Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه نگرش جنسیتی و سبک زندگی در بین زنان شهر کرمان

نویسنده:

سبک زندگی یکی از مفاهـیم رایج در علوم اجتماعی است. سبک زنـدگی جنبه عینی و رفتار قابل مشاهده فرد در حیات اجتماعی را نشان می دهد. این مفهوم برای نشان دادن تمایل افراد به تمایز و تشخص استفاده شده است. زیربنای سبک زندگی می تواند بعد ذهنی مثل نگرش ها و ارزش ها باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش رابطه نگرش جنسیتی و سبک زندگی در بین زنان است. جامعه آماری این پژوهش 400 زن 18 تا 45 ساله ساکن شهر کرمان بود. ابزار پژوهش پرسشنامه بود. سبک زندگی توسط شاخص­های جزیی سبک خرید، سبک گذران اوقات فراغت، سبک رفتار سلامت و سبک آرایش و بهداشت فردی بررسی شد.نتایج نشان داد که زنان مورد مطالعه در نگرش جنسیتی و سبک زندگی کاملا سنتی هستند. فقط سبک رفتار سلامتی ایشان حالت مدرن داشت. نتایج نشان داد که نگرش جنسیتی با سبک زندگی زنان و کلیه ابعاد آن رابطه معنی دار دارد.

خلاصه ماشینی:

"بلکه باید تأثیر سایر عوامل فرهنگی از جمله جنسیت ، تحصیلات و ارزش ها و نگرش ها را در شکل گیری هویت و سبک زندگی زنان مورد مطالعه قرار داد (رفعت جاه ، ۱۳۸۷: ۱۳۷) شفیعی (۱۳۸۶)، در پژوهش خود نحوه گذران اوقات فراغت را به عنوان یکی از شاخص های سبک زندگی در نظر گرفته و تمایزهای جنسیتی را در این خصوص بررسی کرده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوهای مصرفی ، بیشترین اقبال را در میان دختران داشته اند که شامل فعالیت هایی هستند که کمتر هزینه بر بوده اند و در زمینه خانوادگی قابلیت انجام داشته اند و نشان دهنده هویت ملی و مذهبی متوسط و هویت جنسیتی جدید بوده و از تصورات کاملا سنتی از زن فاصله گرفته اند (زاهدزاهدانی و سروش ، ۱۳۸۷) با مروری بر مطالعات فوق مشاهده می شود اولا تحقیقی که دقیقا موضوع پژوهش حاضر را دستمایه بررسـی قرار داده باشد مشاهده نشد اما در این تحقیقات نـگرش ها، ارزش ها، ایدئولوژی ها و باورها به عنوان تعیین کننده های سبک زندگی مورد توجه جدی قرار گرفته اند (چاووشیان ، ۱۳۸۱، رفعت جاه ، ۱۳۸۷، شفیعی ۱۳۸۶) ودوم این که ‐ جنسیت در برخی از این پژوهش ها به عنوان عاملی تعیین کننده مدنظر قرار گرفته است (زاهد زاهدانی و سروش ، ۱۳۸۷، رفعت جاه ، ۱۳۸۷، شفیعی ۱۳۸۶)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.