Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان توانمندسازی روان شناختی کارکنان از طریق خودارزیابی عملکرد آنها

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 121 تا 150)

کلیدواژه ها :

خودارزیابی ،توانمندسازی روانشناختی ،احساس معنی داری ،احساس صلاحیت ،احساس خودتعیینی ،احساس تاثیر

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، توانمندسازی ، توانمندسازی کارکنان ، بررسی میزان توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ، سازمان ، قیاسی ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان ، مدیران ، بررسی میزان توانمندسازی روانشناختی کارکنان ، شغل ، عملکرد

با توجه به تغییرات محیطی و افزایش رقابت محلی و جهانی ، سازمانها برای باقی ماندن در رقابت و سودآوری بیشتر باید کارکنانی با انگیزه، متعهد، ماهر و توانمند داشته باشند. درواقع همواره یک نیاز رو به رشد به توانمندسازی اعمال مدیریتی وجود داشته است ؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی قیاسی ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سه صنعت بانکداری ، آموزش و سلامت در ایران است . روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است و به منظور سنجش ابعاد توانمندسازی روانشناختی از پرسشنامه (اسپریتز، ١٩٩٢) استفاده شده است . روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که میزان آن برابر ٠.٩٢٥ بود، سپس از آزمون دوجمله ای برای بررسی فرضیه ها و از آزمون اچ کروسکال والیس برای مقایسه سازمانها استفاده شد و نرمافزار spss٢٠ به منظور تجزیه وتحلیل دادهها مورد استفاده قرار گرفت . نتیجه مطالعه پیمایشی میان تمام کارکنان این سه سازمان خدماتی شامل ١٦٠ نفر (٧٤ کارمند آموزشوپرورش، ٥٠ کارمند بانک و ٣٦ کارمند بیمارستان) نشان داد که کارکنان کار خود را معنی دار تلقی می کنند و احساس صلاحیت دارند. همچنین نقش خود را در تاثیر بر شغل خود زیاد می دانند؛ ولی فاقد احساس خودتعیینی یا استقلال در انجام کار هستند و توانایی ابتکار عمل در شغل خود را ندارند. با توجه به نتایج کارکنانی که از نظر هر چهار بعد روانشناختی بالا باشند ارزیابی مثبتی از کار خود دارند

خلاصه ماشینی:

"ازآنجاکه توجه به نیروی انسانی در سازمانهای بهداشتی و بیمارستانها مهم تر از سایر سازمانها است ؛ چراکه با تلاش سازمانهای بهداشتی سلامت نیروی سایر سازمانها نیز تضمین میشود و با توجه به اهمیت بانکداری در اقتصاد کشور و این مورد که نیروی انسانی توانمند، بانک توانمند را به وجود میآورد که محیطی برای همکاری کارکنان در گروههای مختلف ، برای انجام فعالیت های گوناگون است و همچنین با توجه به اهمیت توانمندسازی کارکنان دولت ازجمله وزارت آموزشوپرورش در برنامه های توسعه کشور این پژوهش با در نظر گرفتن این موضوع که این سازمانها از نوع خدماتی و دولتی بوده و همچنین سبک رهبری یکسان (رهبری خدمتگزار) آنها که به شاخص های فرهنگی و ارزشی پایبند هستند و تعهد به کار، صداقت ، راست گویی و همدلی در آنها مطرح است ، به بررسی میزان توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به خودارزیابی آنها در سه سازمان خدماتی بانک رفاه مرکزی، بیمارستان نکویی و آموزشوپرورش ناحیه ٤ استان قم پرداخته شد و چهار بعد احساس معنی داری ، احساس صلاحیت ، احساس خودتعیینی ، احساس تأثیر که به ترتیب با چهار متغیر X،Y ،Z و G را مشخص شدند، با استفاده از آزمون دوجمله ای موردبررسی قرار گرفتند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.