Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثرات محیطی بر اجرای استراتژی منابع انسانی در شرکت ارتباطات و زیرساخت

نویسنده:

(11 صفحه - از 125 تا 135)

این مقاله به بررسی اثرات محیطی بر اجرای استراتژی منابع انسانی درشرکت ارتباطات و زیرساخت پرداخته اسمت. اساس استراتژیک عمل کردن شناخت شرایط است، برای این که یک سازمان نیز در رسیدن به ماموریت خود موفق گردد باید شرایط حاکم بر خود را به خوبی شناسایی نماید. بنابراین، محیط خارجی سازمان در قالب شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی مورد نظر قرار میگیرد و نقاط فرصت و تهدید آنها برای سازمان تعیین میگردد و همچنین محیط داخلی در قالب نقاط قوت و ضعف سازمان مورد برسی قرار میگیرد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده نموده است. جامعه آماری این پژوهش شرکت ارتباطات و زیرساخت میباشد که از روش تصادفی طبقه ای برای نمونه گیری استفاده شده است. همچنین پرسشنامه بین مجموع مدیران ستادی و معاونتهای مجموعه ارتباطات و زیرساخت توزیع شده است و سنجش روایی پرسشنامه از طریق بررسی محتوایی توسط اساتید مورد تایید قرار گرفته است . همچنین برای پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است ٨٧۵ . ٠ درصد میباشد و از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نیز جهت محاسبه شدت یا میزان رابطه معنی داری بین مولفه ها بهره گرفته شده است و داده های بدست آمده از پرسشنامه ، توسط نرم افزار SPSS پردازش شده است. یافته های تحقیق در بررسی روابط بین متغییر های مستقل (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها) ومتغیر وابسته(اجرای استراتژی منابع انسانی) نشان داد که شناسایی و درک همه افراد سازمان نسبت به نقاط قوت، فرصت های سازمان نقش کلیدی در اجرای استراتژیهای سازمان خواهد داشت.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.