Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین روش مناسب قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 199 تا 224)

قیمت گذاری مناسب آن، به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی، می تواند نقش مهمی در کاهش اتلاف و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی داشته باشد. بر این اساس، هدف این مطالعه تعیین نرخ مناسب آب آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی منتخب استان فارس در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه هاست. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از روش برنامه ریزی خطی، قیمت سایه ای آب در مصارف کشاورزی و با استفاده از روش اقتصاد مهندسی و هزینه تمام شده آب از منابع سطحی و زیرزمینی برآورد شد. سپس این قیمت ها با تعرفه شرکت های متولی آب و همچنین هزینه آب بهای پرداختی توسط کشاورزان در وضعیت موجود مقایسه و پیشنهادهایی برای تعیین قیمت مناسب آب کشاورزی ارائه شد. نتایج نشان داد که متوسط هزینه تمام شده هر متر مکعب آب از منابع سطحی و زیرزمینی استان فارس به ترتیب 860 و 544 ریال است درحالی که هر متر مکعب آب در تولیدات کشاورزی استان فارس حداکثر 350 ریال فایده خالص ایجاد می کند. براساس یافته های تحقیق، در یک برنامه زمانی بلند مدت، امکان واقعی کردن قیمت آب وجود دارد و پیشنهاد می شود سیاست های مدیریت منابع آب در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها به سمتی هدایت شود که به توازن ارزش و هزینه کامل آب منجر شود.

خلاصه ماشینی:

"مصوبه شماره ٢٧٤٤٣/٤٤٧١٢ه مورخ ١٣٨٢/٨/١١ میرزایی (١٣٧٨)، ترکمانی و همکاران(١٣٧٧)، محمدی نژاد (١٣٨٠)، تهامی پور (١٣٨٤)، تهامی پور و همکاران(١٣٨٨) در تعیین ارزش اقتصادی یا قیمت سایه ای آب کشاورزی، مطالعات یونگ (٢٠٠٥)، داندی و همکاران (١٩٨٤)، گریفین و پری (١٩٨٥)، گوهاو (١٩٨٦)، سامپس (١٩٩٢)، هی و تینر(٢٠٠٤)، تزور و دینار (١٩٩٧)، بنیزوانگر و همکارانش (١٩٩٣)، سیگراوز و ایستر (١٩٨٣)، مودیمو (١٩٨٦)، ابوزید (٢٠٠٢)، گومز و رایزگو (٢٠٠٤)، رنزتی و دوپنت (١٩٩٩)، یوهانسون (١٩٩٧)، لیکزیا هی (٢٠٠٤)، سینگ (٢٠٠٧)، هانگ و همکاران (٢٠٠٦)، پترا و هلگرز (٢٠٠٢)، آنوروگوپتا (٢٠٠٢)، صبوحی و همکاران (١٣٨٦)، بلالی و همکاران (١٣٨٩)، اسدی و همکارن (١٣٨٦)، سلطانی (١٣٧٢)، صنوبر (١٣٧٥)، فرخ (١٣٧٥)، ترکمانی و اسدی ( ١٣٧٤ ) و مرتضوی و همکاران (١٣٩٢). روش تحقیق در این قسمت روش شناسی و دادههای مورد استفاده برای برآورد ارزش اقتصادی آب در مصارف کشاورزی و محاسبه هزینه تمام شده آب از منابع سطحی و زیرزمینی در استان فارس مورد بررسی قرار گرفت . ,n در این مطالعه ، الگوی برنامه ریزی خطی برای اراضی و شبکه های مربوط به سدهای منتخب استان فارس به طور جداگانه فرموله شد و ارزش اقتصادی یا قیمت سایه ای به تفکیک اراضی طرحهای آبی منتخب ارائه گردید تا با هزینه تمام شده آب در آن طرح آبی مقایسه و برای تعیین نظام تعرفه مناسب مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به وزن سهم منابع آبهای سطحی و زیرزمینی ، متوسط هزینه تمام شده آب در استان فارس از منابع مختلف ٦٦٦ ریال به ازای هر متر مکعب می باشد که طبق نتایج این مطالعه حدود دو برابر ارزش اقتصادی به دست آمده برای هر مترمکعب آب می باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.