Skip to main content
فهرست مقالات

اصول و مبانی ملی در قانون اساسی افغانستان

نویسنده:

(24 صفحه - از 67 تا 90)

افغانستان، همواره از نقاط بحرانی دنیا بوده است . استبداد داخلی ، عدم جامعیت قوانین اساسی پیشین ، محرومیت مردم از حق مشارکت سیاسی و از همه مهمتر ، دخالت بیگانگان، در توسعه این بحران ، نقش فزاینده ای داشته ، اصول و مبانی ملی (آزادی، استقلال، وحدت ملی ) کشور را به شدت آسیبپذیر ساخته است. از اولویت های اسا سی افغانستان معاصر به شمار می آی د. خوشبختانه ، قانون « ملت سازی » اساسی (مصوب 1382 ) ضمن تعریف جایگاه و ی ژه اصول ملی ، تدابیر و راه کارهای مناسبی ، در جهت احیای هویت ملی اندیشیده است . اهتمام به تامین آزادی و استقلال و تمامیت ارضی کشور، از امتیازات قانون اساسی اخیر نسبت به اسلاف آن است. تاکید قانون اساسی بر دین و مذهب، تاریخ و زبان رسمی ، پر چم و سرود ملی ، به عنوان پایههای اساس ی وحدت ملی ، از یک سو و شناسایی رسمی اقوام و زبان های قومی و محلی، آزادی پیروان ادیان غیر اسلا م، برابری در برابر قانون ، دس تیابی به تعادل اقتصادی و آموزش ملت- » عمومی به منزله راه کارهای تحقق وحدت ملی از سوی دیگر ، دلیل اهتمام قانونگذار، به است. « سازی غفلت یا تغافل قانونگذار ، از برخی عوامل تهدیدکننده مبانی ملی ، همچون : استقرار پایگاه نظامی بیگانه، امتیاز شرکت های خارجی ، قراردادهای بینالمللی، و کم توجهی به جایگاه قوای مسلح، از کاستی های قانون اساسی حاضر است .این نوشتار،از مجله م عرفت بر گرفته شده است.

خلاصه ماشینی:

"ملت سازی ، بر کدام اصول و مبانی شکل می گیرد؟ اصول و مبـانی ملـی ، در قـانون اساسـی افغانستان ، از چه جایگاهی برخوردارند؟ قانون اساسی هر کشور تا چه حد، می تواند، در ملت - سازی ایفای نقش کند؟ ناگفته پیدا است که در برهه حساس و سرنوشت سـاز کنـونی افغانـستان ، رسـالت نخبگـان علمی و فرهنگی این کشور، در جهت بالا بردن سطح فکری مردم و «ملـت سـازی » بـر مبنـای باورها و ارزش های دینی و ملی ، بسیار حساس و تعیین کننده است . این صلاحیت و اقتدار انحصاری ، برای حیات سیاسی و موجودیت هـر کشوری لازم است ؛ بر این اساس ، قانون اساسی ، دولت را موظف می سازد، سیاسـت خـارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال ، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله ، حسن همجواری ، 22 احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم نماید. باید دید که در قـانون اساسـی ، بـه ایـن اصـل سرنوشت ساز و عوامل تهدیدکننده آن توجه شده است یا خیر؟ مهم ترین عوامل تهدیدکننده استقلال عبارتند از: عـدم التـزام زمامـداران کـشور، بـه تـأمین استقلال ، احزاب سیاسی ، شرکت های خارجی ، قراردادهای بین المللـی ، عـضویت خارجیـان در نیروهای مسلح ، و استقرار پایگاه نظامی بیگانگان که به طـور خلاصـه ، دربـاره آن هـا بحـث و بررسی می شود: الف ) عدم التزام زمامداران : قانون ، هر چند، ایده آل و بر اساس مقتـضیات و مـصالح یـک جامعه وضع گردد، اگر مردم به ویژه ، زمامداران کشور، به رعایت آن ملتزم نباشـند، نمـی توانـد، مفید و کارآمد باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.