Skip to main content
فهرست مقالات

ارائه مدلی به منظور طبقه بندی پاداش های غیرمالی (مورد مطالعه: نیروی انتظامی شهرستان یزد)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 33 تا 56)

کلیدواژه ها :

کانو ،نیروی انتظامی ،ضریب کاپا ،سیستم جبران خدمات ،پاداشهای غیرمالی

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، کارکنان نیروی انتظامی شهرستان یزد ، مدل کانو ، مدل ، پاداشهای غیرمالی ، پژوهش ، مدیران ، هدف پژوهش حاضر دسته‌بندی پاداشهای ، انگیزشی ، دسته‌بندی پاداشهای غیرمالی با بهره‌گیری

هدف پژوهش حاضر دسته بندی پاداشهای غیرمالی با بهرهگیری از مدل کانو است . جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کارکنان نیروی انتظامی شهرستان یزد تشکیل داده است که با استفاده از جدول مورگان از میان آنها، ٣٢٢ نفر به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدهاند و از این تعداد ٣٠١ نفر در امر پژوهش همکاری کردهاند. با توجه به مطالعات پیشین و اعمال نظر ٧ نفر از خبرگان دانشگاهی و انتظامی پاداشهای غیرمالی در ١٤ بعد دسته بندی شده و به عنوان مبنایی برای تدوین پرسش نامه مورد توجه قرار گرفته است . به منظور سنجش پایایی پرسش نامه علاوه بر استفاده از آلفای کرونباخ (٠.٨٢١)، از شاخص کاپا نیز استفاده شده که با مقدار ٠.٦٢٠ در سطح توافق معتبر قرار دارد. هم چنین روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوایی و از دو جنبه بهرهگیری از مدلهای پیشین و تشکیل گروههای کانونی حاصل شده است . بر اساس یافته های پژوهش از بین ١٤ بعد شناسایی شده، ٥ بعد الزامی ، ٤ بعد عملکردی و ٤ بعد جزء نیازهای جذاب هستند، ضمنا مشخص شد بعد مشارکت در تصمیم گیری ها و انجام امور چالشی از نظر کارکنان نیروی انتظامی شهرستان یزد از قدرت انگیزانندگی پایینی برخوردار است ؛ بر این اساس مدیران سازمان باید ارتقا نیازهای الزامی را به عنوان اولویت برنامه اجرایی خود در نظر گیرند و ابعاد قرارگرفته در دسته نیازهای عملکردی و جذاب را به عنوان مجموعه ای از اقدامات کم هزینه که دارای قدرت انگیزانندگی بالا هستند مورد توجه قرار دهند.

خلاصه ماشینی:

"بر اساس یافته های پژوهش از بین ١٤ بعد شناسایی شده، ٥ بعد الزامی ، ٤ بعد عملکردی و ٤ بعد جزء نیازهای جذاب هستند، ضمنا مشخص شد بعد مشارکت در تصمیم گیری ها و انجام امور چالشی از نظر کارکنان نیروی انتظامی شهرستان یزد از قدرت انگیزانندگی پایینی برخوردار است ؛ بر این اساس مدیران سازمان باید ارتقا نیازهای الزامی را به عنوان اولویت برنامه اجرایی خود در نظر گیرند و ابعاد قرارگرفته در دسته نیازهای عملکردی و جذاب را به عنوان مجموعه ای از اقدامات کم هزینه که دارای قدرت انگیزانندگی بالا هستند مورد توجه قرار دهند. جدول شماره ١: پژوهش های انجام شده در خصوص پاداشهای غیرمالی ردیف نویسنده؛ سال عنوان پژوهش بررسی ارتباط بین نظـام مـدیریت پـاداش و عملکـرد کارمنـدان بـا نقـش 1 گونکار، ٢٠١١ میانجیگر انگیزه ٢ سوسمریس و گویترز، ٢٠١٥ برداشت کارکنان از موانع مشارکت در آموزش و توسعه ٣ جاستین و لارنس ، ٢٠١٥ مشوقهای غیرمالی و رضایت شغلی ٤ وینجیرا نیاگا، ٢٠١٥ پاداشهای غیرمالی و حفظ کارمندان ٥ نعمتی و همکاران، ١٣٩٢ طراحی نظام جبران خدمات در سازمانهای دانش بنیان ٦ دهقان و همکاران، ١٣٩٣ طراحی الگوی بومی عوامل مؤثر بر توزیع پاداش گرچه پژوهش های زیادی در زمینه جبران خدمات صورت گرفته لیکن وجه تمایز مقاله حاضر با آنچه تاکنون انجام شده است در محوریت موضوع آن میباشد؛ که بر اهمیت پاداشهای غیرمالی در نظام جبران خدمات سازمانها تأکید کرده و سعی در ارائه الگویی مناسب جهت اولویت بندی اقدامات انگیزشی، مبتنی بر پاداشهای غیرمالی در سازمان دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.