Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر بر کار آفرینی دانش آموختگان رشته کشاورزی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 253 تا 274)

بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی یکی از از مهم ترین چالش در ایران است. با درنظر گرفتن ظرفیت بخش کشاورزی در ایران، مشکل بیکاری دانش آموختگان رشته کشاورزی را می توان با ارتقای کار آفرینی حل کرد؛ بنابراین، پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با کارآفرینی دانش آموختگان رشته کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام می گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل دانش آموختگانی بود که در دانشگاه ارومیه در رشته کشاورزی تحصیل کردند و پس از پایان تحصیلات دانشگاهی جذب بازار کار و موفق به راه اندازی یک کسب و کار و تداوم آن شدند. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند در کنار روش گلوله برفی، 120 نفر انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای بود که روایی آن را جمعی از متخصصان تایید کردند و پایایی آ ن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/79 برآورد شد. نتایج این تحقیق درخصوص تاثیرگذاری 15 متغیر مورد مطالعه بر کارآفرینی مشارکت کنندگان نشان داد که انگیزه پیشرفت و آموزش از مهم ترین عوامل موثر بر کارآفرینی اند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که تاثیرگذارترین متغیر در کارآفرینی دانش اموختگان انگیزه پیشرفت است. در این تحلیل رگرسیون، شش متغیر انگیزه پیشرفت، آموزش،تجربه،ریسک پذیری، استقلال طلبی و تحمل ابهام در مجموع توانستند 57/7 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق (کارآفرینی) را تبیین کنند.

خلاصه ماشینی:

"جدول ٤ رتبه بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانش آموختگان رشته کشاورزی شرایط کنونی عوامل موثر بر وضعیت مطلوب میانگین انحراف معیار رتبه کارآفرینی میانگین انحراف معیار رتبه 6/08 2/37 1 تجربه 8/27 2/11 2 5/75 2/13 2 انگیزه پیشرفت 8/13 2/38 4 5/57 2/36 3 آموزش 8/298 2/02 1 5/25 2/24 4 ریسک پذیری 8/26 1/97 3 5/23 2/54 5 استقلال طلبی 8/01 2/41 7 5/12 2/27 6 موقعیت اجتماعی 8/02 2/21 6 4/84 2/58 7 مرکز کنترل درونی 8/11 2/15 5 4/78 23/55 8 تحمل ابهام 7/98 2/33 8 4/78 2/55 9 گروه خانواده 7/59 2/31 10 4/63 2/57 10 گروه دوستان 7/45 2/37 12 4/33 2/48 11 ترس از بیکاری 7/51 2/19 11 4/26 2/41 12 نیاز اقتصادی 7/32 2/38 13 3/92 2/45 13 الگوی نقش 7/66 2/19 9 3/74 2/28 14 شرایط زندگی 7/28 2/29 14 3/43 2/17 15 سبک زندگی 7/05 2/19 15 مأخذ: یافته های تحقیق طبق جدول ٥، سطح معناداری حاصل شده کمتر از ٠/٠٥ می باشد، بنابراین فرض یکسان بودن رتبه (اولویت ) عوامل رد می شود. رابطه بین کارآفرینی با متغیرهای مستقل متغیر مستقل ضریب همبستگی سطح معناداری ترس از بیکاری 0/158 0/129 گروه خانواده 0/224* 0/03 انگیزه پیشرفت 0/358** 0/001 مرکز کنترل درونی 0/219* 0/034 تجربه 0/312** 0/002 ادامه جدول ٦ گروه دوستان 0/222* 0/032 آموزش مهارتها 0/347 ** 0/001 ریسک پذیری 0/291 ** 0/005 شرایط زندگی 0/083 0/426 استقلال طلبی 0/298 ** 0/003 سبک زندگی 0/149 0/152 نیاز اقتصادی 0/196 0/058 تحمل ابهام 0/282** 0/006 موقعیت اجتماعی 0/262 * 0/011 مأخذ: یافته های تحقیق * و ** به ترتیب معناداری در سطح ٥ و ١ درصد در ادامه به منظور برآورد تأثیر جمعی این عوامل بر متغیر وابسته از رگرسیون گام به گام استفاده شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.