Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نشانه شناختی تحریف ترجمه بر تلویحات کلیشه ای: مطالعه ی موردی فیلم فتنه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 1 تا 18)

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تحریف در زیرنویس فیلم «فتنه» است که در رسانه های غربی پخش شده است. این فیلم تحلیل شد تا تاثیر نشانه شناسی بصری بر تلویحات کلیشه ای، در نمایش اسلام به مخاطبان غربی بررسی شود. همچنین، رویکرد ذهنی ون دایک که تحریف اذهان افراد را در گرو تحریف عقایدشان، مثل نوع نگرش، ایده ها، ایدئولوژی آن ها و کنترل رفتار افراد می داند، در مطالعه حاضر در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی درنظر گرفته شد. پیشینه تحقیق نشان داد که بیشتر مترجمان، روش های «بافت زدایی» و «بافت افزایی» را ازمیان روش های تحریفی به کار می برند؛ زیرا، این دو در شکل دهی به مدل ذهنی موردنظر و بازنمود مفهوم آمیخته شده با نگرشی منفی، تاثیر بسزایی داشته اند. در این مقاله، ترجمه پنج آیه از قرآن کریم در فیلم فتنه، با استفاده از دو روش یادشده و با درنظرگرفتن اهمیت علم نشانه شناسی در رساندن مفهوم، بررسی شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل متن ها براساس مدل فرضی تحریف ترجمه در ارائه اخبار، نشان داد که متن های ترجمه شده بافت زدایی شده اند و با ایجاد مدل ذهنی، کلیشه هایی را به-وجود آورده اند.

خلاصه ماشینی:

"از ایـن گفتـه چنین استنباط می شود که امکان بررسی فرهنگ از دیدگاه علم نشانه شناسی وجـود دارد، همـانطورکـه محدودة مطالعة حاضر نیز بررسی کلیپ های ویدئویی است که بـه عنـوان تـصاویر بـصری و ارتبـاطی ، ازنظر فرهنگی به آنها توجه می شود. طرح تحقیق در این مطالعه از رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی برای بررسی متن های ترجمـه شـده و نیـز کلیـپ - های ویدئویی و سخنرانی افراد مذهبی استفاده می شود؛ زیرا، اسـاس رویکـرد یادشـده ایـن اسـت کـه تحریف ایدئولوژیک متن ها با کاربرد زبان و با هدف چنگ زدن به قدرت و حفظ سلطه بـر کـشورهای دیگر صورت می گیرد. درحـالی کـه تصاویر و ترجمة متن های قرآن ، هر دو، از نظر انگیزة ایدئولوژیک در بومی کردن و اشاعة کلیـشه هـایی درمورد اسلام، همچون «تروریستی »، «ضد یهودیت » و «جهانی شـدن اسـلام» نقـش دارنـد، مـتن هـا و تصاویر موجود در فیلم ، بافت ذهنی و بصری جدیدی را برای انتقال معنی فراهم مـی کننـد و بـر رونـد تعبیر آن در بافت انگلیسی تأثیر چشمگیری دارند. کلیشه هایی دربارة اینکه قرآن وسیله ای برای جهانی شدن دین اسلام است ترجمة آیة ٨٩ سورة نساء: متن ترجمه شده: دوست دارند همچنان که خود راه کفر می رونـد، شـما نیـز کـافر شـوید تـا برابـر گردند؛ پس ، با هیچ یک از آنان دوستی نکنید تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند و اگـر سـرباز زدنـد، در هر جا که آنها را بیابید، بگیرید و بکشید و هیچ یک از آنها را به دوستی و یاری برمگزینید. New York: Taylor & Francis Group p."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.