Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگی های روانسنجی مقیاس دوبعدی اضطراب ریاضی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (20 صفحه - از 39 تا 58)

اضطراب ریاضی احساس نگرانی و تنشی است که در انجام و حل مسائل ریاضی در موقعیت های مختلف زندگی، و در محیط های تحصیلی به فرد دست می دهد. با توجه به پیامدهای منفی آن، روانشناسان کوشیده اند اضطراب ریاضی را در جمعیت های مختلف از جمله دانش آموزان اندازه گیری کنند. هدف از پژوهش حاضر تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس دو بعدی اضطراب ریاضی در دانش آموزان دبیرستانی بود. بدین منظور 436 دانش آموز پسر سال اول دبیرستان با میانگین سنی 15/7 و انحراف استاندارد 1/44 سال که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند به پرسشنامه ای شامل مقایس دو بعدی اضطراب ریاضی (MAS-R) (بای و همکاران 2009)، مقیاس اضطراب ریاضی کازلسکیس (1988) و مقیاس محقق ساخته خودکارآمدی ریاضی پاسخ دادند. تحلیل عاملی نشان داد که مقیاس دوبعدی اضطراب ریاضی شامل دو بعد عاطفه منفی و کمبود عاطفه مثبت به ریاضی می باشد. همبستگی های متقابل مقیاس دوبعدی با مقیاس اضطراب ریاضی کازلسکیس، مقیاس خودکارآمدی ریاضی، پیشرفت ریاضی و میزان علاقه به ریاضی شواهدی دال بر اعتبار همگرا و واگرای مقیاس بود. ضرایب بازآزمایی و آلفای کرنباخ مقیاس نیز قابلیت اعتماد بالای آن را نشان داد. این یافته ها نشان دهنده اعتبار و قابلیت اعتماد قابل قبول مقیاس و امکان استفاده در امور پژوهشی و بالینی است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.