Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین ارتباطات انسانی و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان پلیس پیشگیری فاتب)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 19 تا 34)

کلیدواژه ها :

ارتباطات غیرکلامی ،شایستگی ،خیرخواهی ،پیش بینی پذیری ،ارتباطات کلامی ،ارتباطات انسانی ،راستی ،اعتماد کارکنان

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، ارتباطات انسانی و اعتماد سازمانی ، ارتباطات انسانی ، ارتباطات کلامی و ارتباطات غیرکلامی ، اعتماد سازمانی کارکنان فاتب ، متغیرهای ارتباطات انسانی از پرسش‌نامه ، اعتماد کارکنان ایجاد ارتباطات انسانی ، اعتماد سازمانی ، اعتماد کارکنان ، پرسش‌نامه

هدف از این پژوهش ، بررسی رابطه بین ارتباطات انسانی و اعتماد سازمانی کارکنان فاتب است و سوال اصلی آن در همین راستا تنظیم شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان پلیس پیشگیری فرماندهی تهران بزرگ است که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه ٣٦٠ نفر برآورد شده است . این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها از نوع توصیفی، پیمایشی است . برای سنجش متغیرهای ارتباطات انسانی از پرسش نامه مقیمی (١٣٨٩) که شامل ابعاد ارتباطات کلامی و ارتباطات غیرکلامی است ، استفاده شده است و برای سنجش اعتماد کارکنان از پرسش نامه استاندارد بیان کلارک و پاینه (١٩٩٧) شامل ابعاد راستی ، خیرخواهی ، شایستگی و پیش بینی پذیری استفاده شده است که روایی آن مورد بررسی قرار گرفت . پس از بررسی روایی پرسش نامه ، برای محاسبه پایایی کل پرسش نامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن ٠.٨١١ به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای استنباطی از جمله آزمون کولموگرف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین «ارتباطات انسانی » و «اعتماد سازمانی » رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین بین «ارتباطات انسانی » و ابعاد اعتماد سازمانی «راستی ، خیرخواهی و شایستگی » رابطه وجود دارد و بین ارتباطات انسانی و پیش بینی پذیری رابطه وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"در این فرضیه دادههای مربوط به ابعاد ارتباطات انسانی (ارتباطات کلامی و ارتباطات غیرکلامی) با سؤالهای ١ تا ١٦ پرسش نامه اول و ابعاد اعتماد سازمانی (راستی، خیرخواهی، شایستگی، پیش بینیپذیری) با سؤالهای ١٧ تا ٣٠ پرسش نامه دوم به دست آمد و سپس همبستگی بین این دو متغیر را مورد آزمون قرار دادیم که نتایج حاصل از آزمون همانطور که در جدول شماره سه ملاحظه میشود، با توجه به سطح معنیداری٠. در این فرضیه دادههای مربوط به ابعاد ارتباطات انسانی (ارتباطات کلامی و ارتباطات غیرکلامی) با سؤالهای ١ تا ١٦ پرسش نامه اول و بعد اعتماد سازمانی (راستی) با سؤالهای ١٧ تا ١٩ پرسش نامه دوم به دست آمد و سپس همبستگی بین این دو متغیر را مورد آزمون قرار دادیم که نتایج حاصل از آزمون ضریب هبستگی پیرسون همانطور که در جدول شماره سه ملاحظه میشود، با توجه به سطح معنیداری٠. در این فرضیه دادههای مربوط به ابعاد ارتباطات انسانی (ارتباطات کلامی و ارتباطات غیرکلامی) با سؤالهای ١ تا ١٦ پرسش نامه اول و بعد اعتماد سازمانی (شایستگی) با سؤالهای ٢٤ تا ٢٨ پرسش نامه دوم بدست آمد و سپس همبستگی بین این دو متغیر را مورد آزمون قرار دادیم که همانطور که در جدول شماره سه ملاحظه میشود، با توجه به سطح معنیداری٠."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.