Skip to main content
فهرست مقالات

مصرف رسانه‌ای و ترس از جرم در شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 53 تا 71)

کلیدواژه ها :

رسانه ،ترس از جرم ،قربانی شدن ،مصرف رسانه‌ای

کلید واژه های ماشینی : ترس از جرم ، رسانه‌ای ، مصرف ، اخبار جرایم از رسانه‌ها ، مصرف رسانه‌ای و ترس ، تلویزیون ، رابطه پیگیری اخبار جرایم ، تـرس ، رسـانه ، ترس از جرایم مالی

مقاله حاضر به بررسی ترس از جرم و اثر مصرف رسانه‌ای بر آن می‌پردازد. داده‌های پژوهش از طریق پیمایش و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری شده است. جامعه آماری، شهروندان 15 سال و بالاتر شهر تهران، روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چندمرحله‌ای و نمونه انتخاب شده، 1196 نفر است. چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه کاشت گربنر است که به طور خلاصه عنوان می‌کند؛ تماشای بیشتر تلویزیون به ترس بیشتر افراد از جرم می‌انجامد. نتایج حاکی از آن است در حالی ‌که مصرف رسانه‌ای به طور کلی، با ترس از جرم رابطه نداشته؛ مصرف رسانه‌های جدید (اینترنت، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی مجازی) با ترس از جرم، مرتبط بوده است. همچنین پیگیری اخبار جرم از رسانه‌ها به طور معناداری با ترس از جرم ارتباط داشته است؛ هرچند این روابط به صورت غیرخطی و ضعیف است. علاوه بر این، در حالی‌ که پیگیری اخبار جرم از رسانه‌ها به افزایش ترس از جرایم جانی منجر نمی‌شود، به طور معناداری ترس از جرایم مالی را افزایش می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"اردونمز ١ (٢٠٠٩) در رساله دکترای خود، به ایـن نتیجـه رسـید کـه بـین متغیرهـای جنس ، پیگیری اخبار از اینترنت و تماشای فیلم های جنایی و پلیسی از سویی و ترس از جرم از سوی دیگر، رابطه آماری معناداری وجود دارد اما این روابط نیز پـس از کنتـرل متغیرهای اجتماعی ـ جمعیتـی معنـاداری خـود را از دسـت دادنـد. Affective and Cognitive Processes as Mediators of Media Influences on Crime-policy preferences, Mass Communication & Society, Vol. 4, No. 3, Pp. 311-329. The Impact of Media on Fear of Crime Among University Students: A Cross-National Comparison, Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 67. برخی پژوهش ها (ازجمله پژوهش های گربنر و همکـاران ، ١٩٨٠؛ وار، ٢٠٠٨ و بیات ، ١٣٨٨) بر ارتباط بین مصرف رسانه ای و ترس از جرم صحه گـذارده انـد و برخی دیگر (ازجمله پژوهش هـای دوب و مـکدونالـد، ١٩٧٩؛ علـی خـواه و نجیبـی ربیعی ، ١٣٨٥ و احمدی و کلدی ، ١٣٩١) این رابطه را تأیید نمی کنند. با وجود اینکه تفکیـک رسانه های سنتی و جدید از یکدیگر باز هم نتوانسـت کمکـی بـه معنـادار شـدن رابطـه خطی بین این متغیرها و ترس از جرم کند، استفاده از رسانه های جدید رابطه غیرخطـی معناداری را ـ هرچند ضعیف ـ با ترس نشان داد که به نظر می رسد دلیل آن نبـود نظـام کنترل اطلاعات در این دسته از رسانه هاسـت زیـرا در غیـاب چنـین نظـامی ، اطلاعـات مربوط به جرایم ، به سادگی و گاه به شیوه های نامناسب و آسیب زا در اختیار عموم قرار می گیرد و بدیهی است افرادی که استفاده بیشتری از این رسانه هـا مـی کننـد، بیشـتر در معرض چنین اخباری قرار می گیرند و ترس بالاتری را تجربه می کنند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.