب شدند. داده ها با اسـتفاده از « پرسشـنامه محقـق سـاخته » جمـع آوری شـدندکه پایـایی ابعـادآن براسـاس آلفـای کرونباخ بالای ٠.٧ محاسـبه شـد وروایـی آن بـه شـیوه روایـی محتـوا مـورد تاییـد اساتیدصـاحب نظـر قرارگرفـت .بـه منظورتحلیل داده ها به منظور بررسی فرضیه های مورد نظر از آزمون t تک نمونه ای و برای تعیین اولویت های عوامل نیز از آزمون فریدمن استفاده شده است . تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق نشان می دهد ویژگـی هـای فـردی ، شـغلی، نوع کار و ویژگی های خانوادگی کارکنان کادر فرماندهی دریابانی چابهار بر تقویت انگیزه شـغلی آنـان تـاثیر مثبتـی دارد. بر اساس یافته های این پژوهش ، چنین بر میآید که ارتقای کارکنان در ابعاد ویژگی های فـردی ، شـغلی و نـوع کار انان و همچنین کمک به وضعیت معیشیتی و توجه به ابعاد خانوادگی انان می تواند تـاثیر مثبتـی در ارتقـای انگیـزه شغلی کارکنان داشته باشد همچنین فرضیه پنجم تحقیق رد شد یعنی اینکه اولویت های انگیزشـی کارکنـان فرمانـدهی دریابانی چابهار متفاوت از هم نمی باشد.

خلاصه ماشینی:

"اگـان و دنـیس ١ ،(٢٠٠١) ، در تحقیـق خـود بـه عنـوان انگیـزش و رضـایت شـغلی معلمـان شیکاگو و تجزیه و تحلیل آن و بر اساس نظریه انگیزشی هرزبرگ نتیجه گرفتند که ماهیت کار ، موفقیت و ماهیت مسئولیت بیشترین اولویت را در بین انگیزاننده ها دارنـد و همچنـین بین جنسیت و مدرک تحصیلی معلمان با عوامل انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد اما بین سنوات خدمت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی داری وجود ندارد رالف ٢ (٢٠٠٦) در پژوهش های خود با عنوان " پژوهش سازمانی"بررسی در نظریه و به این نتیجه رسید که برنامه پر بار سازی و انگیزه شغلی وجب افزایش بهره وری پایین آمدن غیبت و کناره گیری از کار و نیرومندی روحیه کارکنان می شود. در این بخش پس از بیان هریک از ، نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری فرضیه هـای تحقیق که با استفاده از آزمون t تک نمونه ای انجام شده به شرح ذیل است : این تحقیق شامل پنج فرضیه است که در آن ها نظر اعضای نمونۀ مورد بررسی در خصوص عوامل مؤثر بر انگیزه کاری کارکنان دریابانی چابهار مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج این فرضیه نشان می دهد که ویژگـی هـای فـردی باعـث انگیـزه کـاری در کارکنـان مرزی دریایی چابهار می شود این یافته همسو می باشد با پژوهش های امیر حمـزه مهرابـی (١٣٨٠)، رشــیدی (١٣٨٢)، هــادی(١٣٨٤)، بختیــاری(١٣٨٦)، اگــان و دنــیس (٢٠٠١) و سلیمی(١٣٩٠) که نشان دادند، ویژگی های فردی بر انگیزش کـاری مـوثر مـی باشـد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.