Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل موثر بر مقدار مصرف برنج در سبد غذایی خانوارهای شهرستان رشت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 109 تا 126)

برنج، به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای روزانه کشور کالایی ضروری، در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تعداد دفعات مصرف برنج در سبد غذایی خانوارهای شهرستان رشت با استفاده از مدل لاجیت بود. نتایج برآورد مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای نوع شغل، درآمد، خرید محصول به صورت باز (بسته‌بندی نشده)، سهم محصول برنج در سبد غذایی خانوار و شاخص ترجیحات کیفی (خصوصیات کیفی برنج) اثر مثبت و معناداری روی مصرف برنج دارند و متغیر سن دارای اثر منفی است. همچنین متغیر شاخص ترجیحات کیفی بیشتر از سایر متغیرها برای مصرف‌کنندگان اهمیت دارد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج مطالعات بررسی شده بیانگر آن است که خصوصیات برنج مصرفی به خصوص صفات کیفی اهمیت ویژه ای برای مصرفکنندگان دارد و داشتن صفات بهتر موجب داشتن تقاضای بیشتر و پرداخت قیمت بالاتری برای این محصول می شود و در کل تمرکز اکثر مطالعاتی که در زمینه مصرف برنج صورت گرفته روی قیمت و قیمت گذاری، ارزیابی ترجیحات مصرفکنندگان، تمایل به پرداخت ، سطح رفاه و تقاضا و درآمد و روابط مکملی و جانشینی است . نتایج برآورد الگوی لاجیت برای عوامل مؤثر بر مصرف برنج در شهرستان رشت متغیر ضریب آماره t کشش کل موزون اثر نهایی عرض از مبدأ -0/81 -0/47 - - سن -1/75 -0/95*** -0/75 -0/05 سواد -0/68 -1/22 -0/51 -0/03 شغل 1/37** 2/31 0/87 0/08 درآمد 1/58** 2/26 0/46 0/03 بسته بندی 1/50** 2/09 0/20 0/10 محل خرید -0/53 -1/02 -0/42 -0/02 سهم در سبد تغذیه 1/87* 2/85 0/60 0/17 شاخص ترجیحات 0/26 0/12 1/87 0/20*** کیفی قیمت -0/28 -1/11 -0/22 -0/36 درصد صحت پیش بینی = ٠/٨٢ آزمون نسبت راست نمایی = ٢٧/٧٥ ضریب تعیین مکفادن = ٠/٤٢ مأخذ: یافته های تحقیق ، * و ** و *** به ترتیب سطح معنی داری کمتر از یک درصد، پنج درصد و ده درصد علامت متغیر درآمد مثبت و بیانگر آن است که با افزایش درآمد تعداد دفعات مصرف برنج در طول هفته افزایش می یابد. نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرهای داشتن شغل ، درآمد افراد، خرید محصول به صورت باز (بسته بندینشده)، سهم محصول برنج در سبد غذایی خانوار و شاخص ترجیحات کیفی اثر مثبت و معناداری روی برنج مصرفی دارند و متغیر سن دارای اثر منفی است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.