Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر و نقش کلاس های آموزش زبان انگلیسی در افزایش هوش هیجانی و سازه های مربوط

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 1 تا 18)

نتایج بسیاری از تحقیقات حاکی از آن است که هوش هیجانی (EQ) بیش از ضریب هوشی ((IQ می تواند در موفقیت زندگی و تحصیلی نقش ایفا کند (گلمن، 1995). از این رو چگونگی ارتقای سواد هوش هیجانی مورد توجه بسیاری از محققان در این حوزه قرار گرفته است. از میان رویکردهای مختلف برای افزایش این هوش به نظر می رسد کلاس های زبان انگلیسی با توجه به ماهیتشان قادر به انجام این مهم باشند. پژوهش حاضر در صدد بررسی تاثیر و نقش کلاس های آموزش زبان انگلیسی بر افزایش هوش هیجانی و سازه های مربوط به آن برآمده است. بدین منظور دو گروه کنترل به ترتیب از دبیرستان ها و موسسات زبان انتخاب گردیدند. پرسش نامه هوش هیجانی (بار-آن، 1996) در ابتدا و انتهای یک دوره شش ماهه به زبان آموزان داده شد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی نشان داد که هوش هیجانی و زیر سازه های «درون فردی»، «میان فردی» و «کنترل استرس» در موسسات زبان نسبت به دبیرستان ها افزایش چشمگیر داشته است. در پایان، در این راستا پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جدول ٢: نتایج آزمون تی مستقل هوش هیجانی و سازه های آن در پیش آزمون پس از تعدیل متغیرها گروه تعداد میانگین تی سطح پی هوش هیجانی موسسه ‌مدرسه ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ /‌‌‌‌‌‌‌‌‌ / درون فردی موسسه ‌مدرسه ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ /‌‌‌‌‌‌‌‌‌ / میان فردی موسسه ‌مدرسه ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ / / کنترل استرس موسسه ‌مدرسه ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ / / سازگاری موسسه ‌مدرسه ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ / / حالت عمومی موسسه ‌مدرسه ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ / / ٤- تحلیل داده ها پس ‌از‌پایان ‌یک ‌دوره ‌شش ‌ماهه ‌و‌فراگیری‌زبـان ‌در‌دو‌محـیط ‌آموزشـی‌بـا‌دو‌رویکـرد‌ متفاوت ‌مجددا‌تست ‌اولیه ‌به ‌زبان ‌آموزان ‌داده ‌شد. ‌‌و‌‌‌‌ر‌‌و‌‌ش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جدول : نتایج آزمون تی مستقل هوش هیجانی و سازه های آن در پس آزمون متغیرها گروه تعداد میانگین تی سطح پی هوش هیجانی موسسه ‌مدرسه ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ /‌‌‌‌‌‌‌ / درون فردی موسسه ‌مدرسه ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ /‌‌‌‌‌‌‌ / میان فردی موسسه ‌مدرسه ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ / / کنترل استرس موسسه ‌مدرسه ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ / / سازگاری موسسه ‌مدرسه ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ / / حالت عمومی موسسه ‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ / / مدرسه علاوه ‌بر‌این ،‌نتایج ‌آزمون ‌تی‌وابسته ،‌که ‌هر‌گروه ‌را‌با‌خودش ‌مقایسه ‌مـی‌کنـد‌،‌نشـان ‌داد‌ که ‌نمرات ‌هوش ‌هیجانی‌زبان ‌آمـوزان ‌م‌ؤسسـات ‌در‌پـس ‌آزمـون ‌(میـانگین ‌=٤٣١)‌نسـبت ‌بـه ‌ پیش ‌آزمون ‌(میانگین =١٨١)‌رشد‌معناداری‌(تی =/‌،‌پی = /)‌داشته ‌اسـت ،‌در‌حـالی‌کـه ‌ (نممیراانگت ی‌ن ه=و١ش ١‌٤ه)ی‌جراشندی‌‌مزعبانان دا‌آرمیو‌ز(اتن ی‌د=بیرس/ـتا‌ن ،‌‌پدیر‌=پـس ‌/آز)م‌ـنوشن ا‌ن (‌منیمـاین‌دگیهن د‌."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.