Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی ساختار شهر مرزی سرپل ذهاب جهت برنامه ریزی پدافند غیرعامل

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 115 تا 133)

کلیدواژه ها :

پدافند غیرعامل ،مدل SWOT ،ساختار شهر ،شهر مرزی سرپل ذهاب

کلید واژه های ماشینی : پدافند غیرعامل ، شهر مرزی سرپل‌ذهاب جهت برنامه‌ریزی ، ساختار شهر مرزی سرپل‌ذهاب جهت ، جهت برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل ، ارزیابی ساختار شهر مرزی سرپل‌ذهاب ، شهر ، جهت توسعه پدافند غیرعامل ، شهر مرزی سرپل ، شـهر ، توسعه پدافند غیرعامل در شهر

با توجه به تغییر ماهیت جنگ ها، حمله هوایی موشکی وسیع در شروع و طول درگیری به تاسیسات - حیاتی، حساس و مهم نظامی، غیرنظامی و حتی نقاط مسکونی، اداری، تجاری، آموزشـی و ...امـری عادی تلقی میشود. به دلیل قرار گرفتن ایران در موقعیت جغرافیای خاص ، این سـرزمین همـواره در معرض انواع مخاطرات انسانی (جنگ ) و طبیعی بوده و بدین سان تلفات و خسارت های زیادی را شاهد بوده است . با توجه به شدت آسیب پذیری و کاهش ضریب امنیت استان های مرزی یکی از مـوثرترین راهکارها برای افزایش ضریب امنیتـی و توسـعه ایـن منـاطق اجـرای سیاسـت هـا و طـرح هـای پدافنـد غیرعامل است . لذا هدف اصلی این پژوهش ارزیابی ساختار شهر مرزی سرپل ذهاب جهت برنامه ریزی پدافند غیرعامل هست . روش پژوهش بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی و بـر اسـاس هـدف کـاربردی است . برای دستیابی به هدف پژوهش از تکنیک SWOT استفاده گردیده اسـت . نتـایج پـژوهش نشـان میدهد که در حال حاضر شهر مرزی سرپل ذهاب فاقد یک برنامه جـامع دفـاعی جهـت تـامین امنیـت شهر و شهروندان در زمان بروز حملات از سوی دشمن هست . بنابراین جهت توسعه پدافند غیرعامل در شهر مرزی سرپل ذهاب راهکارهای ارائه شده است .

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره ٢: راهبردهای تدوین شده بر مینای اهداف پدافند غیرعامل شهر مرزی سرپل ذهاب اهداف کلان اهداف خرد راهبرد کــــاهش ســــطح خسـارات وارده بـر شــــهر در زمــــان تهـــاجم زمینـــی و هوایی دشمن کاهش توانایی سـامانه هـای دشــمن در شناســایی نقــاط استراتژیک - برنامه ریزی جهت به کارگیری تکنیک های استتار، اختفا، پوشش و فریب در سطح شهر (مقیاس کلان و خرد) کاهش آسیب پـذیری نقـاط هدف - مکان یابی صحیح عرصه استقرار فعالیت های مختلف - ایجاد موانع کافی برای کاهش خطر ناشی از تهاجم هوایی - مقاوم سازی تأسیسات و ساختمان ها کـاهش خسـارات وارده بـه شهر - برنامه ریزی ساماندهی امکانات امداد و نجات - برنامه ریزی اجرایی مدیریت بحران حراســـــــــــت از سرمایه های مادی و انســـانی شـــهر در زمان وقـوع تهـاجم از سوی دشمن افــزایش آســتانه مقاومــت مردمــی و تــوان خــودی در برابر تهاجم دشمن - فرهنگ سازی و افزایش روحیه شهروندان در برابر مخاطرات - آموزش شهروندان در زمینه مقابله با بحران و حوادث و بلایا تـــــأمین امنیـــــت جـــــانی شهروندان - تأمین فضاهای امن پناهگاهی برای حداقل ٨٠ درصد شهروندان - به کارگیری سامانه اطلاع رسانی و اعلام خطر جهت آگاه سازی شهروندان تــأمین امنیــت ســرمایه هــای مادی موجود در شهر - تمرکززدایی فعالیت ها در سطح شهر - جذب سرمایه های خارجی برای افزایش امنیت شهر کنتــــرل کمــــی و کیفی توسـعه شـهر بــا توجــه بــه مبــانی کنترل توسعه فضای شهری - منطقه بندی شهر جهت ساماندهی امکانات و نیز کنترل شهر در زمان وقوع بحران - توجه به گسترش فضاهای باز در سطح شهر به صورت پدافند غیرعامل محلی و منطقه ای کنتــــــــــرل توســــــــــعه زیرساخت های شهری - بهسازی شبکه های حمل ونقل شهری - توسعه و بهسازی و مقاوم سازیم تجهیزات و تأسیسات شهری کنتــرل تغییــرات جمعیتــی شهروندان - برنامه ریزی برای پراکندگی تراکم جمعیت در کل سطح شهر به صورت یکنواخت - جلوگیری از مهاجرت بیرویه روستاهای اطراف به شهر نتیجه گیری در عصر تکنولوژی و ارتباطات لازمۀ توسعه و پیشرفت همه جانبه حفظ امکانـات ، منـابع و زیرساخت ها در برابر تهدیدات مختلف است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.