Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک قوامین تهران

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (23 صفحه - از 1 تا 23)

کلیدواژه ها :

عوامل محیطی ،عوامل ساختاری ،سودآوری ،عوامل داخلی ،عوامل فنی

کلید واژه های ماشینی : سودآوری شعب بانک قوامین ، کارکنان ، بانک قوامین تهران ، مدیریت ، پژوهش ، رگرسیون ، سودآوری شعب بانک تأثیر ، مدیریت شعب بانک قوامین ، عوامل ساختاری بر سودآوری شعب ، مدیریت نقدینگی

این پژوهش ، شناسایی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک قوامین تهران را مورد بررسی قرار میدهد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان و مجموعه مدیریت شعب بانک قوامین تهران و معادل ١٢٠ نفر از مدیران و کارکنان این بانک بوده است . به علت محدود بودن جامعه آماری، در این پژوهش از کل جامعه استفاده شد و نمونه گیری به عمل نیامد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی ، از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش های توصیفی و از میان انواع پژوهش های توصیفی - پیمایشی است . ابزار پژوهش شامل پرسش نامه یانگ (٢٠٠٧) بود که در این پژوهش برای تضمین روایی پرسش نامه از روایی صوری محتوایی و برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که آلفای کرونباخ برای پرسش نامه برابر با ٠.٨٦ بوده است که پایاییهای قابل قبولی هستند. در این پژوهش ، تجزیه و تحلیل آماری دادهها در دو سطح انجام شده است . در سطح تحلیل استنباطی ، نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون نشان می دهد که تغییرات در هر دو (عوامل داخلی و سودآوری) در یک جهت بوده و اگر ابعاد این عوامل داخلی مانند ساختاری ، فنی و محیطی ارتقاء یابند، در سطح اطمینان ٩٩ درصد بر سودآوری شعب بانک قوامین موثر هستند.

خلاصه ماشینی:

"در سطح تحلیل استنباطی ، نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون نشان می دهد که تغییرات در هر دو (عوامل داخلی و سودآوری) در یک جهت بوده و اگر ابعاد این عوامل داخلی مانند ساختاری ، فنی و محیطی ارتقاء یابند، در سطح اطمینان ٩٩ درصد بر سودآوری شعب بانک قوامین مؤثر هستند. الف ) مدیریت منابع انسانی: با استفاده از نتایج تحلیل رگرسیون معناداری در سطح اطمینان ٩٩ درصد میتوان نتیجه گرفت که آموزش کارکنان، تحصیلات کارکنان، کافی / بودن تعداد کارکنان و سن آنها به عنوان شاخصه های مدیریت منابع انسانی بر سودآوری شعب بانک تأثیر دارد. / پیشنهادها ١- با توجه به نتیجه آزمون فرض اصلی اول که عوامل داخلی بر سودآوری شعب بانک قوامین تهران تأثیر دارد، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: - با توجه به نتایج حاصل از دیگر پژوهش های انجام شده از طرفی مشخص شده است که متغیرهایی چون نرخ بهره بانکی، نسبت سپردهها، رشد اقتصادی و تورم به طور معناداری سودآوری را نشان میدهند و آن را تحت تأثیر خود قرار میدهند و هزینه های تأمین مالی، هزینه های نیروی انسانی، هزینه های مشکوک الوصول، تأثیر منفی و معنیدار بسیار بالایی بر سودآوری شعب بانک دارند. ٢- با توجه به نتیجه آزمون مفروضات فرعی که عوامل داخلی بر سودآوری شعب بانک قوامین تهران تأثیر دارد، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: نتایج پژوهش نشان داد با توجه به رابطه عوامل ساختاری و سودآوری شعب بانک که لازم است مدیریت نقدینگی و مدیریت هزینه که از مؤلفه های اصلی عوامل ساختاری به شمار میرود رابطۀ مثبتی وجود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.