Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی اصول تفکر ناب در صنایع تبدیلی گرو هزراعی و باغی با رویکرد ترکیبی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 225 تا 252)

تفکر ناب، به عنوان روشی برای ایجاد بهبود در بهره وری، کارایی و کیفیت محصولات و خدمات، نگاهی هوشمندانه به جریان های ارزشی، با اعمال حداقل تغییرات در بنیان های سازمانی است و باعث افزایش مزیت های رقابتی در صنایع می شود. بر همین اساس، هذف این مقاله ارزیابی وضعیت به کارگیری تفکر ناب در صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف، آماره t، فریدمن و تئوری مجموعه های فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان تطابق پذیری صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی با شاخص تعیین ارزش محصول زیاد بوده و با شاخص تعقیب کمال بدترین وضعیت را داشته است. همچنین میزان تطابق پذیری این صنایع با تفکر ناب با درجه عضویت 0/932 در حد متوسط و با درجه عضویت 0/068 در حد زیاد مشخص شد.

خلاصه ماشینی:

"استفاده از سیستم کششی (Pull) برای مشخص نمودن محصولات استفاده از شبکه ارزشی زنجیره در راستای تهیه مواد و خدمات برای دستیابی به ایجاد امکان کیفیت تولید مطلوب برای مشتری 0/90 کشش در زنجیره جمع آوری خواسته ها و نیازهای مشتریان و اعمال آن در طول زنجیره جمع آوریخواسته ها، نیازهایمشتریان و اعمال نمودن آن در طراحی و ساخت محصول نهایی در نظر گرفتن بهبود بنیادی و تدریجی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف سازمانی کاهش نیروی کار، زمان، فضا، هزینه و اشتباهات در بهترین حالت ممکنه به کار گیری تکنیک JIT برای بیرون کشیدن ارزش توسط مشتری از تولید کننده تعقیب کمال 0/92 در نظر گرفتن افزایش بهره وری به عنوان محور اصلی سازمان اعمال خواسته ها و نیازهای مشتریان در طراحی و تولید محصولات پایش طرح ها و محصولات تولیدی از آغاز تا پایان فرایند تولید به طور مستمر مأخذ: یافته های تحقیق پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار تحقیق ، پرسش نامه تدوین شده در اختیار اعضای نمونه آماری قرار داده شد. با توجه به نتایج و در راستای ارائه پیشنهادات تحقیق ، به مدیران تولید کننده صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی و به منظور دستیابی به اهداف مرتبط با اصول ایجاد حرکت بدون وقفه در ارزش، امکان کشش در زنجیره و تقویت اصل تعقیب کمال، پیشنهاد می گردد که در گام نخست مراحل توسعه عملکرد کیفی ، در قالب خانه کیفیت مورد بررسی واقع شود و راهبردهای علمی و عملی به منظور کاهش هزینه های فاقد ارزش افزوده و اتلافات، که نتیجه آن دستیابی به اصول تفکر ناب می باشد، در اولویت برنامه ها قرار داده شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.