Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ی بین سبک های تفکر و آگاهی فراشناختی دربین زبان آموزان ایرانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 73 تا 84)

طی دهه های اخیر، در حوزه روان شناسی تربیتی به سبک های تفکر و آگاهی فراشناختی فراگیران، به عنوان عواملی تاثیرگذار بر یادگیری و تفکر بسیار توجه شده است. در تحقیق حاضر، رابطه بین سبک های تفکر و آگاهی فراشناختی دانشجویان رشته های مترجمی، ادبیات و آموزش زبان انگلیسی را بررسی کردیم. همچنین، در تلاش برای دریافت این بودیم که آیا سبک های تفکر می توانند آگاهی فراشناختی را پیش بینی کنند یا خیر. پرسش نامه سبک های تفکر و آگاهی فراشناختی بین 100 زبان آموزی که دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی در رشته های مترجمی، ادبیات و آموزش زبان انگلیسی دانشگاه سیستان وبلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان بودند، توزیع شد. پایایی پرسش نامه ها تایید شد و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که کارکردها و سطوح سبک های تفکر، همبستگی مثبت معناداری با آگاهی فراشناختی دارند. به علاوه، ارتباط مثبت معناداری بین سبک های سلسله مراتبی، نظام گریز و آگاهی فراشناختی مشاهده شد. طبق نتایج به دست آمده، هیچ گونه ارتباط معناداری بین سبک های تک-سالار، الیگارشی ومحافظه کار با آگاهی فراشناختی گزارش نشد. افزون براین، تجزیه وتحلیل داده ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معناداری بین دو دامنه سبک های تفکر؛ یعنی درون گرا و برون گرا و دانش شناخت به-عنوان یکی از اجزای فراشناخت بود. این در حالی است که فقط سبک برون گرا ارتباط مثبت و معناداری با جزء دیگر فراشناخت؛ یعنی کنترل شناخت داشت. همچنین، براساس تجزیه وتحلیل رگرسیون چندگانه، سبک های سلسله مراتبی و محافظه کار پیش بینی کننده های فراشناخت هستند.

خلاصه ماشینی:

"آمار توصیفی و آلفای کرونباخ برای پرسش نامه های سبکهای تفکر و آگاهی فراشناختی متغیر میانگین انحراف معیار آلفا سبک قانونگذار 38/90 8/404 0/78 سبک اجرایی 40/44 8/605 0/85 سبک قضاوتکننده 38/22 9/344 0/86 سبک تکسالار 34/38 7/654 0/63 سبک سلسله مراتبی 41/56 8/006 0/85 سبک الیگارشی 33/76 6/585 /63 سبک نظامگریز 33/86 7/894 0/73 سبک کلی نگر 33/14 8/927 0/86 سبک جزئی نگر 34/08 8/126 0/78 سبک درونگرا 31/95 10/106 0/88 سبک برونگرا 37/20 9/990 0/92 سبک آزادمنش 40/41 8/998 0/89 سبک محافظه کار 29/05 8/928 0/88 کل پرسش نامه 0/93 دانش شناخت 62/78 8/939 0/86 کنترل شناخت 126/59 18/796 0/92 کل پرسش نامه 0/95 ٣. افزونبراین ، سبکهای درونگرا، برونگرا و آزادمنـشانه ارتبـاط مثبـت معنـاداری بـا دانـش شناخت داشتند؛ درحالی که فقط سبکهای برونگرا و آزادمنشانه با کنترل شناخت ارتباط مثبت و معنادار داشتند؛ اما هیچ گونه ارتباط معناداری بین سبکهای تکسالار، الیگارشی و محافظه کار با آگاهی فراشناختی یافت نشد. همبستگی پیرسون بین مقیاسهای سبکهای تفکر و آگاهی فراشناختی مقیاسها دانش شناخت کنترل شناخت سبک قانونگذار **0/337 **0/324 کارکردها سبک اجرایی **0/504 **0/632 سبک قضاوتگر **0/357 **0/385 سبک تکسالار 0/189 0/177 اشکال سبک سلسله مراتبی **0/556 **0/590 سبک الیگارشی 0/162 0/173 سبک نظامگریز **0/330 **0/388 سطوح سبک کلی نگر **0/280 *0/256 سبک جزئی نگر *0/225 *0/252 دامنه ها سبک درونگرا *0/204 0/090 سبک برونگرا *0/235 **0/310 گرایش ها سبک آزادمنشانه **0/392 **0/512 سبک محافظه کار 0/071 0/044 **همبستگی در سطح ٠/٠٠١ معنادار است . A structural model of personality factors, learning approaches, thinking styles, and academic achievement. Thinking styles, abilities, and academic achievement among Hong Kong university students."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.