Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه رهبری تحول آفرین با پاسخ گویی اجتماعی سازمانی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 79 تا 104)

کلیدواژه ها :

نفوذ آرمانی ،رهبری تحولآفرین ،انگیزش الهام بخش ،ترغیب ذهنی ،پاسخ گویی اجتماعی سازمانی

کلید واژه های ماشینی : رهبری تحول‌آفرین ، پاسخ‌گویی اجتماعی سازمانی ، رابطه رهبری تحول‌آفرین با پاسخ‌گویی ، رهبری تحول‌آفرین و پاسخ‌گویی اجتماعی ، کارکنان ، پاسخ‌گویی اجتماعی رابطه مثبت ، پاسخ‌گویی سازمان در قبال تبعات ، پاسخ‌گویی اجتماعی سازمانی رابطه ، مدیران ، پژوهش

امروزه سازمانها نیازمند مدیران و رهبرانی هستند که علاوه بر داشتن مهارتهای لازم برای رهبری ، از ابعاد و آثار عملکرد سازمان خود بر محیط اجتماعی آگاه باشند و سازمان را در جهت حل مسائل و نیازهای اجتماعی مشتریان هدایت کنند؛ بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرین و پاسخ گویی اجتماعی سازمانی در شعب بانک ملی استان ایلام است . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری پژوهش ، کارکنان شعب بانک ملی استان ایلام هستند که تعداد آنها ٢٣٠ نفر است ، از این تعداد ١٤٣ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. برای گردآوری دادههای پژوهش از پرسش نامه استاندارد چند عاملی رهبری (MLQ) و پرسش نامه پاسخ گویی اجتماعی احمدی (١٣٩١) استفاده شده است . پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه رهبری تحولآفرین برابر ٠.٩١٩ و برای پرسش نامه پاسخ گویی اجتماعی برابر ٠.٩١٥ به دست آمد. روایی پرسش نامه با استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان تایید شد. روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، همبستگی ، تی تک نمونه و آزمون رتبه بندی فریدمن است . یافته ها نشان می دهد که توزیع متغیرهای پژوهش نرمال است . هم چنین یافته ها نشان می دهد که بین رهبری تحولآفرین و پاسخ گویی اجتماعی سازمانی رابطه مثبت و معناداری (٠.٤٦٤) وجود دارد.، بین نفوذ آرمانی و پاسخ گویی اجتماعی رابطه مثبت و معنادای (٠.٤١٨) وجود دارد، بین ترغیب ذهنی و پاسخ گویی اجتماعی رابطه مثبت و معنادای (٠.٣٥١) وجود دارد، بین انگیزش الهامبخش و پاسخ گویی اجتماعی رابطه مثبت و معنادای (٠.٣١٣) وجود دارد و هم چنین بین ملاحظات فردی و پاسخ گویی اجتماعی رابطه مثبت و معنادای (٠.٣٧١) وجود دارد

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره(٤): ابعاد و شاخص های متغیرهای پژوهش متغیر ابعاد شاخص تعداد سوالات القای حس افتخار و غرور به اعضاء برای ارتباط با دیگران، نشان دادن احساس قدرت و شایستگی، عمل به شیوهای که احترام دیگران را برانگیزد، فدا کردن منافع شخصی به خاطر منافع دیگران، رهبآرفیریتن حول نفوذ آرمانی صحبت کردن در مورد مهم ترین 8 ارزشها و اعتقادات، تصریح در اهمیت داشتن یک حس قوی نسبت به هدف، توجه به منابع معنوی و اخلاقی تصمیمات، اهمیت داشتن حس همکاری گروهی درباره ماموریت ، 1 - Cochran’s formula / / / بررسی دقیق پیشنهادها جهت اطمینان از مناسب بودن آنها، در نظر گرفتن دیدگاههای مختلف در هنگام حل ترغیب ذهنی 4 مشکلات، درخواست بررسی مشکلات از ز وایای مختلف ، پیشنهاد راههای جدید چگونگی انجام کار صحبت کردن خوشبینانه در مورد آینده، جدی صحبت کردن درباره انگیزش الهام بخش کارهایی که باید انجام شود، تأکید بر 4 اهمیت آیندهنگری، امید دادن به اعضاء بخاطر اینکه اهداف دست یافتنی است در نظر گر فتن وقت برای راهنمایی و آموزش اعضاء، رفتار با اعضاء به عنوان یک شخص و نه به عنوان یک عضو، در ملاحظات فردی نظر گرفتن افراد با نیازها و توانائیها و 4 خلاقیت های مختلف ، کمک به دیگران جهت توسعه و گسترش توانائیهای آنان پاسخ گویی سازمان در قبال بهبود اقتصاد محلی، ملاحظات تبعات اقتصادی خود بر 6 جامعه اقتصادی سازمانی پاسخ گویی سازمان در قبال فضاسازی فرهنگی-اجتماعی، حمایت تبعات اجتماعی خود بر 6 جامعه اجتماعی پاسخ گویی پاسخ گویی سازمان در قبال حفاظت زیست محیطی، حراست اجتماعی تبعات زیست محیطی خود 6 بر جامعه زیست محیطی سازمانی پاسخ گویی سازمان در قبال اخلاق حرفه ای، اخلاق سازمانی، اخلاق تبعات اخلاقی خود بر 6 جامعه اجتماعی نتایج حاصل از پاسخ گویی سازمان در قبال تبعات نتایج ادراکی، نتایج عملکردی 4 خود بر جامعه برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد. 05 / / / بر اساس یافته های جدول شماره ده، همه فرضیه های فرعی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و این بدین معنی است که بین همه ابعاد رهبری تحولآفرین با پاسخ گویی اجتماعی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.