Skip to main content
فهرست مقالات

چند معنایی در قرآن کریم، مطالعه موردی ترجمه واژه فتنه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 5 تا 26)

تاکنون مطالعات متعددی درباره ترجمه الفاظ قرآن صورت گرفته است. ازجمله چالش های پیش روی مترجمان، وجود واژگان چندمعنا در قرآن می باشد. واژه «فتنه» و هم ریشه های آن ازجمله واژگان چندمعنایی است که کاربرد نسبتا زیادی در قرآن دارد. براساس مطالعات انجام شده و تفاسیر متعدد، «فتنه» در 9 معنای آزمایش، عذاب، شرک، گمراهی، نفاق، بلا، عبرت، عذر و جنون و در قرآن به کار رفته است. در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با بررسی چهار ترجمه انگلیسی قرآن کریم (آربری، پیکتال، یوسف علی و شاکر) به این پرسش پاسخ دهیم که واژه ی فتنه و هم ریشه هایش در ترجمه های انگلیسی قرآن کریم، چه معادل هایی دارند و این معادل ها تا چه حد منطبق بر معانی مختلف مستخرج از کتب وجوه و نظایر هستند. برای انجام این تحقیق همه آیاتی که واژه فتنه یا یکی از مشتقاتش در آن ها به کار رفته بود، از کتاب معجم المفهرس لالفاظ القرآن استخراج شد که درمجموع 60 مورد بود. سپس، ترجمه هرکدام از این آیات در چهار ترجمه انگلیسی قرآن بررسی شد. پس از تحلیل داده ها مشخص شد که به طورکلی، مترجمان یادشده در 60% از موارد برای واژه فتنه معادل هایی به کار برده اند که مطابق با معانی مستخرج از کتب وجوه و نظایر است.

خلاصه ماشینی:

"قاله حاضر بر آن است تا با بررسی چهار ترجمه انگلایزسقیرآن (آربری، پیکتال ، یوسف علیو شاکر)نحوه برخورد مترجماانیبان واژه چندمعنا را با توجه به پرسش های زیر واکاوی کند: ١-آیا مترجمان به تنوع و تعدد معنایی واژه فتنه در قرآن توجه کرده اند؟٢-موفقیت مترجمان در انتقال معانی صحیح واژگان چندمعنا تابع چه عواملی است ؟٣-آیا بین فروانی کاربرد واژه فتنه و هم ریشه هایش در مفهومی خاص و میزان موفقیت مترجمان رابطه ای وجود دارد؟ برای انجام این تحقیق کلیه آیاتی را که کلمه فتنه یا یکی از مشتقات آن در آن ها بکار رفته بود از کتاب "معجم المفهرس لالفاظ القر"آ ان ستخراج گردید که مجع ماو٦٠ موردرا تشکیل میداد. میبت و بلا جدول ٦: درصد ترجمه صحیح واژه فتنه و هم ریشه هایش در حوزه معنایی مصیبت و بلا در چهار ترجمه انگلیسی قرآن Shakir Yusuf Ali Picktall Arberry Mیه Trial Trial Trial Trial فتنۀ (حج ١١) 1 Trial Trial Grief Trial فتنۀ (نور٦٣) 2 %0 %0 %50 %0 معادل قابل قبول (%) %12/5 مجموع (%) - تفسیر المیزان و تفسیر نمونه یکی از معانی واژgrief در واژه نامه Oxford به این صورت است : Grief: an instance or cause of intense sorrow آنچه باعث حزن و اندوه میشود با توجه به این معنا میتوان گفت فقط پیکتال آن هم در یک مورد ترجمه درستی ارائه داده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.