Skip to main content
فهرست مقالات

تجلی سه نمود حیوانی آناهیتا در افسانه های عامیانه ایرانی

نویسنده:

(26 صفحه - از 113 تا 138)

کلیدواژه ها :

اسطوره ،آناهیتا ،افسانه های عامیانه ،ایزدبانوان

کلید واژه های ماشینی : افسانه ، آناهیتا ، اسب ، ایزد ، اسطوره ، مار ، نمودهای حیوانی آناهیتا ، آب ، شاه ، ایزد بانو

ایزدبانوان ایرانی همچـون آناهیتـا بـه دلیـل حضـور پرقـدرت خـود در ادوار تـاریخی کهـن و همچنـین دنیـای اساطیری و نیز با داشتن بن مایه هایی از کهن الگوی مادر کبیر توانسته اند در عرصه های مختلف ذهن بشـری بـه حیـات خویش ادامه دهند. افسانه های عامیانه ایرانی که برگرفته از ذهن ناخودآگاه مردم هستند، بستر بسیار مناسبی برای ادامـة حیات ایزد بانوان ایرانی در طول تاریخ شده اند، به طوری که با تحلیل این افسانه ها می توان ردپای حضور ایزدبـانوان و کارکردهای آنها را در قالب نمودهای مختلف انسانی ، حیوانی و ... مشاهده نمـود. در همـین راسـتا هـدف از پـژوهش حاضر، بررسی نمودهای حیوانی تداوم حضور ایزدبانوی آب هـا (آناهیتـا) در افسـانه هـای عامیانـه ایرانـی اسـت . بـرای دست یابی به اهداف تحقیق داده ها و اطلاعات ضروری از منابع کتابخانه ای استخراج گردیـده و داده هـای جمـع آوری شده به روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده اند. در نهایت پس از تحلیل داده ها نتایج حاصل از تحقیـق حاضـر بیـانگر این است که آناهیتـا ایزدبـانوی آب هـا دارای نمودهـای حیـوانی در افسـانه هـای عامیانـة ایرانـی اسـت کـه توانسـته در قالب هایی همچون اسب ، مار، پرنده متجلی شود و کارکردهای خود را در قالبی فرا انسانی ایفا نماید.

خلاصه ماشینی:

"از این دست افسانه ها که کبـوتر بـه عنـوان شخصـیت مستقلی در افسانه حضور می یابد و کارهای مربوط به آناهیتا را انجام می دهد، یا یک پریزاد می باشد، بسیار است که می توان از آن میان به افسانه های زیر اشاره کرد: "ملک محمد و دیو یک پـا" (قاسـم زاده ،١٣٨٩،ج ١:٤٩)؛ "امیـرزاده و عـرب زنگـی " (همان :٢٣١)؛ "نوش آفرین گوهر تاج " (همان :٥٣٧)؛"نی و مروارید" (همان :٦٢٣)؛ "احمـد بدبیار" (قاسم زاده ،١٣٨٩،ج ٢:١١٩)؛ "گل به صنوبر چه کرد" (همـان :١١٧)؛ "مـرغ زربـال " (قاســم زاده ، ١٣٩١،ج ٣: ٥٩٩)؛ "عــرق چــین ، نــی ، همبونــه " (همــان :١٢٥)؛ "نــوش آفــرین " (همان :١٥)؛ "ملـک محمـد و طلسـم دختـر شـاهپور" (همـان :٣٠٧)؛ "خاموشـی خوشـبختی مــی آورد"(همــان :٣٣١)؛ "پادشــاه و ســه شــرط بــرای شــوهر دادن دختــرش " (قاســم زاده ، ١٣٩٢،ج ٤: ٤٩٣)؛ "عشق همه جا بخواهـد مـی آیـد" (همـان :٤٨١)؛ "درخـت گـل و بلبـل " (همان :٦٣)؛ "بانو حسین پریزاد" (همان :١٥٧)؛ "ملک محمد و سفر به سرزمین دو خورشید" (همان :١٧٥)؛ "گل زرد" (همان :٥٣)؛ "پسر ماهیگیر" (درویشیان ، خنـدان ، ١٣٧٨،ج ٢: ٢١٩ )؛ "پرنـده سـفید" (همان :٩١)؛ "پسرک بی خیال " (همان :٢٠٧)؛ "غلام دیوزاد" (خدیش ،٣٩١:١٣٨٧)؛ "دختـر شهر چین " (همان :٤٥٨)؛ "دختر چین و ماچین " (همان :٥١٨)؛ "پیرمـرد خـارکن یـا سـعد و سعید" (همان :٤٩٠)؛ "شاهزاده اسماعیل و عرب زنگی " (همان :٦٢٣)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.