Skip to main content
فهرست مقالات

زمینه های گرایش زنان به جنبش های جدید اجتماعی (موردمطالعه؛ دانشجویان دانشگاه آزاد کرج)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (13 صفحه - از 5 تا 17)

کلیدواژه ها :

فرهنگ ،ارزش ،زنان ،ناآرامی ،جنبش های اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : زنان ، زمینه‌های گرایش زنان به جنبش ، پژوهش ، سیاسی ، گرایش به کنش ، تورن ، ضریب همبستگی پیرسون ، جدید اجتماعی ، تولید ، درصدهای متغیر عوامل فرهنگی نشان

زمینه و هدف : تحولات پدید آمده در دهه های اخیر مانند گسترش فزآیندة ارتباطات و تغییرات روزافزون ساختارهای فرهنگی اجتماعی ، رویکرد نوینی را در بررسی عوامل و بسترهای موجد نارضایتی و اعتراضات جمعی ، به ویژه در رابطه با زنان مطرح کرده است . این جنبش های جدید در جامعة ایران نیز به اشکال مختلف ظهور و بروز دارد. این پژوهش باهدف بررسی عوامل و زمینه های گرایش به جنبش های جدید اجتماعی در بین زنان و دختران دانشجو انجام شده است . روش : در این پژوهش کاربردی که به شیوة پیمایش انجام شده ، ٣٨٤ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد کرج با شیوة نمونه گیری خوشه ای ، انتخاب و با کمک پرسش نامة روا و پایا (٠.٨٧) مورد پرسش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون تی و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. یافته ها و نتایج : پژوهش نشان داد که عوامل و زمینه های فرهنگی ، هویتی و ارزشی به ترتیب بیشترین رابطه را با گرایش زنان به کنش های اجتماعی دارد. وجود رابطة بین پایگاه اجتماعی - اقتصادی و گرایش به کنش های اجتماعی نیز نشان داد زمانی که پایگاه زنان بالاتر باشد، احساس رضایت مندی بیشتری از شرایط داشته و به همان میزان نیز گرایش کمتری به کنش های اجتماعی خواهند داشت . این امر ضرورت توجه به زمینه های جنبش های اجتماعی زنان در ایران را برجسته می سازد.

خلاصه ماشینی:

"چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریة آلن تورن و آلبرتو ملوچی است و فرضیه های پژوهش از این نظریه گرفته شده و عبارت اند از: - عوامل فرهنگی با گرایش زنان و دختران دانشجو به جنبش های جدید اجتماعی رابطه دارد. بررسی میزان گرایش به کنش در جنبش های جدید اجتماعی که در جدول ١ ارائه شده نیز نشان می دهد که این تمایل در مورد ٧٦. بحث و نتیجه گیری این پژوهش نشان داد که بین عوامل فرهنگی و ابعاد آن با گرایش به کنش های اجتماعی رابطة مستقیم وجود دارد. وجود رابطه بین پایگاه اجتماعی - اقتصادی و گرایش به کنش های اجتماعی نیز تأیید شد که نشان می دهد زمانی که زنان نسبت به جامعه و دیگر اعضای آن ، احساس تعلق و خشنودی می کنند که به سطحی از رضایت مندی رسیده و زمینه های لازم برای دسترسی به امکانات برابر برایشان فراهم باشد. - بر اساس نتایج و یافته ها، انواع ، ماهیت و شرایط کنش های فمینیستی در ایران هنوز ماهیت جنبش را پیدا نکرده ، هرچند خیزی که از دو دهة قبل برداشته شده بود، تلاش بر وقوع این امر بوده است ؛ لذا برخورد مستقیم و سخت درست نیست ، اما آگاهی و رصد تحولات ضرورت خواهد داشت ؛ - اثربخشی اطلاعات در سه جنبة آن یعنی جمع آوری ، تحلیل و ارسال آن ها در رابطه با پویش های اجتماعی نقش محوری دارد؛ بنابراین ضروری است همة بخش های پلیس نسبت به حرکت های جنبش های نرم از اطلاعات به هنگام برخوردار و از ماهیت آنان آگاهی داشته باشند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.