Skip to main content
فهرست مقالات

پتانسیل طراحی مدل قیمت‌گذاری گازهای همراه نفت با تاکید بر فروش این گازها به واحدهای NGL

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (39 صفحه - از 187 تا 225)

کلیدواژه ها :

مدل ‌قیمت ‌گذاری‌گاز‌همراه ‌نفت ،‌الگوی‌قیمت ‌گذاری‌بازگشتی ،‌واحد‌‌NGL ،3200

کلید واژه های ماشینی : گاز ، قیمت‌گذاری گازهای همرا‌ه نفت ، گازهای همرا‌ه نفت ، قیمت ، قیمـت گـذاری گازهـای همـراه نفـت ، مدل قیمت‌گذاری گازهای همرا‌ه نفت ، گازهـای همـراه نفـت ، بـرای قیمـت گـذاری گازهـای همـراه ، الگوی قیمت‌گذاری گازهای همرا‌ه نفت ، قیمت گاز همرا‌ه نفت

بررسی آمارهای گازهای همراه نفت سوزانده شده نشان میدهد که حدود ٤٠ میلیون متر مکعـب در روز گازهـای همراه نفت (معادل تقریبا ١/٥ فاز پارس جنوبی) در مناطق عملیاتی نفتی کشور در سال ١٣٩٥ سـوزانده شـده اسـت . حجم بالای گازهای همراه نفت سوزانده شده و مشکلات شرکت ملی نفت در اجرای طرح هـای جمـع آوری ایـن گازها موجب گردیده است تا سیاست هایی از قبیل مزایده فروش گازهای مذکور و واگـذاری طـرح هـای NGL به بخش های خصوصی بالاخص واحدهای پتروشیمی انجام گیرد. اجرا شدن این سیاست ها مستلزم حضـور بخـش خصوصی و ایجاد سازوکار و چارچوبی معین در روابط بین شرکت ملی نفت و بخش های خصوصی اسـت . یکـی از مواردی که در ایجاد این سازوکار نقش مهمی دارد، تعیین الگـویی بـرای قیمـت گـذاری گازهـای همـراه نفـت است . لذا در مقاله حاضر ضمن تبیین مدل های قیمـت گـذاری گـاز، الگـویی بـرای قیمـت گـذاری گازهـا مـذکور معرفی شده است . یافته اصلی پژوهش در نهایت الگوی قیمت گذاری برای گازهای همراه نفت با فرض فـروش بـه واحدهای NGL همچون ٣٢٠٠-NGL میباشد که این الگو مبتنی بـر اصـول اساسـی همچـون نـوع اسـتفاده از گاز همراه نفت ، کیفیت گاز، موضوعات زیست محیطی، ارزش حرارتی گاز و محتـوای مایعـات مـیباشـد. عـلاوه بر این ، در بکارگیری این الگو برای قیمت گذاری خوراک واحد ٣٢٠٠-NGL، نتایج نشان میدهـد کـه حـداقل و حداکثر قیمت برای خوراک این واحد به ترتیـب ٥ و ٨/٢ سـنت در هـر متـر مکعـب مـیباشـد. همچنـین ، نتـایج تحلیل حساسیت نشان میدهد که تغییرات نرخ بهره بـرداری، قیمـت محصـولات حاصـل از فـرآورش گـاز همـراه نفت و هزینه سرمایه ای میتوانند بر قیمت گاز همراه نفت موثر باشند.

خلاصه ماشینی:

"اما بررسی این طرح ها نشان میدهد که تنها واحـد NGL سیری با ظرفیت ٤/٠٤ میلیون متر مکعب در روز و طرح تزریق گاز میدان نرگسی (با حجـم کمتر از ٠/٣ میلیون متـر مکعـب در روز) بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت و مـابقی طـرح هـا بخصوص کارخانجات گاز و گاز مایع به بهـره بـرداری نرسـیده انـد کـه عـدم پیشـرفت ایـن طرح ها دلایل مختلفی از جملـه موانـع جغرافیـایی (شـرایط جغرافیـایی، پراکنـدگی میـادین تولیدکننده گازهای همراه نفت و دوری از بازار مصرف )، ویژگیهای فنی گازهـای همـراه نفت ، هزینه های سرمایه ای بالای طرح های استفاده از گازهای همراه نفت و مشکلات تأمین منابع مالی، موانع ساختاری و نهادی (اولویت افزایش تولید نفت و گـاز بـرای شـرکت ملـی نفت ، عدم شفافیت اطلاعات مورد نیـاز در رابطـه بـا گازهـای همـراه نفـت )، عـدم شـفافیت 3 سیاست های دولت و عدم وجود قوانین و مقررات کافی دارد. A(1Cost ) (3) Revenue در این رابطه : 1 Cost: هزینه کل فرآورش گاز همراه نفت (میلیون دلار در روز) 2 Revenue: درآمد حاصل از فروش مایعات گازی (میلیون دلار در روز) ٢٥-٢--عامل ‌تعدیل ‌‌ همان طوری که در قسمت های قبل بیان شده است ، از آنجایی کـه گازهـای همـراه نفـت بـا داشتن محتـوای مایعـات گـازی، دارای ارزش حرارتـی بـالا مـیباشـند، پـس بایـد در الگـو قیمت گذاری این موضوع مدنظر قرار گیرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.