Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی زیرساخت های مدیریت دانش در ساختارهای تولید دانش ناجا

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 35 تا 54)

کلیدواژه ها :

مدیریت ،مدیریت دانش ،زیرساخت های مدیریت دانش ،ساختارهای تولید دانش

کلید واژه های ماشینی : مدیریت دانش ، ساختارهای تولید دانش ناجا ، دانش ، مدیران ، زیرساخت ، مدیریت دانش در ساختارهای تولید ، ساختارهای تولید دانش ستاد ناجا ، مشارکت کارکنان ، توانمندسازی کارکنان ، مدیریت دانش توانمندسازی کارکنان ٤

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت زیرساخت های مدیریت دانش در ساختارهای تولید دانش ستاد ناجا در سال ١٣٩٥ تدوین شده است تا ضمن شناسایی اهم زیرساخت ها و عوامل تاثیرگذار در پیادهسازی مدیریت دانش ، برای ایجاد یا بهبود وضعیت این عوامل اقدام کند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری اطلاعات در آن از نوع توصیفی -پیمایشی است ؛ زیرا به مطالعه آنچه هست ، می پردازد. جامعه آماری شامل مدیران، کارکنان و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی است که با بهرهگیری از جدول مورگان ١٧٠ نمونه در نظر گرفته شد که با بهرهگیری از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته است . روایی محتوای پرسش نامه بر اساس مطالعات قبلی و تایید شماری از اساتید و صاحب نظران تایید و پایایی این پرسش نامه بر اساس آماره آلفای کرونباخ ٠.٨٥ تعیین شد و پس از اطمینان از نرمال بودن دادهها (آزمون کولموگروف اسمیرنوف) آزمون تک نمونه ای t برای عوامل زیرساخت های مدیریت دانش محاسبه شده است . به ترتیب میانگین عامل های زیرساخت های مدیریت دانش توانمندسازی کارکنان ٤.١، فرهنگ سازمانی ٣.٩٨، فرایندها ٣.٨٤، تعهد مدیران ارشد ٣.٧، مشارکت کارکنان ٣.٤٤، کارگروهی ٣.٢، ساختار سازمانی ٣.١٧ و فناوری ٣.٠١ در سطح متوسط رو به بالایی تعیین و شناسایی شد.

خلاصه ماشینی:

"- شناسایی دلایل عدم تمایل افراد در به اشتراکگذاری دانش ؛ - اهمیت به خلاقیت ها و طرح اندیشه های نو؛ - ایجاد گروههای پژوهشی برای تبادل افکار و تجربه ؛ - پیادهسازی فرهنگ دانش مداری در ناجا؛ - حذف موانع برقراری ارتباط بین افراد؛ - ارزشگذاری افراد براساس دانش و تجربه و به ویژه تلاش آنها برای تسهیم دانش ؛ - تخصیص امکانات مالی و حمایت از افراد جهت شرکت در کنفرانس ها و همایش های داخلی و خارجی؛ - تخصیص بودجه برای برگزاری دورههای آموزشی و پژوهشی؛ / / / - ایجاد امکانات کافی جهت مستندسازی و داستانگویی در راستای انتقال و اشتراک دانش ؛ - ارتقای میزان اعتماد پژوهشگران و کارشناسان به یکدیگر برای تبادل دانش ؛ - ایجاد بستر مناسب برای افزایش کارگروهی و حل گروهی مشکلات و افراد به انجام پژوهش های گروهی و حتی بین رشته ای به صورت مشترک تشویق شوند تا زمینه سازی برای ارتباط بیشتر افراد شود تا با این کار بتوان به انتقال دانش و یادگیری گروهی پرداخت ؛ - تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه و تطبیق رویه ها و مقررات پژوهشگاه با این اهداف جهت دست یابی به اهداف دانشی در افق ١٤٠٤؛ - تدوین یا تکمیل نقشه دانشی پژوهشگاه و تعیین نقاط ضعف دانشی و تلاش برای غنیسازی ضعف های دانشی؛ - به کارگیری فرماندهان و مدیران دانشی ناجا در تسهیل و تسریع فرایندهای دانشی مؤثر است ؛ - ساده کردن و تخت کردن کردار سازمانی تا حد امکان برای تسهیل ارتباط افراد با یکدیگر که در این راستا بازنگری و اصلاح قوانین و رویه ها پیشنهاد میشود؛ - ایجاد نظام تشویق و پاداش از سوی فرماندهان ومدیران با تأکید بر تعامل و کارگروهی که انگیزه را برای تسهیم دانش در بین اعضا افزایش دهد؛ - تجهیز به فناوریهای نوین و ارتقای سطح توانمندی کارکنان در جهت استفاده از آنها."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.