Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر اصفهان)

نویسنده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی در بین شهروندان اصفهانی است. اینترنت تغییرات اساسی در ماهیت و اشکال رفتار سیاسی در جوامع مختلف ایجاد کرده است. اینترنت از یک سو، اطلاعات و نگرش های مردم سالارانه را گسترش داده و از سوی دیگر نوعی مشارکت سیاسی جدید را موجب شده است. در این مطالعه، 384 نفر از شهروندان اصفهانی، که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند و با کاربرد روش پیمایش و استفاده از پرسشنامه مطالعه شدند. برای آزمون فرضیه ها از روش های تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میان میزان استفاده از اینترنت و شیوه استفاده از آن با میزان و نوع مشارکت سیاسی رابطه مـعنی داری وجود دارد. استفاده از شبکه های خبری و برنامه های آموزشی به تقویت اعتماد سیاسی، اثربخشی سیاسی و مشارکت سیاسی متعارف در بین شهروندان منجر می شود. همچنین شبکه های اجتماعی و برنامه های سرگرمی باعث تقویت مشارکت سیاسی غیرمتعارف می شوند.

خلاصه ماشینی:

"(Vreese & Semetko, 2002 در مقابل این دیدگاه ، رویکرد دیگری وجود دارد که نشان می دهد استفاده از رسانه بر تقویت گرایش های سیاسی و مشارکت سیاسی تأثیر مثبت دارد. یک رهیافت معتدلتر در مورد تأثیرات رسانه ها بر مشارکت سیاسی نیز وجود دارد که استدلال می کند مردم از طریق استفاده از رسانه ها هم آموزش می بینندو هم دچار اغتشاش می شوند؛ هم انگیزه آنها بیشتر می شود و هم از خود بیگانگی آنها افزایش می یابد ( & Aarts ٢٠٠٣ ,Semetko). به نظر می رسد چهار دلیل بـرای این امر وجود دارد: اولا‐ اینترنت فرصت های زیادی را از طریق رای دهی آنلاین ، گفتگو، شبکه های اجتماعی مجازی وغیره برای آگاهی و فعالیت سیاسی فراهم می کند (٢٠٠٦ ,Vedel&Ward ). سوم این که استدلال مـی شود اینترنت دارای سرعت بیشتری بـوده و نسبت به رسانه های دیگر به روزتر است و به همین دلیل می تواند سریعا اطلاعات لازم را در اختیار افراد قرار دهد و آنها را به مشارکت در زندگی مدنی و مباحثات سیاسی ترغیب نماید ( & ,Hale, Musso ١٩٩٩ ,Weare). کروگر استدلال می کند که استفاده از اینترنت در بازه زمانی بالا، مـی تواند هم بر سطح اعـتماد سیاسی افراد و آگاهی های سیاسی آنها تأثیر گذاردو هم می تواند مشارکت سیاسی را افزایش دهد ( Lupia ٢٠٠٢ ,Philpot&). یافته های شاه ، ویک و همکاران (٢٠٠١) نشان می دهد که گردآوری اطلاعات از طریق اینترنت بر روی سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت می گذارد، اما استفاده از اینترنت به منظور سرگرمی با ابعاد اعتمادو مشارکت سیاسی در جوانان همبستگی منفی دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.