Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل اجتماعی و فرهنگی گرایش شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه شخصی در سفرهای درون شهری

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 1 تا 14)

کلیدواژه ها :

عوامل فرهنگی ،عوامل اجتماعی ،حمل ونقل عمومی ،وسایل نقلیه شخصی

کلید واژه های ماشینی : وسایل نقلیه شخصی ، استفاده از وسایل نقلیه ، شهر ، بـه اسـتفاده از وسایل نقلیه ، وسایل نقلیه عمومی ، گرایش شهروندان به استفاده ، عوامل اجتماعی و فرهنگی ، ترافیک ، فرهنگی گرایش شهروندان ، وسایل نقلیه شخصی تاثیر

امروزه وسیله نقلیه شخصی به عنوان ابزاری برای دست یابی سریع تر به کاربریها و فعالیت های اجتماعی مطرح است ، ضمن آنکه از مشکلات جدی در شهرهای بزرگ نیز به شمار می آید. در این میان گرایش به استفاده از وسایل نقلیه شخصی ، خود بر این معضل افزوده است . این تحقیق به منظور بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش شهروندان به استفاده از   1وسایل نقلیه شخصی در سفرهای درونشهری تهران انجام شده است . این مطالعه ، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روشهای کمی ، توصیفی - پیمایشی است . جامعه آماری این مطالعه را کلیه خانوارهای دارای وسیله نقلیه شخصی تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ٣٨٤ خانوار به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و با ابزار پرسش نامه مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که از بین شاخص های فرهنگی اعمال قدرت و نفوذ افراد در جامعه ، عدم اطمینان از وسایل نقلیه عمومی در رسیدن به موقع به مکان مورد نظر و خودشیفتگی » بیشترین میانگین و از بین شاخص های اجتماعی «احترام به افراد، مسائل اخلاقی جامعه ، مشکلات حمل ونقل عمومی ، طبقه اجتماعی و شان افراد» بیشترین میانگین را در گرایش شهروندان تهرانی به استفاده از خودرو شخصی به خود اختصاص دادهاند.

خلاصه ماشینی:

"این تحقیق به منظور بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش شهروندان به استفاده از 1وسایل نقلیه شخصی در سفرهای درونشهری تهران انجام شده است . نتایج این پژوهش نشان داد که از بین شاخص های فرهنگی اعمال قدرت و نفوذ افراد در جامعه ، عدم اطمینان از وسایل نقلیه عمومی در رسیدن به موقع به مکان مورد نظر و خودشیفتگی » بیشترین میانگین و از بین شاخص های اجتماعی «احترام به افراد، مسائل اخلاقی جامعه ، مشکلات حمل ونقل عمومی ، طبقه اجتماعی و شأن افراد» بیشترین میانگین را در گرایش شهروندان تهرانی به استفاده از خودرو شخصی به خود اختصاص دادهاند. Wikipedia پاسخ گو نبودن سیستم حمل ونقل عمومی تهران برای اغلـب افـراد مـی باشـد، ایـن امـر می تواند یکی از عوامل اصلی در گرایش مردم به استفاده از وسایل نقلیـه شخصـی باشـد ولی تعداد زیادی از مسیرها وجود دارند که در آنها تعداد صـندلی هـای خـالی از تعـداد مسافران بیشتر است . بنابراین می توان بیان کرد که از نقطه نظـر جامعـه آمـاری تحقیـق ، عوامـل فرهنگی مانند اعمال قدرت و نفوذ افراد در جامعه ، عدم اطمینان از وسایل نقلیه عمومی در رسیدن به موقع به مکـان مـوردنظر، علاقـه منـدی در انتخـاب مسـیر، خودشـیفتگی ، استقلال خانم ها و باورهای مردم درخصوص این که افراد فقیـر از وسـایل نقلیـه عمـومی استفاده می کنند، هرکدام با استفاده افراد از خودرو شخصی رابطـه دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.