Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر شوک های پولی بر سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 185 تا 198)

سیاست های پولی ازجمله ابزار اقتصاد کلان به شمار می آید که بر سرمایه گذاری زیربخش های کشاورزی اثرگذار است. با توجه به اهمیت زیربخش های کشاورزی در اقتصاد ایران، در مطالعه حاضر، اثر شوک های پولی بر سرمایه گذاری در زیر بخش های کشاورزی ایران طی دوره 90-1372 بررسی شد. با استفاده از داده های ترکیبی و روش آثار ثابت، الگوی مورد نظر برای زیر بخش های زارعت و باغبانی، دامپروری ، شیلات و جنگل برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که شوک های پولی اثر منفی بر سرامیه گذاری در زیربخش ها دارد. همچنین افزایش حجم نقدینگی باعث کاهش سرمایه گذاری زیر بخش ها می شود. این ضریب نشان داد که یک درصد افزایش در شوک های پولی منجر به 0/92 درصد کاهش در سرمایه گذاری زیر بخش ها می شود. در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد شد دولت در اعمال سیاست های پولی خود به پیامدهای منفی آن در زیربخش های کشاورزی توجه داشته باشد.

خلاصه ماشینی:

"محمود گردی و همکاران (١٣٩١) به بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده(ARDL)٢ طی دوره زمانی ١٣٤٦-١٣٨٥ پرداختند. روش تحقیق در پژوهش حاضر، به منظور تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری زیربخش های کشاورزی، از مدل آکاستا و لوزا (٢٠٠٥ ,Loza amp;Acosta ) و گسکری و اقبالی (١٣٨٤) استفاده و مدل نهایی به صورت زیر تعریف شد: lniit =0+1shit +2Lt +3Lncrit +4Lninfit +it (1) که در رابطه ١، لگاریتم سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در زیر بخش های کشاورزی، شوکهای پولی لگاریتم تولید ناخالص داخلی ، لگاریتم اعتبارات اختصاص داده شده به زیربخش های کشاورزی، لگاریتم نرخ تورم و جمله خطا را نشان می دهد. استخراج تکانه های مثبت و منفی از طریق فیلترینگ هودریک –پرسکات بدین شرح است : ابتدا اندازه زمانی روند نرخ رشد پول را بر اساس فیلتر استخراج کرده و آن را hpgmt (اندازه روند متغیر نرخ رشد نقدینگی ) می نامیم و سپس مابه التفاوت اندازه روند متغیر محاسبه شده از مقدار واقعی آن (gm)، به عنوان شوک تلقی می شود (یزدانی و شرافتمند، ١٣٩٠): Shockt=gmt-hpgmt (3) برای محاسبه سرمایه گذاری زیربخش ها، نسبت نیروی کار به سرمایه گذاری، با نسبت نیروی کار به ارزش افزوده یکسان در نظر گرفته شد به طوری که نسبت ارزش افزوده هر زیر بخش به شاغلین آن زیر بخش به عنوان سهم تعریف شد و این سهم در میزان سرمایه گذاری کل بخش کشاورزی ضرب گردید تا سرمایه گذاری هر زیر بخش به دست آید (افشارپور، ١٣٩٢)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.