Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه دلبستگی به خدا، تاب آوری و سلامت روان در والدین کودکان استثنایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 77 تا 88)

هدف از انجام پژوهش حاضر شناخت نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری و سلامت روان والدین کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر بود. در این مطالعه توصیفی- همبستگی که در سال 1389 انجام شد، تعداد 296 نفر از والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی آموزش پذیر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبتی از بین جامعه مورد نظر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطلاعات ازسه نوع پرسشنامه، دلبستگی به خدا (M-SAS)، تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RIS) و چک لیست نشانگان رفتاری دراگوتیس و همکاران (SCL90-R) استفاده شد. تحلیل یافته ها نشان داد که بین سلامت روانی و کیفیت دلبستگی به خدا ارتباط معناداری وجود دارد. بین دلبستگی ایمن به خدا و سلامت روان همبستگی منفی معناداری وجود دارد. همین روند بین تاب آوری و دلبستگی به خدا نیز در والدین دیده می شود. یافته ها همچنین نشان دادند که سلامت روانی و میزان تاب آوری والدین کودکان عقب مانده ذهنی را می توان از کیفیت دلبستگی آنان به خدا پیش بینی کرد دلبستگی ایمن به خدا متغیر اساسی در تعیین میزان تاب آوری و سلامت روان در والدین کودکان عقب مانده ذهنی نمی باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.