Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل موثر بر ارتقای امنیت مرز از دیدگاه ساکنان محلی (موردمطالعه شهرستان گرمی)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (25 صفحه - از 1 تا 25)

کلیدواژه ها :

توسعه اجتماعی ،مرز ،توسعه روستایی ،شهرستان گرمی ،امنیت مرز

کلید واژه های ماشینی : مرز ، امنیت مرز ، روستایی ، روستاییان ، ارتقای امنیت مرز ، عوامل بهبود امنیت مرز ، بهبود امنیت مرز مناطق روستایی ، سیاسی ، بهبـود امنیـت مـرز از دیـدگاه ، عوامل بهبود امنیت مرز روستاییان

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر ارتقای امنیت مرز از دیدگاه ساکنان محلی میباشد. این تحقیق ، ازلحاظ هدف توسعه ای و ازلحاظ ماهیـت توصـیفی-تحلیلـی و پیمایشـی اسـت . در ایـن تحقیـق روش گردآوری داده ها برای پاسخ گـویی بـه سـوالات تحقیـق ، بـه دو صـورت اسـنادی (داده هـای ثانویـه ) و پیمایشی (داده های اولیه ) و ابزار مورداستفاده درروش پیمایشی پرسش نامـه بـوده اسـت . جامعـه آمـاری موردمطالعه در این پژوهش ، شامل کل روستاییان بالای ١٥ سال ساکن در مناطق روستایی بخش مرزی موران شهرستان گرمی می باشد (٩٧٨٥=N)، که از این میان تعداد ٣٧٠ نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مـورد تائیـد قـرار گرفت . مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد ٣٠ پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویـژه کرونبـاخ آلفـا در نـرم افـزار SPSS، پایـایی بخـش هـای مختلـف پرسش نامه تحقیق ٠.٧٠ الی ٠.٧٩ به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل تحلیل عاملی استفاده شد و نتایج این مدل نشان داد مهم ترین عوامل بهبـود امنیـت مـرز از دیـدگاه سـاکنان محلـی در منطقـه موردمطالعه شامل چهار مولفه (تقویت نهادی و تمرکز بر عدالت محوری، تقویـت سـرمایه اجتمـاعی و ارتقای آگاهی، رونق اقتصادی و تقویت امنیت روانی و احساس تعلق مکانی) است که مقدار واریـانس و واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار (٥٦.٨٤) می باشد. و درنهایـت ، بـر اسـاس نتـایج تحقیـق پیشنهادها کاربردی ارائه شده است .

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره ١: معرفی متغیرهای تحقیق در خصوص بررسی عوامل بهبود امنیت مرز ردیف متغیرهای تحقیق مأخذ 1 وجود رابطه بین تعامل و همکاری با قـدرت هـای منطقـه ای و جهـانی بـر اسـاس تنش زایی و اعتمادسازی در پرتو قدرت ملی با امنیت مرزها زینر (٢٠١٢) 2 اثرگذاری گسترش کمی و کیفـی مبـادلات تجـاری و اقتصـادی بـا کشـورهای دیگر و تلفیق منافع اقتصادی و تجاری هر کشور با منافع امنیتی آن هـا در امنیـت مرزها لاین (٢٠٠٤) 3 تقویت امنیت مرزها از طریق تمرکززدایی و واگذاری امور به مردم در راسـتای هم پوشانی منافع مـردم و دولـت ، افـزایش اسـتانداردهای کیفـی تولیـد و رقـابتی کردن عرصه اقتصاد و تجارب و مداخله نازل دولت بلاتر (٢٠٠٤) 4 مساعدت به امنیت مرز بـه واسـطه بهـره گـرفتن از پتانسـیل هـای سـرمایه گـذاری خارجی و به کار گرفتن قوه ابتکار و خلاقیت مرزنشینان در راستای تولید بیشتر واستی- والتر (٢٠٠٩) 1-Topaloglou 2-Rietveld 5 وجود رابطه بین غیرامنیتی کردن مقولات امنیتی و تأکید بر ابعاد دیگـر قـدرت ، تقویت نهادهای مدنی و اصلاح ساختار اقتصادی مناطق مرزی وو- چو – تونگ (1998) 6 تقویت امنیت مرز ایالات متحده و مکزیک از طریق کاهش تعرفه ها و درنتیجه افزایش تجارت در امتداد مرزهای این کشورها کروگمن و هانسون (1993) 7 تأثیرگذاری مثبت اقتصادی بازارچه بر روی اقتصاد مناطق پیرامون افتخاری و همکاران (1387) 8 تأثیرگذاری عوامل اجتماعی، اقتصادی، توان های محیطی و موقعیـت مـرزی در متنوع فعالیت های اقتصادی مناطق مرزی طیب نیا و برادران (1393) 9 وجود رابطه معنیدار بین بروز رخدادهای تنش زا، تبعیض و شکاف طبقاتی بـین مناطق دورافتاده مرزی و منـاطق توسـعه یافتـه مرکـزی، ایجـاد رفـاه نسـبی بـرای دست یابی به عدالت اجتماعی و خدمات رسـانی بـه مـردم جهـت فـراهم آوردن فضای آرام از بعد اجتماعی با بهبود امنیت مرز برونتو جیلی (٢٠٠٥)، 10 بهبود امنیت مرز از طریق ارتقای سرمایه گـذاری در منـاطق مـرزی، فعـال سـازی شبکه و نهادهای مدنی، انعطاف پذیری فرهنگی و توجه به کارکردهـای مـذهب و آداب و سنن در نظم بخشی به هویت اجتماعی و فرهنگی کریستنسن ولیونسون (2003) 11 متغیرهای تأثیرگذار بهبود امنیت مرزی جوامع روسـتایی عبـارت انـد از: تقویـت عناصر ارزشی، اقتصادی و مادی موردتوجه ساکنان مرزی، ایجاد تعلق خاطر بین ساکنان مرزی نسبت به ارزش ها، مبانی هویت و فرهنگ مشترک توپالوغلو (٢٠٠٩) 12 وجود رابطه بین آموزش ، انسجام اجتماعی و نوع شـغل سـاکنان ، ارتقـای سـطح آگاهیهای عمومی و سیاسی مردم مرزنشین با بهبود امنیت مرزی روستاییان مطالعات ریتولد (٢٠١٢) مأخذ: یافته های تحقیق حاضر، ١٣٩٥."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.