Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و تحلیل شخصیت در نمایشنامه های منظوم تی . اس . الیوت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 69 تا 87)

این پژوهش کشش سازه ای را به عنوان نشانه ای برای ناحیه برجستگی و مرزهای نوایی مورد بررسی قرار می دهد. از دو آزمایش انجام شده، اولی تاثیر تکیه تقابلی را بر دیرش هجا، واکه و همخوان مورد مطالعه قرار می دهد. آزمایش دوم تاثیر انواع جمله و چهار مقوله مرزی را بر دیرش هجا، واکه و همخوان بررسی می کند. پنج گویشور تحصیل کرده زبان فارسی سه واژه با سه هجای CV را که شامل هجای مورد بررسی می باشند تولید کردند. واژه های کلیدی در جملات حامل با چهار حالت کانونی در آزمایش اول و در چهار مقوله مرزی و سه نوع جمله در آزمایش دوم تولید شدند. نتایج آزمایش اول نشان داد که هجای با تکیه کانونی، کشش بیشتری نسبت به بقیه حالت ها دارد. علاوه بر این در حالت کانونی تاثیرات کششی پیشرو در واژه مشاهده می شد. از نتایج اصلی آزمایش دوم تاثیرات کششی مرز پایان واژه و تاثیر معنادار نوع جمله و مقوله های مرزی بر دیرش هجا، واکه و همخوان می باشد. در پایان نتایج آزمایش ها با نتایج بررسی های انجام شده در زبان انگلیسی مقایسه شده است.

خلاصه ماشینی:

"‌اینکه ‌آیا‌او‌در‌به ‌کارگیری‌این ‌نوع ‌زبـان ‌موفـق ‌بـوده ‌ است ‌یا‌خیر‌شاید‌در‌گفتاری‌دیگر‌بررسی‌شود‌و‌این ‌مقاله ‌که ‌به ‌شخصیت ‌های‌او‌خواهـد‌پرداخـت ‌،‌ بیش ‌از‌این ‌جای‌گسترش ‌این ‌بحث ‌را‌ندارد. ‌با‌در‌نظر‌گرفتن ‌سخن ‌بروستین ‌که ‌پیشتر‌ذکر‌کردیم ،‌جای‌آن ‌دارد‌تـا‌ایـن ‌مـورد‌را‌نیـز‌ مطرح ‌کنیم ‌که ‌آیا‌مسئله ‌شخصیتهای‌نمایشی‌الیـوت ‌قسـمتی‌از‌تـلاش ‌و‌‌هـدف ‌او‌درخلـق ‌و‌ رسیدن ‌به ‌نوعی‌شخصیت ‌«زنده "بوده ‌است ‌یا‌خیر،‌و‌اگر‌او‌در‌تلاش ‌برای‌رسیدن ‌بـه ‌نـوعی‌ شخصیت ‌متفاوت ‌با‌آنچه ‌در‌آثار‌شکسپیر‌می‌بینیم ‌بوده ‌است ‌پس ‌بی‌انصـافی‌ا‌سـت ‌کـه ‌او‌را‌ برای‌قدم ‌ننهادن ‌در‌راه ‌خلق ‌شخصیت ‌های‌شکسپیری‌سرزنش ‌کنیم . ‌ در‌دو‌نمایشنامه ‌ای‌که ‌قبل ‌از‌این ‌نمایشنامه ‌نوشته ‌شـده ‌انـد،‌یعنـی‌سـوو‌ینی‌آگونیسـتس ‌‌و‌ جنایت ‌در‌کلیسا(در‌اینجـا‌نمایشـنام‌ۀ‌تختـه ‌سـن٢‌ (٩١٨٤)‌را‌کـه ‌الیـوت ‌در‌آن ‌فقـط ‌نقـش ‌ همسرایان ‌را‌نوشته ‌است ‌مورد‌نظر‌نداریم )،‌نقش ‌هـای‌متضـاد‌شخصـیت ‌هـای‌جسـتجو‌گر‌و‌ شخصیت ‌های‌کور‌بسیار‌برجسته ‌انـد‌و‌نقـش ‌شخصـیت ‌هـای‌کمـال ‌یافتـه ‌هنـوز‌بـه ‌صـورت ‌ مشخص ‌و‌واضح ‌به ‌عنوان ‌شخصیت ‌های‌کاملا‌جدا‌ظاهر‌نشـده ‌اسـت ‌. ‌ بنابراین ،‌بسیار‌واضح ‌و‌مشخص ‌است ‌که ‌از‌نمایشنامۀ‌محفل ‌نوشینه ‌به ‌آن ‌طرف ،‌دو‌نقـش ‌ شخصیت ‌جستجوگر‌و‌شخصیت ‌کمال ‌یافته ‌از‌برجستگی‌بسیار‌بیشتری‌برخوردارنـد،‌و‌نقـش ‌ شخصیت ‌کور‌نیز‌حذف ‌می‌شود. ‌ایـن ‌نـوع ‌نقـد‌و‌بررسـی‌نشـان ‌ می‌دهد‌که ‌الیوت ‌در‌پدید‌آوردن ‌و‌خلق ‌شخصیت ‌های‌نمایشی‌‌تنها‌در‌چارچوب ‌رئالیسم ‌فعـال ‌نبـوده ‌ است ،‌بلکه ‌همواره ‌سعی‌داشته ‌است ‌تا‌شخصیت ‌هایی‌بیافریند‌که ‌بنا‌به ‌گفتۀ‌اسمیت ‌«بیانگر‌و‌نشـانگر‌ ویژگـی‌هـای‌روحـی‌در‌انگلسـتان ‌آن ‌روز‌باشـند"(٩١١١،‌ص ‌٢١٣)،‌دقیقـا‌بـه ‌همـان ‌ترتیبـی‌کـه ‌ شخصیت ‌ها‌در‌یونان ‌باستان ‌معرف ‌این ‌ویژگی‌ها‌بوده ‌اند. ‌در‌ شعر‌سرزمین ‌بی‌حاصل ‌صدای‌زن ‌در‌قسمت ‌اول ‌«بازی‌شطرنج "و صحبت ‌لیل ‌بـه ‌لهجـه ‌کـاکنی‌در‌ نیمۀ‌بعدی،‌نشانگر‌طراحی‌استادانۀ‌گفتاری‌دراماتیک ‌برای‌شخصیت ‌است ‌که ‌الیوت ‌آن ‌را‌به ‌صـورت ‌ کاملی‌به ‌سرانجام ‌می‌رساند. ‌بسیار‌پرمعنا‌و‌قابـل ‌توجـه ‌ است ‌که ‌اکثر‌شخصیت ‌های‌اصلی‌نمایشنامه ‌های‌الیوت ،‌یعنی‌گروه ‌جسـتجو‌گران ،‌آن ‌طـور‌کـه ‌ دیوید‌جونز‌بیان ‌می‌دارد،‌«از‌یک ‌نوع ‌زبان ‌خاص ‌بهره ‌می‌برند"(٩١١٨،‌ص ‌١٩)‌به ‌صورتی‌که ‌ تصاویر‌نمادین ‌نور‌و‌تاریکی‌و‌روشنایی ،‌در‌با¡‌و‌بیابان ‌و‌صحرا‌فراوان ‌و‌غالب ‌است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.